Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Potok Wielki – obszar z ciekami wodnymi

» Opis zapytania

. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Potok Wielki – obszar z ciekami wodnymi”, polegających na budowie, montażu i rozruchu fabrycznie nowych 189 sztuk kompletnych biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Potok Wielki.
W ramach zamówienia Wykonawca dokona również podłączenia wybudowanych przydomowych oczyszczalni do budynków mieszkalnych.
Przydomowe oczyszczalnie będą zlokalizowane na nieruchomościach należących do osób fizycznych w 10 miejscowościach na terenie Gminy:
• Kolonia Potok Wielki: 22 szt.,
• Maliniec: 4 szt.,
• Osówek: 3 szt.,
• Potoczek: 23 szt.,
• Potok Wielki: 27 szt.,
• Potok – Stany: 45 szt.,
• Potok – Stany Kolonia: 21 szt.,
• Radwanówka: 21 szt.,
• Stawki: 12 szt.,
• Wola Potocka:11 szt.
Zamówienie realizowane będzie w ramach dwóch etapów:
Etap I obejmuje wykonanie 95 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.
Termin realizacji pierwszego etapu - nie później niż do dnia 30.08.2019 r.
Natomiast etap II obejmuje wykonanie 94 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.
Termin realizacji drugiego etapu nie później niż do dnia 31.05.2020 r.
Załącznik Nr 8 do SIWZ, zawiera wykaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.
1.1 Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków wyposażone są w:
a) Osadnik reakcyjny gwarantujący projektowany czas zatrzymania, wymagane napowietrzenie oraz redukcję zanieczyszczeń.
b) Filtr zabezpieczający drenaż i kontrolujący procesy biologiczne w zbiorniku.
c) Drenaż rozsączający ścieki oczyszczone lub poletko drenażowe
d) Pompownię ścieków surowych (jeżeli dotyczy).
e) Pompownię ścieków oczyszczonych (jeżeli dotyczy).
f) Instalację napowietrzającą,
g) Studnię chłonną (jeżeli dotyczy).
1.2 W skład oczyszczalni wchodzą:
a) Zbiornik reakcyjny hybrydowy napowietrzany - działa na zasadzie niskoobciążonego osadu czynnego i samoczyszczącego złoża biologicznego. W zbiorniku zastosowano dwie niezależne strefy biologiczne. W każdej z nich niskoobciążony osad czynny wspomagany jest przez zanurzone złoże biologiczne zbudowane ze specjalnie zaprojektowanych kształtek z PE.
b) Studzienka rozdzielcza z osadnikiem stabilizującym rozpływ ścieków, zapewniającym równomierny rozdział ścieków na poszczególne nitki drenażu oraz dodatkowo zabezpieczającym przed jego zamuleniem.
c) Drenaż rozsączający lub poletko rozsączające ścieki oczyszczone - ma za zadanie odprowadzenie oczyszczonych ścieków do gruntu.
d) Rura wentylacyjna stanowiąca gwarancję dostarczenia wymaganej ilości powietrza do drenażu zlokalizowana na końcu drenażu.
e) Wentylacja wysoka drenażu stanowiąca podstawę prawidłowej pracy oczyszczalni gwarantującą odprowadzanie powstającego metanu i siarkowodoru.
f) Pompownia ścieków oczyszczonych - stosowana w celu przetłoczenia ścieków oczyszczonych na wyższy poziom w przypadku gdy zastosowano nasyp na drenaż/poletko lub gdy istnieje konieczność przejścia pod drogą, bądź transportu ścieków na większą odległość.
g) Pompownia ścieków surowych - stosowana w celu przetłoczenia ścieków na wyższy poziom w przypadku gdy wyjście rury kanalizacyjnej z budynku jest głęboko położone.
h) Studnia chłonna - stosowana do odprowadzania ścieków oczyszczonych do gruntu. Wykonana z kręgów z tworzywa sztucznego lub betonu o średnicy ok. 2m i głębokości ok. 3-4 m.
1.3 Układ technologiczny:
a) Zbiornik reakcyjny hybrydowy napowietrzany - działa na zasadzie niskoobciążonego osadu czynnego i złoża biologicznego. W zbiorniku dwie niezależne strefy biologiczne. W każdej z nich niskoobciążony osad czynny wspomagany jest przez zanurzone złoże biologiczne zbudowane między innymi ze specjalnie zaprojektowanych kształtek z PE.
b) Rurociągi:
 PVC 160 mm - rurociąg wykonany jest z rury PVC kanalizacyjnej kielichowej o średnicy 160 mm i łączonej na uszczelki gumowe. W przypadku większych odległości rurociąg dodatkowo zaizolowany termicznie, gdyż temperatura dopływających do reaktora ścieków jest bardzo istotna w procesie mineralizacji osadów.
 PE40 mm – rurociąg tłoczny wykonany jest z rur PE o średnicy 40 mm łączonych za pomocą złączek skręcanych. W przypadku gdy rury umieszczone są powyżej strefy przemarzania gruntu oraz w przypadku większych odległości rurociąg zakopany na gł. min. 1,40 ppt lub zaizolowany termicznie.
 PVC 110 mm - rurociągi rozprowadzające ścieki wykonane są z rury PVC o średnicy 110 mm i zapewniają zasilanie poszczególnych nitek drenażu ściekami wstępnie oczyszczonymi.
c) Studzienka rozdzielcza wlotowa jest wykonana z rury PVC z wklejonym na końcu bosym rury dnem. Studzienka wyposażona jest w otwory o średnicy 110 mm.
d) Drenaż rozsączający/poletko drenażowe wykonane jest z rur PVC 110 mm o wymaganej długości z wywierconymi otworami o średnicach 8 mm lub wykonanymi poprzecznymi nacięciami rozmieszczonymi wzdłużnie pod różnym kątem. Kąt ten wynosi dla pierwszej rury 45 stopni. Każda następna rura będzie posiadała kąt mniejszy o 15 min, a ostatnia będzie posiadała jedynie jedną szczelinę. Drenaż rozsączający obsypany jest żwirem kamiennym o granulacji 16 - 32 mm i obłożony włókniną o masie powierzchniowej 250 g/m2.
e) Wywiewki napowietrzające zamontowane są na końcu drenażu rozsączającego i wystają ponad teren na wysokość ok. 30-50 cm. Wywiewki współpracują z wentylacją wysoką zamontowaną na budynku i zapewniają dopływ powietrza do procesów tlenowych w oczyszczalni.
f) Wentylacja wysoka jest podstawowym elementem prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni. Zapewnia ona odprowadzenie produktów gazowych powstających w procesie oczyszczania. Wentylacja wysoka pracuje na zasadzie komina grawitacyjnego, który stanowi swego rodzaju pompę zapewniającą pełną skuteczność odprowadzenia produktów gazowych powstających w procesie oczyszczania. W trakcie realizacji oczyszczalni należy dokładnie sprawdzić prawidłowość wykonania odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego w budynku mieszkalnym i wyprowadzić go ponad dach średnicą 110 mm.
g) W przypadkach zbyt dużego zagłębienia wylotów sieci kanalizacyjnej z budynku do zbiornika reakcyjnego wynoszącego powyżej 1,0 m należy zastosować przydomowe pompownie ścieków surowych. Pompownia ma być wykonana z PE lub PVC o średnicy 425 – 800 mm. Pompownia wyposażona w pompę wyporową zapewniającą niezawodną pracę na ściekach surowych w oparciu o układ rozdrabniający. Pompownia będzie zasilana z wewnętrznej instalacji budynku.
h) W przypadku konieczności zastosowania wyniesionego układu drenażowego spowodowanego zbyt wysokim poziomem wód gruntowych lub w przypadku niekorzystnego spadku terenu należy zastosować pompownie ścieków oczyszczonych. Pompownia ścieków oczyszczonych wykonana z PE lub PVC o średnicy 425 –800 mm i wyposażona w pompę sterowaną rurkowym układem pływakowym. Zasilanie pompowni będzie realizowane z wewnętrznej instalacji domowej.
i) Studnia chłonna wykonana z tworzywa sztucznego lub z kręgów betonowych Ø2000 mm. Wypełnienie studni chłonnej stanowi żwir 16/32mm oddzielony od gruntu rodzimego geowłókniną. Zasyp wokół studni wykonany z gruntu rodzimego oddzielając warstwę filtracyjną folią PE HD chroniącą warstwę filtracyjną przed wodami opadowymi. Studnia wyposażona w kominek wentylacyjny Ø100mm wyniesiony 0,5m ponad pokrywę żelbetową.

j) Szczegółowe parametry przedmiotu zamówienia i zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (StWiOR) stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji.

k) Zbiornik reakcyjny ma być z wysokiej gęstości (PEHD) z podziałem na poszczególne komory: osadnik wstępny, komorę osadu czynnego z wkładem typu MBBR, osadnik wtórny. Z uwagi na zagrożenie rozszczelnieniem wymaga się zbiornika jednobryłowego zintegrowanego z trzema odrębnymi komorami bez wspawanych, skręcanych lub wstawionych grodzi.” Zamawiający dopuszcza jedynie rozwiązania równoważne.

UWAGA
Przedmiar robót został dołączony do SIWZ wyłącznie pomocniczo, co oznacza, że przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca nie może powoływać się na braki (ilościowe, rodzajowe) w przedmiarze robót i na tej podstawie żądać dodatkowej zapłaty za roboty konieczne do wykonania których nie przewidywał przedmiar robót. Oferta Wykonawcy powinna obejmować wszystkie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia roboty zapewniające właściwe i efektywne jego funkcjonowanie. W przypadku dostrzeżenia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego o ich wyjaśnienie przed złożeniem oferty. Zamawiający oczekuje wykonania w ramach wynagrodzenia za realizację zamówienia wszystkich robót koniecznych dla prawidłowego wykonania zamówienia, w szczególności w sytuacji, gdy w którymkolwiek z dokumentów przetargowych roboty te zostały przewidziane lub ich wykonanie wynika z przyjętej technologii albo z innych powodów jest niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia.
Ilekroć w dokumentacji przetargowej wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że materiały/ sprzęt itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż w dokumentacji projektowej.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych.
1.4 Wykonawca zapewnia wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt.
1.5 Zamówienie obejmuje także opracowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi oraz przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla wszystkich 189 użytkowników.
1.6 W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do wykonania inwentaryzacji powykonawczej z potwierdzeniem o przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
1.7 Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą spełniać wymagania normy PN EN 12566-3:2005 + A2:2013 (lub równoważną), oznakowane znakiem CE na podstawie pełnych raportów z badań, które zostały przeprowadzone w laboratorium notyfikowanym. Wymaga się, aby urządzenia oczyszczalni posiadały pełne raporty z przeprowadzonych badań w laboratoriach notyfikowanych przez Komisję Europejską zgodnie z wykazem dostępnym na stronie: http://ec.europa.eu/ wg procedur określonych w w/w normie. Producent powinien posiadać certyfikat PN EN ISO 9001; PN EN ISO 14001
1.8 Oczyszczone ścieki muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).
1.9 Wszystkie wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą mieć możliwość pobrania próbek ścieków surowych i ścieków oczyszczonych do kontroli.
1.10 Wymaga się, aby częstotliwość wywozu osadów z oczyszczalni ścieków objętych zamówieniem była nie większa niż jeden raz na dwanaście miesięcy.
1.11 Wymagania dotyczące robót:
a) Wszystkie roboty budowlane winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami BHP i przeciwpożarowymi,
b) Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej określającej przedmiot zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót, rysunkami technicznymi oraz wymogami niniejszej specyfikacji.
1.12 Wymagania dotyczące materiałów:
a) Użyte materiały muszą odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.) oraz dokumentacji projektowej.
b) Na każde żądanie inspektora nadzoru przed wbudowaniem materiałów Wykonawca jest obowiązany okazać atest lub certyfikat na znak bezpieczeństwa i zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,
c) Atesty i świadectwa zgodności z aprobatą lub normami wbudowanych materiałów należy dołączyć do operatu powykonawczego wraz ze zgłoszeniem do odbioru inwestycji,
1.13 Wymagania stawiane Wykonawcy:
a) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za bieg oraz terminowe wykonanie zamówienia,
b) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia,
c) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem zamówienia,
d) W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do udziału w organizowanych przeglądach obiektów oraz każdorazowo do usuwania w przypadku wystąpienia usterek,
e) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez własnych pracowników na skutek nieprzestrzegania przepisów BHP,
f) Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w tym przypadku uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy, w zakresie przewidzianym przez Kodeks Cywilny,
g) Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
1.14 Wymagania dotyczące gwarancji.
a) Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty oraz zamontowane urządzenia i materiały na okres zaoferowany w złożonej ofercie. Przy czym zamawiający zastrzega, że oferowany przez wykonawcę okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy i dłuższy niż 60 miesięcy, licząc od daty odbioru całości zamówienia.
b) Usterki ujawnione w okresie gwarancyjnym, stwierdzone protokolarnie, Wykonawca usunie na swój koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
c) W przypadku nie dotrzymania terminu usunięcia usterek w określonym czasie Zamawiający zleca ich wykonanie na koszt Wykonawcy.
d) Okresy gwarancji udzielane przez podwykonawców muszą odpowiadać co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę.
e) Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne wykonanie czynności przeglądu gwarancyjnego w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien te koszty uwzględnić w wynagrodzeniu.
f) Zamawiającemu przysługuje pełne uprawnienie z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam określonych- niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.03.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Potok Wielki 106
Potok Wielki 23-313
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Gmina Potok Wielki
Potok Wielki 106
Potok Wielki 23-313
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się