Dostawa 10 szt. fabrycznie nowych parkomatów, serwis i konserwacja parkomatów oraz prowadzenie Bazy Danych Parkomatów w ramach zadania: „Zakup i montaż parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania” oraz „Serwisowanie i konserwacja parkometrów w strefie Płatnego Parkowania w Zielonej Górze oraz prowadzenie Centralnej Bazy Danych Parkometrów”.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem umowy dostawa 10 szt. fabrycznie nowych parkomatów, serwis i konserwacja parkomatów oraz wdrożenie Bazy Danych Parkomatów w ramach zadania: „Zakup i montaż parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania” oraz „Serwisowanie i konserwacja parkometrów w strefie Płatnego Parkowania w Zielonej Górze oraz prowadzenie Centralnej Bazy Danych Parkometrów”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.3 do SIWZ.
3. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem.
4. Ze względu na charakter usługi Zamawiający odstępuje od wskazania zakresu czynności wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
5. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy:
- kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym z § 4 projektu umowy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Automaty vendingowe, biletowe i bankomaty

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się