Okresowy przegląd i kontrola szczelności instalacji i urządzeń gazowych wraz z kontrolą przewodów spalinowych i wentylacyjnych dla pomieszczeń z urządzeniami gazowymi w budynkach dydaktycznych, domach studenckich i mieszkaniach służbowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia został opisany w: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik nr 8 do SIWZ) oraz w harmonogramie przeglądów (załącznik nr 9 do SIWZ).
Odpowiedzi udzielane przez Zamawiającego na pytania składane przez Wykonawców należy uwzględnić w wycenie ofertowej. Termin płatności faktury stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
Miejsce realizacji zamówienia: obiekty UAM wymienione w załączniku 9 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi.
Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace objęte przedmiotem zamówienia, zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik do SIWZ.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.03.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Gaz

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się