Sukcesywna dostawa węgla orzech gat I dla Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa węgla orzech gat. I dla Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy
ul. Strażacka 8.

Węgiel orzech gat. I - w ilości 200t - Załącznik nr 2 (dostawa do DPS Filia Szymiszów ul. Strzelecka 2) o parametrach:
- typ 31.1 lub 31.2 lub 32.1
- granulacja węgla 40-120mm,
- wartość opałowa powyżej 29.000kJ/kg
- zawartość popiołu do 7%
- zawartość siarki do 0,8%
- wilgotność mniejsza niż 6%

3. Realizacja zamówienia będzie następować zgodnie z zasadami:
3.1.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć asortyment umowy własnym
transportem do Filii DPS w Szymiszowie, ul. Strzelecka 2 ( samochodami o dowolnym tonażu ) w ilości odpowiednio podanej w załączniku nr 2 w dniach roboczych (od poniedziałku do soboty) w godzinach od 7 00 -14 00 na zasadach:
a) asortyment zamawianej dostawy będzie uzgadniany sukcesywnie telefonicznie
lub drogą elektroniczną co najmniej na trzy dni robocze przed dostawą,
b) palacz zmianowy obecny przy odbiorze przedmiotu zamówienia
(wyrywkowe sprawdzenie ilości i pobieranie próbek do jakości węgla),
c) węgiel składowany jest w piwnicy- kotłowni zamawiającego,
d) wykonawca zapewnia dobrą jakość węgla,
e) zamawiający zastrzega sobie możliwość wyrywkowego sprawdzenia wagi
dostarczonego węgla, dojazd i koszt ważenia do niezależnego punktu wagowego na koszt wykonawcy,
f) DPS posiada prawo do kontroli jakości realizowanych dostaw – zgodnie
z parametrami określonymi w pkt. 3 SIWZ poprzez: zażądanie od Wykonawcy badań przeprowadzonych przez podmiot posiadający stosowne akredytacje, bądź oddać próbkę do badań przez podmiot posiadający stosowne akredytacje,
g) DPS ma prawo do weryfikacji badań przedłożonych przez Wykonawcę,
o których mowa w pkt. 5 f , dostarczonych przez Wykonawcę - przy czym próbka ta do badań przeprowadzanych na zlecenie Wykonawcy, jak i DPS - pobierana będzie z dostawy przy obecności obu stron lub wyznaczonych przedstawicieli,
h) każde z badań węgla orzech gat. I wykonywane jest na koszt wykonawcy,
i) w przypadku, gdy badania o których mowa pkt. f i g potwierdzą , iż dostawa została dokonana z naruszeniem postanowień pkt. 3 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest wg wyboru DPS:
i. 1 zabrać z piwnicy kotłowni dokonaną dostawę obarczoną wadą i dostarczyć właściwą dostawę o takiej samej ilości, spełniająca wymogi określone w pkt. 3 SIWZ lub
i. 2 obniżyć cenę tej części dostawy, w której wadę wykryto o 20% oferowanej
ceny.
j) dostarczenie certyfikatów na adres DPS nie później niż w ciągu 7 dni po
każdej dostawie węgla,
k) fakturowanie odbywać się będzie po każdorazowej dostawie,
l) wykonawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie
obowiązywania umowy,
ł) zamawiający zastrzega sobie możliwość nie zrealizowania umowy w całości.
m)Dom Pomocy Społecznej jest wymieniony w katalogu zwolnień z podatku akcyzowego - jako podmiot wymieniony wprost w art. 6 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.01.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.