Dostawa mineralizatora mikrofalowego

» Opis zapytania

Miejscem dostawy jest Katedra Żywienia Człowieka, Laboratorium Badań Żywności, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 50-375 Wrocław, ul. C. K. Norwida 25.

Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, w oryginalnych opakowaniach producenta.

Warunki rękojmi i gwarancji: Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 12 miesięcy gwarancji na dostarczony sprzęt. Długość gwarancji stanowi także jedno z kryterium oceny ofert i może ulec zwiększeniu na warunkach określonych w rozdziale 14 SIWZ. Okres gwarancji liczy się od dnia bezusterkowego przekazania przedmiotu zamówienia, tj. od dnia podpisania protokołu jego odbioru technicznego. Wymagana długość rękojmi to: 24 miesiące.

Warunki serwisu gwarancyjnego:
a) czas reakcji na zgłoszoną usterkę – maksymalnie 2 dni robocze,
b) czas naprawy – nie dłużej niż 14 dni roboczych (w przypadku gdy wykonawca po 2 dniach, o których mowa powyżej, musi dokonać naprawy urządzeń audiowizualnych winien jest dostarczyć Zamawiającemu niezwłocznie sprzęt zastępczy)
c) w przypadku dwóch napraw tego samego modułu lub usterek tego samego typu w okresie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany dokonać wymiany sprzętu na nowy, liczba ta nie obejmuje napraw
wynikających z niewłaściwej eksploatacji oraz działania sił wyższych,
d) Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się lub zostaną wykryte wady przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do ich nieodpłatnej naprawy lub wymiany na wolne od wad, w terminie, o którym mowa w pkt. 3.6.b licząc od daty doręczenia reklamacji Wykonawcy w formie pisemnej lub za pośrednictwem faksu. W szczególnych przypadkach termin ten może, za zgodą Zamawiającego, ulec przedłużeniu. Przez „reakcję na zgłoszenie usterki” Zamawiający rozumie: pojawienie się serwisanta u Zamawiającego i rozpoczęcie naprawy zgłoszonego sprzętu.
e) Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego dostarczenia koniecznych części zamiennych lub odebrania od Zamawiającego wadliwego przedmiotu umowy i dostarczenia naprawionego lub wolnego od wad w terminie, o którym mowa w ust. 3.6.b na swój koszt i ryzyko,
Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego w miejscu dostawy przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.01.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się