Remont odcinka drogi nr 006005F w Letnicy

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest remont, w ramach którego wykonane zostaną następujące roboty: remont nawierzchni jezdni, zjazdów, regulacja istniejących studni kanalizacyjnych, zasuw i zaworów wodociągowych. Sumaryczna długość odcinków dróg będących przedmiotem inwestycji wynosi 250m. Wszystkie roboty budowlane będą wykonywane w granicach istniejącego pasa drogowego. Droga pełni funkcję drogi o charakterze lokalnym, obsługująca ruch kołowy generowany przez mieszkańców terenu objętego remontem oraz rolników dojeżdżających do pól jak również przez pojazdy wywożące drewno z lasów. Istniejąca szerokość pasa drogi wynosi od 8,0 do 18.0m. Droga posiada nawierzchnię gruntową wzmocnioną tłuczniem o szer. 4,0-4,5m, która jest mocno zdeformowana. Nawierzchnia odwadniana jest powierzchniowo na przyległy teren pasa drogowego. Na terenie występuje uzbrojenie podziemne w postaci sieci wodociągowej, kanalizacyjnej. Dodatkowo istnieje napowietrzna sieć elektroenergetyczna. Remont ma za zadanie odtworzyć istniejące zdegradowane nawierzchnie komunikacyjne oraz poprawić poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu, zmotoryzowanych jak i pieszych. Zakłada się wymianę tłucznia i zastąpienie go nowym tłuczniem, w tych samych liniach rozgraniczających jezdnie. Tłuczeń zostanie utrwalony grysem kamiennym i spryskany emulsją asfaltową. Odwodnienie pozostanie bez zmian – zostanie zachowany istniejący jednospadowy spadek poprzeczny jezdni. Tak jak dotychczas, wody opadowe będą odprowadzane na pobocze drogi. Teren pasa będzie kształtowany wysokościowo jak dotychczas, w taki sposób, aby zapewnić sprawny spływ wód opadowych na przyległy teren. Parametry drogi pozostaną bez zmian: - kategoria ulicy - Gminna - klasa - L - prędkość projektowa - Vp=50km/h - szerokość jezdni - 4,0 – 4,5m - kategoria ruchu - KR2 - obciążenie - 50-100 kN/oś

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.12.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się