DOSTAWA SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO I STOŁOWO – KUCHENNEGO NA RZECZ 24 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO.

» Opis zapytania

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa sprzętu gastronomicznego (zadanie nr 1) i wyposażenia stołowo – kuchennego (zadanie nr 2) na rzecz 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku. Szczegółowy opis asortymentu został wskazany w załączniku nr 2a i 2b do SIWZ.
Warunki dostawy
1. Dostarczone przez Wykonawcę artykuły będą w gatunku I (nowe) zapakowane w oryginalne opakowanie producenta (jeżeli występuje).
2. Artykuły Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć własnym środkiem transportu, na własny koszt i ryzyko, zgodnie z pisemnym zamówieniem Zamawiającego.
3. Zamówione artykuły należy dostarczyć do magazynu wskazanego przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną. Wykonawca będzie zobowiązany wnieść artykuły do miejsc wskazanych przez Zamawiającego lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
4. Dostawa artykułów będą odbywać się partiami według zamówień złożonych przez zamawiającego w czasie obowiązywania umowy
5. Terminy realizacji poszczególnych dostaw nie może przekraczać (określone w kryterium) … dni liczonych od dnia zgłoszenia pisemnego (fax, e-mail) zamówienia przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia artykułów pod względem ilościowym i jakościowym w momencie dostarczenia, w obecności przedstawiciela Wykonawcy.
7. W przypadku dostaw artykułów za pośrednictwem firm spedycyjnych Zamawiający nie będzie kwitował odbioru artykułów na dokumentach typu WZ przed dokładnym sprawdzeniem zawartości dostarczonych paczek (Wykonawca jest zobowiązany uprzedzić o tym fakcie dostawcę – przewoźnika).
8. Zamawiający odmówi odbioru artykułów w przypadku, gdy będą w stanie niekompletnym, wadliwe, bądź stan techniczny ich zewnętrznych opakowań będzie wskazywał na ich uszkodzenie.
9. W przypadku dostarczenia artykułu wadliwego lub nie odpowiadającego zamówieniu, Zamawiający odmówi jego przyjęcia, a Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na artykuły wolne od wad, na własny koszt, w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia wadliwej dostawy.
10. W przypadku stwierdzenia ukrytych wad artykułów w trakcie ich użytkowania Zamawiający zwróci wadliwe artykuły, a Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na artykuły wolne od wad, na własny koszt, w terminie 7 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania pisemnego zgłoszenia.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu przedmiotowego umowy, a co za tym idzie, zmniejszenia zobowiązania wynikającego z wzoru umowy, przy czym wartość niewykorzystanego zobowiązania nie może być większa niż 30% wartości, określonej w § 6 ust. 1 wzoru umowy.
12. Wykonawca w związku z powyższym nie może dochodzić roszczeń z tytułu
nie zrealizowania w całości umowy.
13. Wartość poszczególnej jednostki sprzętu nie może przekroczyć 10 000 zł brutto.

Prawa i obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji zobowiązań objętego niniejszą umową do należytej staranności.
2. Wykonawca powinien w należyty sposób opakować artykuły, a także w należyty sposób go transportować.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady, które posiadać będzie dostarczony przedmiot zamówienia. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na zakupione artykuły, a w przypadku dłuższej gwarancji producenta na okres przewidziany w karcie gwarancyjnej.
5. Wykonawca jest obowiązany wydać Zamawiającemu w momencie dostawy dokumenty gwarancyjne artykułów, jeśli takich udzielił producent.
6. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone artykuły:
a. są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające użytkowanie, a wady
i uszkodzenia te nie powstały z winy zamawiającego lub,
b. nie spełniają wymagań zamawiającego określonych w załączniku Nr 1 do umowy lub,
c. równoważne nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz estetyki wykonania produktom wskazanym przez zamawiającego,
Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt, w terminie określonym w § 3 ust. 2 i 3 wzoru umowy.
7. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na produkty równoważne.
8. W przypadku wystąpienia w załączniku nr 2a i 2b do SIWZ nazw towarowych, znaków firmowych, nazw producentów, wyrobów, materiałów lub artykułów, należy uznać, że Zamawiający wskazuje typ, rodzaj, klasę a także jakość gatunkową; zastosowane przez wykonawcę wyroby, materiały i artykuły, winny posiadać właściwości, cechy, parametry oraz zastosowane do ich wyrobu technologie, nie gorsze niż te, które występują pod nazwą własną i wskazują na producenta; muszą być gatunkowo porównywalne czyli „równoważne”.
9. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na produkty równoważne produktom ujętym w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający za równoważność przyjmuje fakt, że oferowany produkt posiada równą (taką samą) lub wyższą wartość użytkową, czyli cechuje się taką sprawnością w użytkowaniu, zwłaszcza pod względem wydajności, trwałości, skuteczności użycia zgodnie z przeznaczeniem, a także posiada takie same lub wyższe cechy jakościowo – użytkowe właściwe produktowi wskazanemu, oraz posiada takie same lub wyższe parametry techniczno – użytkowe.
10. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego towar spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
11. Przy dostawie materiałów Wykonawca nie może zaoferować zamiennika, który nie został zaakceptowany (dopuszczony) przez Zamawiającego w trakcie trwania postępowania przetargowego. Wykonawca nie później niż na 2 dni przed podpisaniem umowy dostarczy karty katalogowe proponowanego sprzętu.
12. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt realizacji umowy, w tym w szczególności za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.
13. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość artykułów oraz ich zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu oraz na rzecz osób trzecich w trakcie realizacji obowiązków wynikających
z wzoru umowy.
15. Obowiązkiem Wykonawcy wobec Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych jest dostarczenie wypełnionego wniosku wraz ze zdjęciami w formie elektronicznej pracowników i ich numerów dowodów tożsamości oraz marek pojazdów wraz z numerami rejestracyjnymi zabezpieczających realizację udzielonego zamówienia (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ). Wymagane zdjęcia powinny być w formie jak do dokumentów oraz pliki w formacie przyjętym dla obrazów, tj. jpeg, bmp, png itp. Zdjęcia w formie elektronicznej można dostarczyć na informatycznym nośniku danych lub przesłać mailem.
16. Wykonawca (Podwykonawca), jeżeli przy realizacji zamówienia będzie posługiwał się cudzoziemcami, którzy będą wchodzili na teren jednostki wojskowej, musi uzyskać pozwolenie odpowiednich organów na wstęp tych osób na teren jednostki, zgodnie z zapisami § 54 pkt 1 – 5 (rozdział VI) ,,Instrukcji w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej” stanowiącej załącznik do Decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (DZ. Urz. MON 2017, poz. 18).

Wykaz Odbiorców / adresatów
Magazyn Służby Żywnościowej w Węgorzewie ul. Bema 7, 11-600 Węgorzewo.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.02.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.