„Sukcesywna dostawa tlenu medycznego ciekłego wraz z dzierżawą zbiornika na ciekły tlen”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa tlenu medycznego ciekłego wraz z dzierżawą zbiornika na ciekły tlen.”
Opis asortymentu został wskazany w załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zbiornik na tlen medyczny wraz z parownicą wyposażony w system telemetrii.
2. Zbiornik ciśnieniowy pionowy – charakterystyka i wymagania techniczne.
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 18 bar
Pojemność netto 3000 l
Ilość skroplonego gazu przy współczynniku napełnienia 95%, 1 bar ma zawierać się w przedziale 3000 – 3200 kg
Dzierżawa zbiornika stacjonarnego obejmuje także montaż, podłączenie do istniejącej instalacji zasilającej urządzenia Zamawiającego oraz demontaż po zakończeniu terminu umowy.
W trakcie okresu dzierżawy Wykonawca gwarantuje serwis techniczny zbiornika na tlen ciekły w taki sposób, aby zachować ciągłość jego bezawaryjnej pracy.
W przypadku awarii zbiornika Wykonawca zapewni inne urządzenie do przechowywania tlenu medycznego ciekłego na czas naprawy zbiornika, o parametrach odpowiadających parametrom zbiornika, który uległ awarii. Zbiornik musi być zarejestrowany i podlegać okresowym przeglądom przez Urząd Dozoru Technicznego co leży w gestii Wykonawcy.
Wykonawca zapewni dokumentacje techniczną zbiornika w języku polskim i przeszkoli personel odpowiedzialny ze strony Zamawiającego.
Montaż zbiornika wraz z towarzyszącą instalacją (w tym parownice oraz system telemetrii), jego podłączenie do istniejącej instalacji zasilającej urządzenia Zamawiającego oraz jego odbiór przez UDT winien nastąpić w terminie do 2 dni od dnia podpisania umowy.
W przypadku wymiany zbiornika Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej dostawy tlenu w trakcie wymiany zbiornika.

3. Parownica atmosferyczna – charakterystyka i wymagania techniczne
Wydajność nominalna* 130 Nm3/h
* Wydajność w temp. 20°C, 70% wzgl. wilgotności, 15°C różnicy miedzy temp. otoczenia i temp. gazu na wyjściu, przy ciągłej ośmiogodzinnej pracy.

4. System telemetrii oparty o GSM
System telemetrii tj. zdalnej transmisji danych o stanie napełnienia zbiornika z punktu zbiornikowego do centralnego komputera dostawcy ciekłego tlenu medycznego z możliwością podglądu danych przez Zamawiającego w ogólnodostępnej wersji przeglądarki internetowej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.02.2019 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się