Świadczenie usług udostępniania prosektorium do wykonywania sekcji i oględzin zwłok na zlecenie prokuratur okręgu piotrkowskiego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług udostępniania prosektorium do wykonywania sekcji i oględzin zwłok na zlecenie prokuratur okręgu piotrkowskiego.
Przedmiot zamówienia ze względu na zasięg działania w/w prokuratur został podzielony na 4 zadań (części):
Zadanie nr 1. Świadczenie usług udostępniania prosektorium do wykonywania sekcji i oględzin zwłok na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim i Prokuratur Rejonowych okręgu piotrkowskiego.
Zadanie nr 2 Świadczenie usług udostępniania prosektorium do wykonywania sekcji i oględzin zwłok na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Opocznie.
Zadanie nr 3 Świadczenie usług udostępniania prosektorium do wykonywania sekcji i oględzin zwłok na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Radomsku.
Zadanie nr 4 Świadczenie usług udostępniania prosektorium do wykonywania sekcji i oględzin zwłok na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim.
2. W zakresie udostępniania prosektorium do wykonywania sekcji zwłok wraz z pomocą techniczną przy wykonywaniu sekcji Wykonawca:
a) zobowiązuje się do udostępniania prosektorium do wykonywania sądowo-lekarskiej sekcji lub oględzin zwłok, w tym również zapewni wodę i energię elektryczną;
b) zobowiązuje się do zapewnienia technika niezbędnego do pomocy przy wykonywanej przez powołanego biegłego lekarza do wykonania sekcji lub oględzin zwłok,
c) zapewni i udostępni niezbędne materiały, urządzenia, narzędzia, odpowiedni i specjalistyczny sprzęt, środki dezynfekcyjne itp.;
d) wyraża zgodę, że termin wykonania sekcji bądź oględzin zwłok będzie każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym. Podstawą do przygotowania zwłok i pomocy przy sekcji będzie wydane stosowne zlecenie przez prokuratora lub asesora prowadzącego sprawę w danej jednostce prokuratury. Sekcję zwłok, bądź oględziny zwłok wykonywał będzie biegły lekarz na podstawie wydanego postanowienia i w terminie ustalonym przez prokuratora lub asesora prowadzącego sprawę.
3. Wykonawca zapewnia ponadto:
a) gotowość świadczenia usług 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z tym że, Zamawiający informuje, że sekcje zwłok będą odbywać się od poniedziałku do piątku, a w wyjątkowych sytuacjach mogą odbywać się w dni wolne od pracy;
b) odpowiedzialną i zaufaną kadrę do sprawowania pieczy nad powierzonymi zwłokami i szczątkami ludzkimi oraz rzeczami osobistymi osoby zmarłej;
c) świadczenie usług objętych zakresem umowy z najwyższą profesjonalną starannością i z zachowaniem zasad etyki, co oznacza, że Wykonawca będzie wykonywał usługę przy zachowaniu wszystkich wymogów określonych w przepisach szczegółowych jak i wynikających z dobrych obyczajów, a dotyczących poszanowania zwłok ludzkich ze względu na cześć osoby zmarłej oraz ochronę dóbr osobistych krewnych, a także prawną ochronę jakiej podlegają ludzkie zwłoki i ich szczątki;
d) zachowanie tajemnicy o wszystkich zdarzeniach, o jakich dowiedział się w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte wykonanie zobowiązań przez swoich pracowników, w tym w szczególności wynikających z pkt 3 lit. b, c i d.
5. Ilość zleceń dokonywanych przez Zamawiającego będzie uzależniona od liczby zdarzeń rejestrowych w tym zakresie.
6. Wykonawca zapewni prosektorium, które winno spełniać warunki bezpieczeństwa i higieny pracy określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 kwietnia 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach anatomii patologicznej, w prosekturach oraz w pracowniach histopatologicznych i histochemicznych (Dz. U. z 1972 r., Nr 17, poz. 123).
7. Przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca zobligowany jest do zachowania godności osób zmarłych oraz do przestrzegania wszystkich obowiązujących w zakresie przedmiotu zamówienia przepisów, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r., poz. 912 ze zm.),
2) rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 kwietnia 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach anatomii patologicznej, w prosektorach oraz w pracowniach histopatologicznych i histochemicznych (Dz. U. z 1972 r., Nr 17, poz. 123),
3) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r., Nr 153, poz. 1783),
4) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. z 2011 r., Nr 75, poz. 405).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia chłodzące i grzewcze
  • Usługi medyczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się