„Dostawa i montaż wyposażenia oczyszczalni ścieków w Opolu Lubelskim” - CZĘŚĆ I – Dobór, dostawa i montaż wyposażenia dla oczyszczalni ścieków w Opolu Lubelskim; - CZĘŚĆ II- Dostawa kontenera wraz z dostawa montażem i uruchomieniem urządzenia pomocniczego do kontenera-prasopłuczki

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż wyposażenia oczyszczalni ścieków w Opolu Lubelskim”.
2. Przedmiot zamówienia jest dzielony na części. Zamawiający dzieli niniejsze zamówienie na następujące części:
CZĘŚĆ I – Dobór, dostawa i montaż wyposażenia dla oczyszczalni ścieków w Opolu Lubelskim; tj.:
a) W ramach części I należy dostarczyć:
 Pompa zatapialna przeznaczona do przepompowni ścieków surowych – 1 szt,
 Pompa zatapialna recyrkulacji wewnętrznej przeznaczona do komory nitryfikacji – 4 szt.
 Mieszadło zatapialne do komory denitryfikacjii reaktora biologicznego – 2 szt.
 Lampa hybrydowa – 1 szt.
b) wszystkie urządzenia oraz ich elementy składowe muszą być fabrycznie nowe,
c) Wykonawca dostarczy urządzenia na własny koszt do oczyszczalni ścieków w Opolu Lubelskim, al. 600-lecia 34 (w dni robocze pon. - pt. w godz. 7.00 – 15.00),
d) Wykonawca powiadomi Zamawiającego o planowanej dostawie, montaż urządzenia na minimum 3 dni robocze przed planowaną dostawą.
e) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu DTR oferowanych urządzeń, dokumentacje montażu, konserwacji, serwisowania i napraw, deklaracje zgodności, gwarancję oraz inne wymagane dokumenty techniczne oferowanych urządzeń w języku polskim najpóźniej do dnia odbioru urządzeń.
f) Przed złożeniem oferty Wykonawca może dokonać wizji lokalnej miejsca pracy urządzeń w oczyszczalni ścieków w obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawiciela OPK Sp. z o.o. w celu dokładnego i trafnego doboru urządzeń. Termin dokonania wizji lokalnej należy uzgodnić z p. Agnieszką Opoką, tel. (081) 827 22 21 lub 695 562 000, w godzinach: 7.00 ÷ 15.00.
g) Wszystkie pompy muszą pochodzić od jednego producenta .
h) Wszystkie mieszadła muszą pochodzić od jednego producenta .
i) W okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia nieodpłatnego serwisu dostarczonych urządzeń oraz poniesienia ewentualnych kosztów tego serwisu, a także przeglądy konieczne do wykonania zgodnie z wymaganiami producenta. Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest do usunięcia usterki w terminie maksimum 3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia (pisemnie, faksem lub e-mailem) o wadzie od Użytkownika przedmiotu dostaw lub Zamawiającego.
j) Wykonawca jest obowiązany do dokonania uprzedniego demontażu istniejących pomp podlegających wymianie na nowe oraz do ich przekazania Użytkownikowi protokołem – zdawczo – odbiorczym, a następnie do dokonania montażu nowego urządzenia w miejsce zdemontowanej pompy. Do obowiązków Wykonawcy należy dokonanie na własny koszt wszelkich niezbędnych przeróbek w celu zamontowania pomp w istniejącym układzie pracy.
k) Wykonawca jest obowiązany do dokonania uprzedniego demontażu istniejących mieszadeł podlegających wymianie na nowe oraz do ich przekazania Użytkownikowi protokołem – zdawczo – odbiorczym, a następnie do dokonania montażu nowego urządzenia w miejsce zdemontowanego. Do obowiązków Wykonawcy należy dokonanie na własny koszt wszelkich niezbędnych przeróbek w celu zamontowania mieszadeł w istniejącym układzie pracy.
l) Lampa hybrydowa oraz jej elementy składowe musza być fabrycznie nowe.
m) Po zakończeniu montażu lampy hybrydowej Wykonawca w obecności Zamawiającego oraz przedstawiciela OPK Sp. z o.o. dokona uruchomienia sterownika lampy oraz sprawdzenia działania układu sterującego.
n) Przedmiot zamówienia obejmuje także przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego przedmiotu umowy.


CZĘŚĆ II – Dostawa kontenera wraz z dostawa montażem i uruchomieniem urządzenia
pomocniczego do kontenera-prasopłuczki
a) Przedmiot zamówienia obejmuje nw. zakres prac:
 Dostawę, montaż prasopłuczki oraz podłączenie jej do mediów i energii elektrycznej,
 Uruchomienie, rozruch i przeprowadzenie testu odbiorowego urządzenia – prasopłuczki w normalnych warunkach pracy oczyszczalni w trakcie 72 h pracy instalacji,
 Szkolenie pracowników OPK,
 Dostawę kontenera.
b) Prasopłuczka oraz części składowe kontenera muszą być fabrycznie nowe.
c) Wykonawca dostarczy prasopluczkę i kontener na koszt własny do oczyszczalni ścieków
w Opolu Lubelskim, al. 600-lecia 34 (w dni robocze pon. - pt. w godz. 7.00 – 15.00).
d) Dostarczony kontener przez Wykonawcę zostanie zamontowany siłami własnymi przez użytkownika tj. przez OPK Sp. z o.o. Zamawiający wymaga obecności przedstawiciela Wykonawcy przy montażu kontenera. O terminie montażu Wykonawca zostanie poinformowany w ciągu 3 dni przed wykonaniem tej czynności przez OPK Sp. z o.o. Na w/w okoliczność zostanie spisany protokół odbioru, który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury. W przypadku nieobecności Wykonawcy (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) podczas montażu Zamawiający nie może utracić gwarancji z tytułu nieprawidłowego montażu kontenera na stanowisku.
e) Zamawiający zastrzega, że wykonywane przez Wykonawcę prace objęte przedmiotem zamówienia, nie mogą utrudniać codziennej eksploatacji zainstalowanej kraty samooczyszczającej. Dopuszcza się możliwość chwilowego wyłączenia pracy kraty w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
f) Zamawiający zapewni do realizacji przedmiotowego zamówienia:
 urządzenie dźwigowe do rozładunku i posadowienia urządzeń w miejscu montażu,
 doprowadzenie wody do przyłącza wody płuczącej w urządzeniu - prasopłuczki,
 doprowadzenie przewodu zasilającego do szafy sterowniczej prasopłuczki i do kontenera.

3. Jeżeli w SIWZ, przy opisie przedmiotu zamówienia użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z SIWZ wraz z załącznikami.
4. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje opis przedmiotu zamówienia dla części I-II – załącznik nr 7 do SIWZ . Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ
6. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca:
a) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców (o ile są znane);
b) w przypadku podpisania umowy Wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w dostawy. Wykonawca będzie zawiadamiał zamawiającego o wszelkich zmianach danych, dotyczących podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy prawo zamówień publicznych.
c) Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są we wzorze umowy.

7. Z uwagi na charakter zamówienia, Zamawiający nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.01.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części do maszyn komunalnych
  • Woda i ścieki

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się