Usługi napraw, kalibracji i legalizacji urządzeń pomiarowych- laserowe mierniki prędkości na potrzeby KWP w Olsztynie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług napraw, kalibracji i legalizacji urządzeń pomiarowych- laserowych mierników prędkości typu Ultralyte 200 LR, Ultralyte 100 LR na potrzeby KWP w Olsztynie.
2.Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
3.Koszty przekazania do legalizacji i odbioru z legalizacji ponosi Wykonawca (naprawa bez legalizacji nie zostanie uwzględniona).
4.Wspólny Słownik Zamówień – Kod CPV 50410000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej.
5.Faktyczna ilość i rodzaj usług będzie zależny od potrzeb Zamawiającego, a w przypadku mniejszych potrzeb, nie mogą one stanowić podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy.
6.Usługę legalizacji/wzorcowania Wykonawca będzie poprzedzał wykonaniem kalibracji to jest przygotowa-niem urządzenia pod względem sprawności technicznej, konserwacji oraz ustawienia parametrów.
7.Świadectwo legalizacji (wzór zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2017 poz. 969) – może być wydawane tylko przez administracyjne organy miar lub akredytowane laboratoria posiadające certyfikat wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.
8.Wykonawca przeprowadzi sprawdzenie urządzeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 08.05.2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. 2017 poz. 885) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U.2017 poz. 281)
9. Zamawiający dopuszcza powierzenia zamówienia lub części zamówienia podwykonawcom.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
13. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
15. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dowolną ilość zadań.
16. Wykonawca ma obowiązek (zgodnie z art. 36b ust. 1 Ustawy Pzp) wskazania w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania firm (nazw) podwykonawców. Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.
17. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
18. Zamawiający wymaga w trakcie realizacji zamówienia, zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 1 osoby wykonującej przedmiot zamówienia, chyba, że Wykonawca prowadzi działalność jednoosbową i sam będzie wykonywał zamówienie. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań (art. 36 ust. 2 pkt. 8a ustawy Pzp) Zamawiający zamieścił w § 10 projektu umowy, stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.01.2019 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się