Dostawa: LISTWA ZGARNIAJĄCA Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM KAT.001.100.0660.LZP PRZENOŚNIK TAŚMOWY

» Opis zapytania

Prosimy o złożenie oferty cenowej w kolejnej rundzie RFX z uwzględnieniem maksymalnego upustu cenowego na dostawę:

LISTWA ZGARNIAJĄCA Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM KAT.001.100.0660.LZP PRZENOŚNIK TAŚMOWY Producent: GERO TECHNIK Sp. z o.o.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na produkt równoważny.
W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i złożyć w tym celu dwa rodzaje dokumentów:
a) oświadczenie Wykonawcy zawierające oznaczenie produktu oraz potwierdzające, iż oferowany produkt ma takie same wymiary, parametry techniczne, sposób zabudowy, spełnia funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i materiały są nie gorsze niż wynikające z dokumentacji producenta wskazanego przez Zamawiającego oraz zgodne z aktualną wiedzą techniczną. Ponadto jego montaż nie spowoduje konieczności dokonania zmian konstrukcyjnych urządzeń lub w układach technologicznych Zamawiającego.(załącznik nr 1).
b) opis oferowanego produktu równoważnego oraz dokumentację (np. karty materiałowe, opis techniczny, rysunki zawierające wymiary) potwierdzające zbieżność cech fizycznych, zastosowanych materiałów i parametrów przedmiotu oferty. Na podstawie załączonej dokumentacji Zamawiający oceni spełnienie równoważności produktu.
1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP – magazyny TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych, 43-170 Łaziska Górne, ul. Wyzwolenia 30 - wg Incoterms 2010
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
- towar musi być fabrycznie nowy.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego w opisie zapytania.
2. Na platformie zakupowej należy podać cenę jednostkową netto towaru, oferowany termin realizacji dostawy oraz okres udzielonej gwarancji.
Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana na podstawie kryterium: cena - 100%.
3. W zakładce "Dokumenty" znajduje się podręcznik Oferenta.
4.Zastrzeżenia Zamawiającego:
4.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
4.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie kolejnej rundy zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny produkcyjne i części do maszyn produkcyjnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się