Czyszczenie i monitoring kanalizacji sanitarnej, przemysłowej i deszczowej w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie

» Opis zapytania

1.TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 51 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.:
„Czyszczenie i monitoring kanalizacji sanitarnej, przemysłowej i deszczowej w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie”
2.Miejsce świadczenia usługi: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna
– Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie
3.Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1
4.Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków udziału w postępowaniu.
5.Złożona oferta musi być zgodna z przedstawionymi poniżej wymaganiami Zamawiającego:
1)Termin realizacji zamówienia: od 01.02.2019 do 30.12.2021
2)Wymagany okres gwarancji jakości: Wykonawca gwarantuje wykonanie niniejszego zamówienia w oparciu o najlepszą posiadaną wiedzę oraz zgodnie z obowiązującymi normami.
3)Wykonawca składa ofertę cenową podając Cenę netto w polskich złotych
za cały zakres prac. Cena musi zawierać wszystkie koszty i elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4)Zamawiający wymaga, aby formą płatności był przelew dokonywany
na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania
faktury przez Zamawiającego.
5)Zamawiający dokona oceny ofert wg. następujących kryteriów i wag:
cena netto 100%
6)Wykonawca składając ofertę przesyła jako załącznik w formie skanu:
a)podpisane Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 2),
b)skany nw. dokumentów:
-aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
-inne zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, to jest:
a)Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę odpowiadających swoim zakresem Przedmiotowi Zamówienia tj. Wykonywaniem prac związanych z czyszczeniem i monitoringiem kanalizacji deszczowych, sanitarnych, a wartość netto tych usług powinna być nie mniejsza niż 20 000,00 PLN.
6.Osoby do kontaktu:
Grzegorz Węgrzyn tel. 32 715 2656 e-mail: grzegorz.wegrzyn@tauron-wytwarzanie.pl
Mirosław Trafiałek tel. 32 715 2273 e-mail: miroslaw.trafialek@tauron-wytwarzanie.pl
Dariusz Spiechowicz tel. 32 715 3421 e-mail: dariusz.spiechowicz@tauron-wytwarzanie.pl
7.Termin ważności oferty: 30 dni.
8.Zastrzeżenia Zamawiającego:
1)Zamawiający może przeprowadzić negocjacje w ramach przeprowadzenia wielu powtórzeń (rund) zapytania skierowanego do Wykonawcy.
2)Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia zapytania elektronicznego RFX bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
3)w przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie aukcji elektronicznej.
c.d w załączniku Opis Zapytania

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.01.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się