Utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Tczewskiego w mieście Tczew i Gminach: Tczew, Subkowy, Morzeszczyn

» Opis zapytania

2.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z bieżącym utrzymaniem zieleni oraz sprzątaniem pasa drogowego a także bieżącym utrzymaniem drzew w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie miasta Tczewa oraz gmin: Tczew, Subkowy oraz Morzeszczyn.
2.2 Zamówienie zostało podzielone na dwie niezależne części:
2.2.1 część nr 1 – bieżące utrzymanie drzew w ciągu dróg powiatowych
2.2.2 część nr 2 – bieżące utrzymanie zieleni oraz sprzątanie pasa drogowego dróg powiatowych
2.3 Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia.
CZĘŚĆ NR 1: bieżące utrzymanie drzew w ciągu dróg powiatowych
2.4 Bieżące utrzymanie drzew w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Tczewa oraz gmin: Tczew, Subkowy oraz Morzeszczyn. Szczegółowy zakres usług planowanych do wykonania określa formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SIWZ).
2.5 Przystąpienie do przetargu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem następujących warunków:
2.5.1 W celu porównania ofert w formularzu ofertowym przedstawiono orientacyjne ilości planowanych do zlecenia usług. Natomiast fizycznie zabiegi będą zlecane zależnie od bieżących potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego i rozliczane będą w/g zaoferowanych stawek jednostkowych – w ramach posiadanych środków w planie finansowym Zamawiającego. Podane ilości należy traktować jedynie jako pomoc w określeniu orientacyjnych wielkości przedmiotu zamówienia - nie mogą one stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego.
2.5.2 Przy kalkulacji dosadzania drzew należy przyjąć drzewka:
a) o obwodzie pnia od 8 do 10 cm i wysokości minimum 150 cm wraz z opalikowaniem (dwa paliki do każdego drzewka),
b) o obwodzie pnia od 16 do 20 cm i wysokości minimum 250 cm wraz z opalikowaniem (dwa paliki do każdego drzewka).
Planowane gatunki - klon polny (acer campestre), klon jesionolistny (acer negundo);
2.5.3 Przed przystąpieniem do pierwszego zlecenia Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania wzorcowego projektu oznakowania robót, który będzie stosowany przez cały okres trwania umowy. Projekt tymczasowej organizacji ruchu musi zostać pozytywnie zaopiniowany przez Wydział Infrastruktury Drogowej, KP Policji oraz zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe Wydz. Komunikacji. Wykonawca wskaże osobę odpowiedzialną za prawidłowe oznakowanie robót.
2.5.4 Zabiegi będą wykonywane przez Wykonawcę na podstawie pisemnych zleceń Zamawiającego. Wykonawca jest obowiązany przystąpić do realizacji w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zlecenia (1 dzień roboczy w przypadku prac polegających na usuwaniu uszkodzonych w wyniku porywów wiatru gałęzi). Wykonawca w miarę możliwości przystąpi do robót w dniu otrzymania zlecenia.
2.5.5 Rozliczanie następować będzie fakturami wystawionymi po wykonaniu zakresu z danego zlecenia w oparciu o sprawdzoną wcześniej przez Zamawiającego ewidencję wykonanych usług oraz protokoły odbioru.
2.5.6 Wykonawca jest zobowiązany wkalkulować w zaproponowaną cenę ofertową koszt przetransportowania drewna pozyskanego z wycinki do Domu Pomocy Społecznej w Damaszce – pnie i konary o średnicy powyżej 20 cm należy przetransportować do DPS Damaszka, natomiast pozostałe gałęzie i liście należy traktować jako odpad przeznaczony do utylizacji przez Wykonawcę. Zamawiający nie precyzuje sposobu pocięcia drewna podlegającego przekazaniu do DPS.
2.5.7 Drewno należy przetransportować bezpośrednio po wycince. Drewno przygotowane do wywiezienia musi być składowane poza poboczem. Wykonawca odpowiada za pozostawione w przy drodze drewno.
2.5.8 Czas trwania prac zależeć będzie od stopnia trudności i zakresu robót. Zakres i czas wykonania usług ustali każdorazowo Zamawiający z Wykonawcą przy zlecaniu danego zakresu z następującymi terminami maksymalnymi: czas na wycięcie do 5.000 m2 krzewów - nieprzekraczalnie 30 dni od dnia zlecenia.
2.5.9 Po wykonaniu usługi należy oczyścić teren z wszelkich pozostałości po przeprowadzonych pracach (np. wycięte krzaki, gałęzie). Zamawiający nie wyznacza odległości i miejsca wywozu odpadów – parametry te ustala Wykonawca indywidualnie, we własnym zakresie.
2.5.10 Przy świadczeniu usług nie dopuszcza się pozostawiania nieczystości w pasie drogowym na okres nocy. Wykonawca jest obowiązany na bieżąco usuwać i wywozić zgromadzone nieczystości.
2.5.11 Zaoferowane stawki będą stałe bez względu na porę roku, godzinę oraz miejsce wykonywania usługi.
2.5.12 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wobec osób trzecich, do których dojdzie podczas świadczenia usług.
2.6 Usługi muszą być prowadzone przy zachowaniu następujących zasad:
2.6.1 Wszystkie zabiegi i cięcia pielęgnacyjne (korekcyjne), techniczne drzew i krzewów należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.
Wszelkie cięcia w koronach drzew należy prowadzić w sposób profesjonalny, aby nie dopuścić do zniszczenia drzew. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wyciętych gałęzi w dniu wykonywania prac.
2.6.2 Zakres robót:
- cięcia pielęgnacyjne (sanitarne) w koronach drzew - usunięcie pędów, gałęzi i konarów chorych, martwych oraz połamanych;
- cięcia pielęgnacyjne (korygujące) - niwelujące wady korony, poprawiające statykę drzewa lub zapobiegające rozłamaniom, (np. w koronach topól), które przeprowadza się w celu zlikwidowania zagrożeń dla mieszkańców. Polegają one m. in.: na obniżeniu wysokości drzew, odciążeniu konarów, korekcie statyki poprzez odciążenie części korony, usunięciu gałęzi nieprawidłowych oraz nadmiernie zagęszczających koronę. Maksymalnie do 30 % masy korony;
- cięcia pielęgnacyjne prześwietlające - cięcia rozluźniające zbyt zagęszczoną koronę, wykonywane w celu lepszego wykorzystania przez drzewo światła oraz lepszego przewietrzania korony, a tym samym dla poprawy warunków życia i rozwoju drzewa; cięcia techniczne w koronach drzew mają na celu dostosowanie istniejącego drzewostanu do warunków zabudowy, dopuszczenie światła dziennego do mieszkań, zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom tras komunikacyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem, utrzymanie w należytym stanie urządzeń energetycznych i telekomunikacyjnych. Maksymalnie do 30 % masy korony;
- zabezpieczenie ran drzewa środkami grzybobójczymi w kolorze zielonym lub brązowym;
- usunięcie i utylizacja gałęzi z uprzątnięciem terenu.
2.6.3 Zamawiający będzie miał prawo do wnoszenia uwag do prowadzonych prac. Wykonawca będzie zobowiązany stosować się do zaleceń Zamawiającego na każdym etapie realizacji zlecenia.
2.6.4 W protokole odbioru niezbędne będzie szczegółowe określenie lokalizacji przyciętych drzew. Jeżeli w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonych zabiegów zostanie nałożona kara administracyjna, Zamawiający będzie prawem regresu dochodził jej od Wykonawcy, który będzie zobowiązany do jej zwrotu na rzecz Zamawiającego.
2.6.5 W przypadku wykonywania usług z naruszeniem zasad zawartych w niniejszej specyfikacji lub umowie Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy oraz naliczenia kary umownej (zgodnie z § 5 ust 2 oraz § 7 umowy). Powyższe uprawnienie do wypowiedzenia umowy przysługuje Zamawiającemu także w przypadku, gdy okaże się, że złożone przez Wykonawcę oświadczenia w postępowaniu przetargowym są nieprawdziwe.
2.6.6 Wykonawca zobowiązuje się dysponować minimum jedną osobą, posiadającą wykształcenie zgodne z kierunkiem zamówienia, która będzie wykonywać lub nadzorować zlecone usługi.
2.7 Kod zamówienia wg CPV:
77211400-6 – Usługi wycinania drzew
77211500-7 – Usługi pielęgnacji drzew
77211600-8 – Usługi sadzenia drzew
CZĘŚĆ NR 2: bieżące utrzymanie zieleni oraz sprzątanie pasa drogowego dróg powiatowych
2.8 Bieżące utrzymanie zieleni oraz sprzątanie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie miasta Tczewa oraz gmin: Tczew, Subkowy oraz Morzeszczyn. Szczegółowy zakres usług planowanych do wykonania określa formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SIWZ).
2.9 Przystąpienie do przetargu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem następujących warunków:
2.9.1 W celu porównania ofert w formularzu ofertowym przedstawiono orientacyjne ilości planowanych do zlecenia usług. Natomiast fizycznie zabiegi będą zlecane zależnie od bieżących potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego i rozliczane będą w/g zaoferowanych stawek jednostkowych – w ramach posiadanych środków w planie finansowym Zamawiającego. Podane ilości należy traktować jedynie jako pomoc w określeniu orientacyjnych wielkości przedmiotu zamówienia - nie mogą one stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego.
2.9.2 Wykonawca winien rozpocząć prace w oparciu o pisemne zlecenie od Zamawiającego najpóźniej w ciągu 2 dni od daty jego otrzymania (1 dzień w przypadku doraźnego ręcznego zbierania odpadów). Wykonawca w miarę możliwości przystąpi do robót w dniu otrzymania zlecenia. Wykonawca odbierze zlecenie osobiście lub zostanie ono przesłane pocztą elektroniczną na wskazany adres email. W tym przypadku termin przystąpienia do prac liczy się od daty przesłania zlecenia.
2.9.3 Rozliczanie następować będzie fakturami wystawionymi po wykonaniu zakresu z danego zlecenia w oparciu o sprawdzoną wcześniej przez Zamawiającego ewidencję wykonanych usług oraz protokoły odbioru.
2.9.4 Przy świadczeniu usług nie dopuszcza się pozostawiania nieczystości w pasie drogowym na okres nocy. Wykonawca jest obowiązany na bieżąco usuwać i wywozić zgromadzone nieczystości.
2.9.5 Czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej obejmuje usunięcie piasku, liści oraz udrożnienie przykanalików kanalizacji deszczowej umieszczonych w jezdni.
2.9.6 Zaoferowane stawki będą stałe bez względu na porę roku, godzinę oraz miejsce wykonywania usługi.
2.9.7 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, do których dojdzie podczas świadczenia usług.
2.9.8 Pozycja „odchwaszczanie nawierzchni” oznacza ręczne i/lub mechaniczne wspomagane środkami chwastobójczymi czyszczenie nawierzchni ciągów pieszych, chodników, przystanków komunikacji autobusowej i obejmuje usunięcie wszelkich zanieczyszczeń z całej czyszczonej powierzchni w tym trawy i chwastów wyrastających z nawierzchni ciągu pieszego, chodnika oraz przy słupach oświetleniowych i sygnalizacyjnych, murach wzdłuż ścian budynków, oznakowaniu pionowym, barierach i przystankach komunikacji autobusowej. Usuwanie zanieczyszczeń odbywa się na całej szerokości i długości w taki sposób, aby nawierzchnia z kostki brukowej lub płytek betonowych miała widoczną strukturę, a krawężnik był cały odsłonięty. Do oczyszczania ręcznego i/lub mechanicznego wykorzystuje się ręczne narzędzia (szczotki, miotły, odkurzacze) i/lub zamiatarki mechaniczne oraz preparaty chwastobójcze, likwidując dowolną technologią chwasty i trawy z oczyszczonej powierzchni.
2.10 Przystępując do przetargu Wykonawca musi dysponować ludźmi oraz sprzętem w ilości niezbędnej do należytego wykonania zamówienia, przy założeniu, iż istnieje możliwość, że w jednym czasie będą musiały być prowadzone 3-4 różne zabiegi (np. zabiegi pielęgnacyjne na terenie miasta Tczew, koszenie poboczy na drogach pozamiejskich, sprzątanie chodników i jezdni). Zamawiający ustala, że w wystawianych zleceniach będą określane maksymalne terminy na wykonanie danego zakresu usług, tj.:
2.10.1 zabiegi pielęgnacyjne na terenie miasta Tczew – poniższa tabela przedstawia rozkład planowanych zabiegów z rozbiciem na miesiące. Wszystkie planowane na dany miesiąc zabiegi na terenie miasta Tczewa muszą zostać wykonanie przez Wykonawcę w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania zlecenia,
2.10.2 koszenie poboczy na drogach pozamiejskich – czas jednokrotnej realizacji pełnego zakresu – w nieprzekraczalnym terminie 21 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania zlecenia (jeżeli Wykonawca dysponuje więcej niż jedną kosiarką bijakową – termin nieprzekraczalny 10 dni kalendarzowych),
2.10.3 sprzątanie chodników – czas jednokrotnej realizacji pełnego zakresu – w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania zlecenia (chodniki na terenie miast) oraz 14 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania zlecenia (chodniki przy drogach pozamiejskich),
2.10.4 sprzątanie jezdni – czas jednokrotnej realizacji pełnego zakresu dróg Tczew – w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania zlecenia.

2.11 Kod zamówienia wg CPV:
77314100-5 – Usługi w zakresie trawników
90611000-3 – Usługi sprzątania ulic
DOTYCZY OBU CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
2.12 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
2.13 INFORMACJA O UBEZPIECZENIU O.C.:
2.13.1 Wybrany Wykonawca, przez cały okres trwania umowy, zobowiązany będzie do posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości nie mniej niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) w zakresie każdej części zamówienia.
2.13.2 W przypadku składania oferty przez tego samego Wykonawcę na część nr 1 i 2 zamówienia, wysokość aktualnego ubezpieczenia o.c. winna wynosić min. 200 000,00 PLN (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100).
2.13.3 Polisę, o której mowa powyżej, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem umowy (zgodnie z pkt 14.4.1 SIWZ).
2.14 INFORMACJA O PODWYKONAWCACH:
2.1.1 Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w swojej ofercie (Załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularzu oferty) części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z podaniem nazwy oraz danych kontaktowych podwykonawców (osób do kontaktu z nimi), zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy – o ile są już znane. W przypadku zaistnienia zmian w tym zakresie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do zawiadomienia Zamawiającego o tym fakcie, w tym w szczególności do przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację usług.
2.14.1 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy będzie dotyczyć podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podmiot samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
2.14.2 Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców zastosowanie mają przepisy art. 36ba ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
2.14.3 Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników.
2.15 Na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem usług, czyli tzw. pracowników fizycznych.
Jeżeli podczas realizacji zadania usługę będzie wykonywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę co zostanie ustalone przez Zamawiającego osoba taka będzie musiała zakończyć wykonywanie usługi, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1 000 PLN za każdy taki przypadek. Fakt ujawnienia takiej osoby musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.02.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Piaskowa 2
Tczew 83110
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Powiat Tczewski
ul. Piaskowa 2
Tczew 83110
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się