Zadanie 26 - „Pomoc Techniczna- Inżynier Kontraktu” dla Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”.

» Opis zapytania

1) Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu obejmującej usługi w zakresie wsparcia Zamawiającego, w sposób zapewniający prawidłowe zarządzanie, koordynowanie, monitorowanie
i rozliczanie finansowe zadań wchodzących w skład Projektu pn.: „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III” oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), Umową o dofinansowanie Projektu pn.: „Gospodarka wodno – ściekowa
w mieście Żyrardów – Etap III” podpisaną z NFOŚiGW w Warszawie i obowiązującymi wytycznymi w zakresie dofinansowania Projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ze środków Funduszu Spójności UE.
2) Wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu, w tym: pomoc dla Zamawiającego
w przygotowaniu i przeprowadzaniu procedur przetargowych (w szczególności opracowanie dokumentów przetargowych, scalonych przedmiarów robót (dla zadań dla których Zamawiający posiada dokumentację projektową), blokowego wykazu cen (dla zadań dla których Zamawiający posiada PFU), weryfikacja Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, Programu Funkcjonalno - Użytkowego i itp.), sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, zarządzanie budowami. Pełna treść opisu przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego https://www.pgk.zyrardow.pl

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się