Dostawa urządzeń laboratoryjnych: termometr z sondą, pehametr oraz elektroda

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych (termometru z sondą, pehametru oraz elektrody), zwanych dalej „urządzeniami”. Oferowane urządzenia powinny być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji (nie wcześniej niż 2017), posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.
2) Zakres zamówienia obejmuje: zakup urządzenia wraz z jego dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, a także bezpłatny serwis gwarancyjny.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2A-C do SIWZ;
4) Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych zgodnie z poniższym podziałem: część A: Termometr z sondą; część B: Pehametr z elektrodą i walizką; część C: Elektroda
Zamawiający nie ogranicza liczby części, na którą Wykonawca może złożyć ofertę, ani nie wskazuje maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy.
5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
7) Wymagany termin realizacji zamówienia: Część A - do 14 dni od daty zawarcia umowy; Część B – do 4 tygodni od daty zawarcia umowy; Część C - do 3 tygodni od daty zawarcia umowy.
Termin realizacji stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert – w przypadku zaoferowania krótszego niż maksymalny dopuszczalny termin realizacji zamówienia, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI niniejszej SIWZ.
8) Adres dostawy:
a) w zakresie części A: Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach , Instytut Nauki o Materiałach, Zakład Badań Strukturalnych, ul. 75 Pułku Piechoty 1a, 41-500 Chorzów;
b) w zakresie części B: Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach , Instytut Nauki o Materiałach, Zakład Badań Strukturalnych, ul. 75 Pułku Piechoty 1a, 41-500 Chorzów;
c) w zakresie części C: Dział Administracyjno- Gospodarczy Kampusu Cieszyńskiego, ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn
9) Wymagany minimalny okres gwarancji: a) w zakresie części A: 12 miesięcy; b) w zakresie części B: 24 miesiące; c) w zakresie części C: 6 miesięcy.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dacie podpisania Protokołu Odbioru. Okres gwarancji stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert – w przypadku zaoferowanie dłuższego niż minimalny wymagany okres gwarancji, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI niniejszej SIWZ
10) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
11) Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
12. Podwykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm tych podwykonawców (zgodnie z treścią ust.5 formularza oferty – załącznika nr 1A do SIWZ). W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.01.2019 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się