usługi konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót budowlanych w budynkach, lokalach, oraz na terenach zewnętrznych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu

» Opis zapytania

1. Zakres zamówienia obejmuje: wykonanie usług konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót budowlanych w budynkach, lokalach mieszkalnych i użytkowych (także w lokalach w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych) oraz na terenach zewnętrznych stanowiących zasób Gminy Miasta Radomia, w nieruchomościach powierzonych w zarząd Zamawiającemu. Zasób Gminy, na którym będzie realizowany przedmiot umowy - aktualny na dzień ogłoszenia postępowania - określa załącznik nr 9 do SIWZ.
2. Szczegółowy zakres usługi oraz obowiązki Wykonawcy zawarte są we wzorze umowy, w „Wykazie podstawowych czynności w zakresie konserwacji, napraw i usuwania awarii” stanowiącym jeden z załączników do wzoru umowy (wzór umowy - Załącznik nr 8 do SIWZ) oraz Przedmiarach robót (Załącznik nr 10 do SIWZ).
3. Przewidywany w przedmiarach robót zakres ma charakter pomocniczy, służy tylko do porównania ofert i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy poprzez zmniejszenie lub zwiększenie ilości prac (o 30% w stosunku do wskazanych ilości) czy też zmianę zakresu prac poprzez dodanie nowych pozycji (nie ujętych w przedmiarze robót) z powodu konieczności dostosowania robót do bieżących potrzeb Zamawiającego.
4. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty stanowiącej maksymalną wartość umowy.
5. Gwarancja:
1) na usługi napraw, konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót budowlanych - 12 miesięcy,
2) na użyte materiały - zgodnie z gwarancją producenta, jednak nie mniej niż 24 miesiące.
6. Ilość terenów oraz budynków i lokali będących w zarządzie Zamawiającego w ciągu roku może ulec zmianie z powodu ich sprzedaży lub przyjęcia w zarząd nowych nieruchomości. Zamawiający ustalił minimalną i maksymalną ilość powierzchni w budynkach, w których będą świadczone usługi:
a) minimalną wartość powierzchni do obsługi - stanowi ilość powierzchni będącej w zarządzie Zamawiającego w dniu 11 stycznia 2019r. minus 15% powierzchni budynków mieszkalnych oraz budynków o innym przeznaczeniu
b) maksymalną ilość powierzchni do obsługi - w budynkach mieszkalnych – 68 300 m2 a w budynkach o innym przeznaczeniu – 19 600 m2.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.03.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Garbarska
Radom 26600
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu
ul. Garbarska
Radom 26600
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się