Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Szkółki Leśnej Nadleśnictwa Głogów w roku 2019

» Opis zapytania

3.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991
r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu szkółkarstwa oraz selekcji i nasiennictwa, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Głogów w roku 2019.
2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu szkółkarstwa oraz nasiennictwa wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składa się
załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności,
3) Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3. Zakresy rzeczowe
zestawione w załącznikach nr 3.1.-3.3. mają charakter szacunkowy,
4) Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.
5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.
6) Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.
7) Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Głogów. Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia
dla poszczególnych prac będzie się odbywała na obszarze szkółki leśnej w Obiszowie.
8) Postanowienia pkt 7 nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego wynikającym z wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 6 do SIWZ).
9) Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą
w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac.. Korekty dotyczyć będą prac wykonywanych na terenie właściwym dla prac ujętych w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym danej części. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.02.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Sikorskiego 54
Głogów 67200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Głogów
ul. Sikorskiego 54
Głogów 67200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się