Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym, w granicach gmin Nysa i Prudnik – Sucha fosa w Nysie, w zakresie zaprojektuj i wybuduj zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym

» Opis zapytania

Zakres rzeczowy podstawowych robót (charakterystyczne dane) to:
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót na ww. zadanie w tym. m.in.

A. Ścieżka spacerowa wzdłuż ścieżki dydaktycznej.
Ścieżka o nawierzchni mineralno- żywicznej gr. 3cm na podbudowie – 4500m2

B. Prac ziemne w obrębie suchej fosy
- ułożenie geokraty – 60m2,
- ułożenie gruntu urodzajnego z warstwa próchniczą gr.10cm i obsianiem trawą – 60m2,
- montaż słupków uniemożliwiających przejazd kładami -szt. 12,

C. Plac wejściowy na teren ścieżki dydaktycznej.
- nawierzchnia z kostki kamiennej o wys. 15 cm na podsypce i podbudowie-340m2

D. Mała architektura.
- tablice informacyjne i edukacyjne przedstawiające nietoperze szt.- 10,
- tablice informacyjne i edukacyjne przedstawiające ptaki w tym słup edukacyjny z odgłosem nietoperzy szt. – 10,
- tablice z regulaminem – szt. 3,
- tablice informacyjne przy wejściach – szt. 2,
- ławki szt. 16, kosze na śmieci – szt.15, kosze na śmieci do segregacji szt.1, kosze na psie odchody szt.2, stojaki na rowery – 10-cio stanowiskowe szt. 3,
- budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy z montażem na drzewach – szt. 72, w tym:
- budki typu A – dla sikor wersja z otworem wlotowym 33mm – szt.10,
- budki typu A1 – dla sikor wersja z otworem wlotowym 27mm –szt. 10,
- budki typu B – dla większych ptaków z otworem wlotowym 45mm – szt.10,
- budki typu B i typu D – dla dużych ptaków korzystających z dziupli wykuwanych przez dzięcioła czarnego – szt.10,
- budki lęgowe typu E duże skrzynki – szt. 2,
- budki dla nietoperzy typu Stratmann szt. 10,
- budki dla nietoperzy typ Angielski szt. 10,
- budki dla nietoperzy typ Issel szt. 10,
- stanowiska owadów – hotel dla owadów- szt. 1 ,
- stoliki z 4- ma siedziskami – komp. 6,
- toaleta kontenerowa z wyposażeniem kpl. 1.

E. Zagospodarowanie terenów zielonych.
- karczowanie zagajników oraz oczyszczenie terenu po karczowaniu - 8800 m2,
- ścinanie drzew wraz z karczowaniem i wywozem drewna z wycinki – szt. 292,
- nasadzenia – szt. 20 ( magnolia),
- trawniki parkowe – 0,030ha,
- oczyszczenie mechaniczne i zmycie murów – 3000m2,
-kraty z zabezpieczeniem przed otwieraniem – 16m2.

E. Roboty rozbiórkowe.
- rozbiórka elementów konstrukcji betonowych – 2,6m3,
- rozbiórka elementów żelbetowych prefabrykowanych -27m2,

F. Roboty wodno - sanitarne .
- kanalizacja deszczowa – PCV Ø315 – 105m, z obsypką i podłożem oraz szt. 3 studni Ø1000,
- sieci - przyłącze wody – m 85.

G. Roboty elektryczne
- oświetlenie i monitoring wraz z pomiarami w tym:
rozdzielnice szt.3, kamery monitoringu szt 16, oświetlenie LED ( słupy + oprawy) kpl. 16 wraz
z ułożeniem kabli 5410m.

H. Nasadzenia biocenotyczne.
- kruszyna zwyczajna – szt. 10,
- jarząb pospolity-szt.10, trzmielina pospolita szt 10, leszczyna zwyczajna szt.10,

I. Stworzenie pasm łąk kwietnych w 3-ch miejscach - powierzchnia jednostkowa -2 ar.

J. Informacja i promocja.
- tablice informacyjne wymiary wg wytycznych RPO WO – szt 2,
- tablice pamiątkowe wymiary wg wytycznych RPO WO– szt 2,
dla całego zadania nr 2 i 8.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się