Zakup gazów technicznych stosowanych w lotnictwie SZ RP

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w 2019 roku nw. gazów technicznych stosowanych w lotnictwie SZ RP, tj.:
- tlen skroplony medyczny – produkt umożliwiający w późniejszym procesie gazyfikacji otrzymanie tlenu gazowego do oddychania spełniającego wymagania normy międzynarodowej ISO 2046:1973 określającej wymagania dotyczące tlenu gazowego używanego do oddychania na statkach powietrznych;
- azot skroplony wg PN-C-84919 1997.
Oferowane gazy techniczne muszą spełniać wymagania określone w dokumentach normatywnych.
Spełnienie tych wymagań musi być każdorazowo potwierdzane w świadectwach jakości, przekazywanych w chwili odbioru gazów technicznych.
Zakup gazów technicznych będzie realizowany do kwoty brutto 160.000,00 zł. (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Wykonawca winien posiadać ogólnopolską sieć dystrybucji gazów będących przedmiotem zamówienia z tym, że odległość punktu dystrybucji do niżej wymienionych jednostek wojskowych (Odbiorców) nie może być większa niż 200 km.
Odbioru gazów technicznych z poszczególnych punktów będą dokonywali przedstawiciele
nw. jednostek wojskowych (Odbiorcy):
• 3. Regionalna Baza Logistyczna Wielkopowierzchniowy Wielobranżowy Skład Materiałowy Kutno
• 22. Baza Lotnictwa Taktycznego Malbork
• 23. Baza Lotnictwa Taktycznego Mińsk Mazowiecki
• 33. Baza Lotnictwa Transportowego Powidz.
Kod CPV 24111000-5 – wodór, argon, gazy szlachetne, azot i tlen.
W przypadku składania oferty na część zamówienia 1, Wykonawca zgodnie z obowiązującymi przepisami winien posiadać stosowne zezwolenia na obrót gazami medycznymi.
Zamawiający zgodnie z art. 144 ww. ustaw y dopuszcza możliwość:
1) zmiany punktów odbioru przedmiotu zamówienia, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, pod warunkiem, że zmieniony punkt będzie się znajdował na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
i będzie oddalony o nie więcej niż 200 km od wyżej wymienionych jednostek wojskowych;
2) zmiany Odbiorcy przedmiotu umowy.
Powyższe zmiany pod rygorem ich nieważności będą wymagały formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.01.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się