MODERNIZACJA BUDYNKU BASENU W OSTRÓDZIE- ROBOTY ZEWNĘTRZNE: MODERNIZACJA ELEWACJI I DACHU

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: modernizacja budynku basenu w Ostródzie- roboty zewnętrzne- modernizacja elewacji i dachu, w tym:
1) wykonanie docieplenia pokrycia dachowego styropapą gr. 12 cm wraz z 1 warstwą papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia min. 4,2 mm, wykonanie nowych obróbek blacharskich (tytan-cynk);
2) modernizację elewacji w tym: czyszczenie ścian zewnętrznych, uzupełnienie ubytków tynku, wykonanie wyprawy tynkarskiej wraz z malowaniem farbą fasadową, demontażu istniejącego cokołu z klinkieru, wykonaniu wyprawy z tynku mozaikowego na cokołach; przełożenie opaski wokół budynku z kostki betonowej, odnowienie i częściową wymianę balustrad, schodów zewnętrznych oraz daszku nad wejściem;
zgodnie z przedmiarem robót (załącznik nr 4 do SIWZ), dokumentacją projektową w zakresie opisanym wyżej (załącznik nr 5 do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 6 do SIWZ; dalej: STWiOR) oraz wzorem umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności:
1) zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty (teren budowy);
2) uporządkowanie i uprzątnięcie po zakończeniu robót terenu, na którym prowadzone będą roboty oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót.
3. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a uPzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a uPzp, Zamawiający wymaga, aby pracownicy wykonujący czynności, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót budowlanych, zatrudnieni byli przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.; dalej: KP).
4. W przypadku, gdy w SIWZ zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w SIWZ.
5. W okresie, w którym roboty prowadzone będą w obiekcie czynnym, wszelkie prace mogące powodować hałas, zapylenie i/lub zadymienie oraz szczególnie uciążliwe należy realizować poza godzinami otwarcia obiektu lub w ścisłym uzgodnieniu z Zamawiającym w sposób niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających w obiekcie. Sposób prowadzenia prac nie może wpływać na funkcjonowanie obiektu. W trakcie prowadzenia robót wykonawca zobowiązany jest do zachowania estetyki i czystości.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.12.2018 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się