Usługa wykonania wraz z transportem palet i stelaży stalowych do produkcji i przewozu sadzonek produkowanych w systemie kontenerowym w Szkółce Leśnej Bielawy

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania wraz z transportem palet i stelaży stalowych do produkcji i przewozu sadzonek produkowanych w systemie kontenerowym w Szkółce Leśnej Bielawy w ilościach:
- Etap I - Palety - 500 sztuk wg wzoru stanowiącego zał. nr 6 do S.I.W.Z. .
- Etap II - Stelaże - 50 sztuk wg wzoru stanowiącego zał. nr 7 do S.I.W.Z. .
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Wymagania techniczno – eksploatacyjne:
a) Wszystkie elementy palety spawać w miejscu styku szwem jak dla konstrukcji średnio obciążonych.
b) Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności. Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu, zadziorów oraz żużla, nacieków i rozłupków metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. Dopuszczalne odchyłki wykonania konstrukcji wg PN-B-06200:2002.
c) Brzegi do spawania powinny być oczyszczone oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych.
d) Wymagania dla stali:
- wyroby walcowane ze stali klasy 1 gatunek S235JR (St3S) wg PN-EN 10025-1; 2007 lub równoważne;
- ceowniki wg PN86/H-93403 lub równoważne;
- blachy uniwersalne wg PN83/H-92203 lub równoważne.
e) Spoiny wykonać w osłonie CO2, nie stosować elektrod z otuliną.
f) Spawy wykonane na górnej części palety muszą być tak wykonane aby możliwy był swobodny przesuw kaset po powierzchni.
g) Cynkować na gorąco przez zanurzenie.
h) Nie stosować stali jakościowych.
i) Szczegółowe dane techniczne określone są na rysunkach technicznych stanowiących załączniki nr 6 i 7 do niniejszej SIWZ.
4. Wymagany okres gwarancji: min. 36 miesięcy na przedmiot zamówienia liczony od dnia wykonania usługi oraz podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kartę gwarancyjną po wykonaniu usługi.
5. Na potwierdzenie jakości przedmiotu zamówienia wraz z wykonaniem usługi Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o spełnianiu wszystkich wymogów oraz parametrów technicznych określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym, że przedmiot usługi jest wykonany z odpowiedniego materiału, a także że produkty posiadają wymagane prawem atesty i certyfikaty.
6. Oferowana cena winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania i dostarczenia przedmiotu zamówienia do Szkółki Leśnej Bielawy (w tym ubezpieczenie, transport oraz załadunek i rozładunek loco magazyn Zamawiającego).
7. Miejsce dostawy: Szkółka Leśna Bielawy, ul. Leśny Trakt 5, 87-100 Toruń.
8. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę;
Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. –Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
9. 77230000-1 – Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.03.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Zawały 101
Dobrzejewice 87-123
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Dobrzejewice
Zawały 101
Dobrzejewice 87-123
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się