Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych z uwzględnieniem elementów zielonych zamówień publicznych, w ramach projektu pn. Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, poprzez wyposażenie i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni zawodowych z uwzględnieniem elementów zielonych zamówień publicznych w ramach projektu pn. Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, poprzez wyposażenie i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego.
2. Zamówienie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na 3 części pn.:
1) dostawa robota przemysłowego,
2) dostawa wyposażenia gastronomicznego, hotelowego i biurowego,
3) dostawa sterowników PLC.
4. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia.
5. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia, dla każdej części, zawarto odpowiednio w załącznikach nr 1–3 do siwz, które dołączyć należy do oferty (w zależności od części zamówienia, której oferta dotyczy) po uzupełnieniu przez Wykonawcę cen i informacji o oferowanym przedmiocie zamówienia.
6. W pozycjach zawartych w załącznikach nr 1–3 siwz, w których Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez przykładowe wskazanie nazw własnych, dopuszcza się zaoferowanie sprzętu równoważnego (jeżeli nie zastrzeżono inaczej), a podane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełnienia Zamawiający będzie oczekiwał (chyba, że w załączniku wskazano inaczej, np. poprzez określenie wymogu maksymalnego). W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca musi złożyć specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 1–3 do oferty, z wyszczególnieniem elementów (właściwości) innych, równoważnych niż wymagane przez Zamawiającego (np. przez pogrubienie lub podkreślenie proponowanego sprzętu równoważnego). W przypadku złożenia oferty równoważnej, należy wyraźnie wskazać różnice, które powinny być jednoznacznie opisane w załączniku nr 1–3 dołączonym do oferty odpowiednio dla danej części zamówienia. Za równoważny przedmiot zamówienia Zamawiający uzna sprzęt, który będzie odpowiadać parametrom technicznym lub wymaganiom funkcjonalnym określonym w załącznikach nr 1–3 do siwz. Nazwy własne towarów albo oznaczenia producenta wskazane w siwz zostały użyte jedynie przykładowo, a Wykonawcy mogą dostarczyć w każdym takim przypadku przedmiot zamówienia równoważny (tj. o nie gorszych parametrach aniżeli posiadane przez przedmiot zamówienia wskazany przykładowo w ww. załącznikach). Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
7. Przedmioty zaoferowane w obrębie danej pozycji muszą być jednakowe.
8. Przedmiot zamówienia, wymieniony w szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia, zostanie dostarczony przez Wykonawcę odpowiednio do:
1) budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie, ul. Mickiewicza 8,
2) budynku Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie, ul. Piłsudskiego 24,
3) budynku Zespołu Szkół Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie, ul. Słowiańska 6.
9. Zamówienie obejmuje dostawę ww. przedmiotu zamówienia wraz z jego rozładunkiem i wniesieniem do pomieszczeń zlokalizowanych w budynkach, o których mowa w ust. 8. Pomieszczenia zostaną wskazane przez Zamawiającego lub przez dyrektorów tych szkół najpóźniej w dniu realizacji dostawy. Zamawiający informuje, że we wskazanych budynkach nie znajdują się windy.
10. Przedmiot zamówienia musi być odpowiednio dostarczony wraz z instrukcjami obsługi, sterownikami oraz towarzyszącym oprogramowaniem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia). Oprogramowanie powinno być dostarczone z licencją na czas nieokreślony, chyba, że w opisie przedmiotu zamówienia wskazano inaczej.
11. Sprzęt przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej powinien być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających (chyba, że opis przedmiotu zamówienia przewiduje inne rozwiązania).
12. Instalacja sprzętu (urządzeń) i jego pełne uruchomienie zostanie przeprowadzona przez Wykonawcę z udziałem przedstawiciela Zamawiającego i pracownika wyznaczonego przez dyrektora szkoły w dniach realizacji dostaw. Wykonawca odpowiada za przeprowadzenie testów w zakresie koniecznym do prawidłowego użytkowania sprzętu (urządzeń) z wykorzystaniem wszystkich jego funkcjonalności.
13. Wykonawca przeprowadzi w miejscu dostawy instruktaż z obsługi sprzętu.
14. Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej niż 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonej protokołem odbioru, który wystawiony zostanie przez Zamawiającego i przesłany do wiadomości Wykonawcy. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
15. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte we wzorze umowy.
16. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy lub instalacji oprogramowań.
17. Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.
18. Przedmiot zamówienia, który zostanie dostarczony w opakowaniach, powinien posiadać opakowania wykonane z materiału łatwo poddającego się recyklingowi, bądź z materiałów pochodzących ze źródeł odnawialnych lub powinny to być opakowania objęte systemem wielokrotnego użytku. Materiały opakowaniowe muszą być ręcznie łatwo sortowalne i nadawać się do recyklingu, a w ich skład powinien wchodzić jeden rodzaj materiału (np. tektura, papier, tworzywo sztuczne, materiał włókienniczy).
19. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia (w tym okres gwarancji) stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Oferowane przez Wykonawców składających oferty równoważne sprzęty muszą mieć parametry/cechy nie gorsze niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.01.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Automatyka i urządzenia sterujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się