Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego - cz. 2 Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przyległego terenu - Wycinka drzew

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia pn.: „Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego - cz. 2 Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przyległego terenu - Wycinka drzew” jest wycinka drzew jedno i wielopiennych rosnących na terenie przeznaczonym pod inwestycję gminną pn. Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przyległego obszaru realizowaną w ramach działań mających na celu utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Specyfikację drzew do wycinki, ich gatunek, wymiary i usytuowanie w terenie wskazuje operat dendrologiczny – Załącznik nr 5 do SIWZ. Na wycinkę drzew Gmina Czechowice-Dziedzice uzyskała stosowne zezwolenia tj. Decyzję Starosty Bielskiego i Prezydenta Miasta Bielsko Biała.
Drzewa przeznaczone do wycinki zostały w terenie oznaczone numerami.
Szacunek pozyskanej masy drewna i wycena jego wartości – Załącznik nr 6 do SIWZ

Przedmiotem zamówienia jest ścięcie drzew wraz z ich usunięciem i uprzątnięciem terenu z gałęzi i innych pozostałości po wycince. Zamówienie nie obejmuje karczowania pni.

Niniejsze zamówienie jest częścią projektu „Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego”. Każda część jest przedmiotem oddzielnego postępowania.

Uwaga:
Przedstawione w wyżej wymienionych dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 29 do art. 31d. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych w wyżej wymienionych dokumentach norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia dla osiągniecia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez Projektanta i Zamawiającego.

Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji.
Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania.
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.

Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020,Oś Priorytetowa V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów” Działanie 5.4 „Ochrona różnorodności biologicznej” Podziałanie 5.4.3. „Dziedzictwo kulturowe – konkurs”.
Umowa o dofinansowanie projektu „Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego” nr UDA-RPSL.05.04.03-24-067B/17-00 z dnia 7 sierpnia 2018 r.

2. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę.
Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących bezpośrednie czynności w realizacji robót.
Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót (wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie) były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy, niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni).
Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na umowę o pracę osób, które będą wykonywać przedmiot zamówienia:
- prace związane z wycinką drzew.

Po zawarciu umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności o których mowa wyżej realizujących prace objęte umową.

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób realizujących prace objęte umową.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy – załącznik nr 9 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.02.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Plac Jana Pawła II 1
Czechowice-Dziedzice 43-502
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Gmina Czechowice-Dziedzice
Plac Jana Pawła II 1
Czechowice-Dziedzice 43-502
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się