Dostawa koparko-ładowarki do Nadleśnictwa Maskulińskie

» Opis zapytania

III.1. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Nadleśnictwa Maskulińskie z siedzibą w Rucianem-Nidzie koparko- ładowarki.
3.2. Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, nieużywany, posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia na użytkowanie oraz dopuszczenie do obrotu, wyprodukowany w 2018 lub 2019 roku
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 7 do SIWZ.
3.4. Miejsce dostawy: Nadleśnictwo Maskulińskie z siedzibą w Rucianem-Nidzie – ul. Rybacka 1, 12-220 Ruciane-Nida, Zaplecze Techniczne Nadleśnictwa – ul. Rybacka 1, 12-220 Ruciane-Nida,
3.5. Załatwienie wszystkich formalności i kosztów związanych z dostawą leży po stronie Wykonawcy przedmiotu zamówienia – dostawcy.
3.6. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 43210000-8 - Maszyny do usuwania gleby,
3.7. Wymagania dotyczące gwarancji.
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca odpowiadał z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 568 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny /Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm./, przez okres co najmniej 36 miesięcy lub 3000 motogodzin każdej z maszyn od dnia wydania przedmiotu zamówienia i podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru.
b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji co do jakości rzeczy sprzedanej, przy czym wykonawca nie może być obowiązany z tytułu gwarancji w zakresie mniejszym niż wynikający z przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny / Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm./ o gwarancji przy sprzedaży z zastrzeżeniem ich treści na korzyść Zamawiającego, ze wzoru umowy i opisu przedmiotu zamówienia, a termin gwarancji będzie wynosił co najmniej 36 miesięcy lub 3000 motogodzin każdej z maszyny od dnia kiedy przedmiot zamówienia został Zamawiającemu wydany i po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru.
c) Z uwagi na okoliczność, że okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, Wykonawca może wydłużyć okres gwarancji o kolejne miesiące. Sposób przyznawania punktów w kryterium został określony w siwz.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.01.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się