Wykonanie usług w zakresie pełnienia dyżurów przeciwpożarowych w Nadleśnictwie Sarbia w 2019 r. – II POSTĘPOWANIE

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie usług w zakresie pełnienia dyżurów przeciwpożarowych w Nadleśnictwie Sarbia w 2019 r.
2.Przedmiot zamówienia obejmuje:
a.Pełnienie dyżurów w Punkcie Alarmowo – Dyspozycyjnym,
b.Pełnienie patrolów i udział w akcjach gaśniczych samochodem z modułem p.poż.
c.Pełnienie dyżuru ciągnika wyposażonego w pług wraz z kierowcą.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

3.W zakresie przedmiotu zamówienia:
a)Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała sukcesywnie w ciągu 2019 r.,
b)Na podstawie comiesięcznych zleceń Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ,
c)Wskazana w SIWZ ilość prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter szacunkowy. Ilość prac zleconych do wykonania w trakcie realizacji Umowy może być mniejsza od ilości przedstawionej w SIWZ, co jednak nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy niż wskazany w SIWZ, jednak nie mniej niż 70 % Wartości Przedmiotu Umowy.
4.Wykonawca zobowiązany jest, pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy z jego winy, do przestrzegania sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą oraz do stosowania obowiązujących przepisów bhp i p.poż. oraz polityką bezpieczeństwa informatycznego w nadleśnictwie w szczególności:
•Obowiązujących w Lasach Państwowych przepisów przeciwpożarowych,
•Unormowań określonych w certyfikacie FSC w zakresie ochrony środowiska,
•Korzystać z pracowników przeszkolonych z zakresu BHP posiadających niezbędne uprawnienia oraz znajomość terenów leśnych zarządzanych przez Zamawiającego w sposób umożliwiający niezwłocznie samodzielny dojazd we wskazane miejsce,
•Zarządzenia nr 38 Nadleśniczego Nadleśnictwa Sarbia z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa oraz instrukcji Zarządzania system informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Nadleśnictwie Sarbia.
Wykonawca zobowiązany będzie do podpisania umowy dostępu do zasobów SILP i konta imiennego w domenie AD LP zgodnie z załącznikiem nr 12.
5.Warunki zapłaty za wykonane usługi:
a.Zamawiający oświadcza, że posiada zdolność płatniczą, gwarantującą terminowe regulowanie zobowiązań wobec Wykonawcy.
b.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek.
c.Wierzytelności, jakie mogą powstać przy realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do Zamawiającego, nie mogą być przedmiotem cesji (przelewu, sprzedaży) bez pisemnej zgody Zamawiającego.
d.Zapłata za wykonane usługi będzie następować po sporządzeniu protokołu odbioru usług za dany miesiąc na podstawie sprawdzonej i zatwierdzonej faktury.
e.Zapłata za wykonane usługi następować będzie w terminie do 21 dni po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego (Sekretariat) prawidłowo wystawionej faktury VAT.
f.Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury, o której mowa powyżej na:
Nadleśnictwo Sarbia
Sarbka 46
64-700 Czarnków
NIP: 763-001-16-64
6.Dostępność dokumentacji:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia zawierającą opis przedmiotu zamówienia, wraz z załącznikami, udostępnia się na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP do upływu terminu składania ofert.
Dokumentację przetargową na płycie CD można pobrać nieodpłatnie u p. Magdaleny Benkowskiej, Nadleśnictwo Sarbia, Sarbka 46, 64-700 Czarnków.
7.Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie . W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.
8.Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia, pod warunkiem że posiadać będą odpowiednie kwalifikacje, rozumiane jako doświadczenie w realizacji zakresu podobnego do przedmiotu zamówienia w zakresie im powierzonym.
9.Wyłoniony w niniejszym postępowaniu Wykonawca przedłoży wzór umowy ze wskazanym podwykonawcą. Zamawiający może wnieść sprzeciw lub zastrzeżenia do umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą. Nie wniesienie zmian i zastrzeżeń do umowy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej zawarcie.
10.Przepisy prawne regulujące podstawę wykonania zamówienia:
a.Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.),
b.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018r., poz. 1025 z późn. zm.),
c.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719),
d.Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasów wprowadzona Zarządzeniem Nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.
e.Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów z dnia 22 marca 2006 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1070 z późn. zm.).
11.Zamawiający posiada maszyny i urządzenia niezbędne do realizacji zamówienia:
•Pilarką spalinową — min. 1 szt.
•Moduł p.poż. (poj. zbiornika na wodę min. 200 l),
•Radiotelefon – szt. 1,
•Urządzenie GPS z modułem „Automapa” – szt. 1,
•Telefon komórkowy – szt. 1,
•Odzież ochronna (hełm, bluza, spodnie, buty, rękawice strażackie) – 1 komplet
12.Zamawiający nieodpłatnie udostępni urządzenia potrzebne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
13.Wzór protokołu udostępnienia sprzętu stanowi załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
14.Zamawiający udostępni nieodpłatnie części nieruchomości: pomieszczenie Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.02.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Sarbka 46
Czarnków 64700
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi najmu pojazdów, łodzi i samolotów
  • Ochrona

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Sarbia
Sarbka 46
Czarnków 64700
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się