Wykonywanie usług z zakresu gospodarki łowieckiej i łąkowo-rolnej na terenie Nadleśnictwa Rzepin w 2019 roku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu łowieckiego i łąkowo-rolnego do wykonania na terenie Nadleśnictwa Rzepin w 2019 roku.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu gospodarki łowieckiej i łąkowo-rolnej; wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia zawierający zestawienie wg rodzaju prac.
1 Prace ręczne NH i H 2 797,00
2 Prace ręczne - grodzenia NH i H 200,00
3 Prace mechaniczne NH i H 646,04
4 Prace mechaniczne - grodzenia NH i H 15,00
5 Organizacja polowań SZT 16,00

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3.1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia zawierający rozmiar prac wg czynności.
Zakresy prac zestawione w załączniku nr 3.1 mają charakter szacunkowy.
Szczegółowy opis czynności składających się na poszczególne pozycje (prace) określa specyfikacja techniczna wybranych prac z zakresu gospodarki łowieckiej i łąkowo-rolnej stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ. Przyjęte przez Zamawiającego normy czasu dla poszczególnych prac zawiera załącznik nr 9 do SIWZ.
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Rzepin oraz obszar administracyjny Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Rzepin.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.03.2019 | 09:40


» Lokalizacja

ul. Puszczy Rzepińskiej 11
Rzepin 69-110
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadlesnictwo Rzepin
ul. Puszczy Rzepińskiej 11
Rzepin 69-110
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się