Spycimierski Gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Spycimierskie Gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót. Zakres zamówienia obejmuje opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z niezbędną dokumentacją branżową, techniczną i inną niezbędną do realizacji zadania, pozyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia robót budowlanych.
Teren realizacji zadania obejmuje działkę o numerze nr372,406 obrębie ewidencyjnym 22 w jednostce ewidencyjnej Obręb Spycimierz,
Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Na etapie PFU uzyskano od gestora sieci energetycznej warunki techniczne przebudowy sieci kolidującej z inwestycją. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pozostałe warunki techniczne i w oparciu o zawarte w nich wytyczne zaprojektować przyłącza i instalacje wewnętrzne:
2. Zakres prac projektowych obejmuje:
2.1. Opracowania wstępne:
a)Mapa do celów projektowych
b)Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
c)Projekt koncepcyjny uzgodniony z Inwestorem;
d)Dokumentacja geologiczna opracowana w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U z 2012r. poz 463);
e)Aktualizacja Inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu w obszarze bezpośredniego oddziaływania inwestycji;
f)Warunki techniczne przyłączenia mediów do obiektu (w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ,elektroenergetycznej, telekomunikacji etc.);
 g)Uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń, postanowień oraz decyzji administracyjnych, w tym:
 uzgodnienie projektu z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem zabytków;
 uzyskanie decyzji zezwalającej na usuniecie drzew i krzewów;
 uzgodnienie w zakresie usytuowania projektowanych sieci i uzbrojenia terenu.
 inne uzgodnienia, decyzje, zgody, ekspertyzy które okażą się niezbędne celem prawidłowej realizacji, wszelkie uzgodnienia branżowe
h) charakterystyka energetyczna i audyt energetyczny

2.2 Projekty budowlane i wykonawcze:
a)projekt zagospodarowania terenu
b)projekt architektoniczny,
c) projekt konstrukcyjny
d)projekty przyłączy mediów (w tym: przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne, sanitarnej, deszczowej, elektro –energetyczne, teletechniczne i inne niezbędne) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami)
e)projekt instalacji wewnętrznych wraz z niezbędnymi opiniami, badaniami, ekspertyzami oraz dodatkowymi opracowaniami, w tym
e.1) instalacji elektrycznych obejmujący :
• Rozdzielnice i tablice rozdzielcze dla całego budynku,
• Wewnętrzne linie zasilające,
• Instalacja oświetlenia ogólnego,
• Instalacja oświetlenia awaryjnego,
• Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego,
• Instalacja gniazd wtykowych 230V i 400V,
• Instalacja gniazd wtykowych 230V typu DATA do zasilania urządzeń komputerowych,
• Zasilanie urządzeń i instalacji,
• Instalacja kotłowni,
• Instalacja odgromowa,
• Instalacja połączeń wyrównawczych,
• Ochrona przepięciowa,
• System sterowania urządzeniami multimedialnymi.
• zasilanie i sterowanie oświetlenia aranżacji wnętrz
e.2)instalacji elektrycznych niskoprądowych:
• sieć strukturalna,
• telefoniczna,
• TV,
• monitoring wewnętrzny – hol, oraz monitoring zewnętrzny wokół budynku ,
• SAWIN – główne wejścia
e.3)instalacji fotowoltaicznej
e.4)instalacji solarnej
e.5) instalacji wod-kan,
e.6) Instalacji c.o.,
e.7)wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
e.8)projekt pomp ciepła
f)Projekt oświetlenia zewnętrznego (latarnie zew.)
g) system inteligentnego sterowania instalacjami budynku:
- Sterowanie oświetleniem ( automatyczne, ręczne)
- Sterowanie roletami/żaluzjami
- Sterowanie centralne i z poziomu lokalnego funkcjami ;
- Automatyka ochrony słonecznej
- Sterowanie ogrzewaniem (podłogówka, grzejniki )
- Integracja z wentylacją ( grzanie i chłodzenie)
- Pomiary jakości powietrza i regulacja praca wentylacji w zależności od tego parametru
- Pomiary wilgotności powietrza.
- Sterowanie klimatyzacją, klimakonwektorami
- Integracja z systemem multimedialnym w zakresie oświetlenia.
- Integracja z pompą ciepła
- Integracja z systemem solarnym
- Integracja z fotowoltaiką
- Pomiary parametrów zużycia energii elektrycznej
- System sterowania urządzeniami multimedialnymi" - np. nagłośnienie, projektory, ekrany.
h)przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie,
i)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
j)informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
k)uzgodnienia projektu budowlanego w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, Sanepid, BHP.
l) projekt usunięcia kolizji energetycznej i telekomunikacyjnej z inwestycją

2.3 Wizualicje i aranżacje
a)Wykonanie projektu koncepcyjnego aranżacji wykończenia wnętrz obejmującego wstępny podział przestrzeni z wrysowaniem na rzutach pomieszczeń objętych opracowaniem, projektowanym układem mebli i urządzeń oraz 2 wizualizacje wybranych przestrzeni
b) Wykonanie projektu wykonawczego aranżacji wykończenia wnętrz, w tym:
• Projekt wykonawczy obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej – w tym wykonanie dokładnych, zwymiarowanych rysunków technicznych:
• Rzutu aranżacji wnętrz z projektem posadzek, widokami ścian, niezbędnymi rozwinięciami i detalami,
• Projekt wyposażenia i umeblowania oraz oświetlenia pomieszczeń,
• Projekt aranżacji
• Opis wybranej kolorystyki, materiałów oraz niezbędnych rysunków detali precyzujących przyjęte rozwiązania projektowe.
• Wizualizacje wybranych przestrzeni (4 szt.)
• Kosztorys wykończenia oraz elementów wyposażenia wnętrz.
c) Wykonanie Projektu koncepcyjnego i wykonawczego rozwiązań wystawienniczych, edukacyjnych i scenograficznych wystawy stałej związanej z układaniem dywanów kwiatowych w święto Bożego Ciała, a w szczególności:
• założenia ogólne dotyczące tradycji oraz planowanych celów w przestrzeniach budynku
• rozwiązania aranżacyjne w oparciu o założenia ideowe, scenariuszowe i ewentualny wykaz eksponatów lub ich kopii (gród spycimierski, kalendarz liturgiczny),
• rozwiązania aranżacyjne w oparciu o plany architektoniczne budynku , w tym plastyczne i scenograficzne,
• rzuty z wrysowanymi elementami funkcjonalnymi
( np.: meblami i gablotami stałymi wolnostojącymi i przyściennymi, posadzką, układem pozostałych mebli wolnostojących i elementów podwieszanych)
• widoki ścian i niezbędne detale (w tym system ścian przesuwnych)
• zaprojektowanie gablot i propozycje zagablotowania eksponatów
• rozmieszczenie replik w przestrzeni (m.in. kopii Głowy Chrystusa z Poznania z XIV w.)
• instalacje autorskie i artystyczne związane z motywami kwiatowymi
• przestrzeń edukacyjna dedykowana dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz osób niepełnosprawnych
• wizualizacje 3D kluczowych przestrzeni (-wraz z pkt.1b)
• opis materiałowo-techniczny
d) Opracowanie rozwiązań multimedialnych (wizja i dźwięk)
• dedykacja urządzeń multimedialnych na wystawę (w tym paneli dotykowych oraz interaktywnych podłóg z wzorami kwiatowymi)
• zarys scenariuszy kontentu (prezentacji) na wystawie stałej
• zaprojektowanie systemu sterowania urządzeniami multimedialnymi
e)Schemat instalacji elektrycznej na potrzeby wystawy stałej
f)Opracowania aranżacji oświetlenia ekspozycji
• zaprojektowania oświetlenia ekspozycyjnego
• doświetlenie elementów ekspozycji światłem LED
• wprowadzenie oświetlenia wrażeniowego
g)Przygotowanie kosztorysów aranżacji wystawy stałej
h) wykonanie 3 wizualizacji bryły budynku z zewnątrz

2.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAOBLICZONO WEDŁUG NORMY PN-ISO 9836:1997

• Powierzchnia zabudowy – 962,6 m2
• Liczba kondygnacji: 2
• Kubatura netto: 3576,31 m3
Dopuszcza się zmianę powyższych wielkości o +/-10%

3. Szczegółowy opis zamówienia, określony został w programach funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do programu funkcjonalno- użytkowego, w zakresie przesunięcia ścianek działowych, a tym samym zmian w wielkościach poszczególnych pomieszczeń, zamiany lub zmiany funkcji pomieszczeń, powierzchni wystawienniczych etc., jeżeli okażą się one korzystne dla Zamawiającego i zostaną przez niego zaakceptowane na etapie projektu koncepcyjnego.
4.Program funkcjonalno-użytkowy nie jest projektem budowlanym, obejmuje natomiast zbiór wytycznych oraz kwestii Istotnych dla Zamawiającego stanowiących podstawę do jego opracowania. Faktyczne obliczenia techniczne obiektu budowalnego dokonywane są na etapie projektu budowlanego oraz jego uszczegóławiania w zakresie projektu wykonawczego, zatem dookreślanie oraz parametryzacja założeń PFU odbywa się w zakresie Wykonawcy.
5.Jeżeli jakiekolwiek wskaźniki lub parametry wskazane w programie funkcjonalno – użytkowym uległy dezaktualizacji sporządzając dokumentację projektową należy zastosować obowiązujące zgodnie z aktualnymi przepisami.
6.Zaleca się oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie udostępnionych przez Zamawiającego informacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i/lub przeoczeniach.
7.Szczegółowy zakres i formę dokumentacji projektowej określono Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. 2013 poz. 1129) i wykonawca jest zobowiązany do powyższego przepisu się zastosować.
8.Dokumentacja projektowa winna być wykonana w zakresie i formie zgodnej z przepisami Rozporządzenia ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) i zawierać wszystkie wymagane prawem opracowania niezbędne dla tego rodzaju przedsięwzięcia w tym:
a) projekt budowlany oraz projekt wykonawczy wykonany w zakresie i formie zgodnej z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. z 2004 nr 202 poz. 2072), umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę. Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i realizacji robót budowlanych. Projekty wykonawcze zawierają rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą części obiektu, rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, instalacji i wyposażenia technicznego, których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające dla ww. potrzeb.
b) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzoną z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie i formie zgodnej z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)
d) przedmiar robót w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)
e) kosztorys sporządzony na podstawie przedmiaru robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).
f) projektowaną charakterystykę energetyczną wykonaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240).
9. Projekty budowlane i wykonawcze muszą być kompletne, obejmować wszystkie branże i zawierać rozwiązania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć.
10.Dokumentacja projektowa winna zostać opracowana i przekazana Zamawiającemu w następującej ilości:
- projekty budowlane do pozwolenia na budowę w ilości 4 egzemplarze
- projekty wykonawcze w ilości 6 egzemplarzy
- projekty aranżacji, wizualizacji itp. w ilości 2 egzemplarze
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w ilości 2 egzemplarzy
- informacje dotyczące BIOZ w ilości 2 egzemplarzy
- przedmiary i kosztorysy w ilości 2 egzemplarzy
- inne wymagane uzgodnienia, ekspertyzy, oświadczenia i decyzje niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę i przeprowadzenia całego procesu inwestycyjnego. W szczególności dotyczy to ekspertyz i opinii budowlanych budynku na terenie opracowania
- część graficzną i część opisową dokumentacji projektowej, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót Projektant przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej możliwej do odczytania z możliwością edycji przez Zamawiającego.
Przez wersje elektroniczną należy rozumieć;
-rysunki jako pliki w formacie dwg (do wersji „AutoCad 2010), oraz pdf -- teksty jako pliki w formacie doc (Word 2007), oraz pdf
-kosztorysy jako w formacie ATH (Excel 2007), oraz pdf
11. Wytyczne formalne składanej dokumentacji
Obowiązującym językiem dokumentacji jest język polski.
Każdy n/w tom w oddzielnym segregatorze W przypadku, gdy zawartość danego tomu jest większa niż pojemność jednego segregatora – tom podzielić na taką liczbę segregatorów, aby dokumenty mogły być przeglądane w sposób nie wpływający destrukcyjne na ich jakość.
Każdy segregator opisany na grzbiecie i na okładce w następujący sposób:
GRZBIET – DOKUMENTACJA Budowlana - WYKONAWCZA, Nazwa Inwestora , Nazwa inwestycji, Nr tomu, Nazwa tomu
OKŁADKA - DOKUMENTACJA Budowlana - WYKONAWCZA, Nazwa Wykonawcy, Nazwa inwestycji, Nr umowy, Nr tomu, Nazwa tomu, Data wykonania dokumentacji wykonawczej.
Oznakowanie stron DP (spis treści):

12. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu do akceptacji projektów aranżacji i wizualizacji. Każdorazowo Zamawiający będzie mógł wnieść do nich uwagi w terminie 8 dni roboczych, które winny być niezwłocznie uwzględnione przez Wykonawcę.
13.Projektant we własnym zakresie, własnym kosztem i staraniem pozyska wszystkie potrzebne materiały, badania i uzgodnienia do wykonania dokumentacji projektowej m.in.:
• mapę do celów projektowych
• badania geologiczne podłoża gruntowego
• wszelkie uzgodnienia branżowe
• wypisy z ewidencji gruntów, badania np. gruntowo-wodne, ekspertyzy.
• inne uzgodnienia, decyzje, zgody które okażą się niezbędne celem prawidłowej realizacji
• warunki techniczne i wymagane umowy z operatorem energetyki, sieci etc.
14.Dokumentacja projektowa powinna:
• umożliwić realizację inwestycji z uwzględnieniem wymagań Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
• w swojej treści określić przedmiot zamówienia, w tym w szczególności technologię robót, materiały i urządzenia a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia.
• opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane.
• Wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz doświadczenia o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.
• w zakresie przedmiaru robót zawierać opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych.
15. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do wszelkich egzemplarzy sporządzonych opracowań na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawo majątkowe do utworu, na następujących polach eksploatacji:
a) autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia inne dokumenty powstałe przy realizacji przedsięwzięcia oraz broszury, zwanych dalej utworami;
b) Zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.
- użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,
- utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),
- zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
- wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,
- wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu,
- nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,
- nadawanie za pośrednictwem satelity,
- reemisja,
- wymiana nośników, na których utwór utrwalono,
- wykorzystanie w utworach multimedialnych,
- wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych i reklamy,
- wprowadzanie zmian, skrótów,
- sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,
- publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym
- Prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw zależnych na podmiot trzeci
- rozpowszechnianie przez prezentację lub publikację w całości lub we fragmentach, na wystawie, w katalogach, wydawnictwach promujących inwestycje lub Zamawiającego, w mediach, na spotkaniach, konferencjach i na stronach internetowych;
- możliwości reprodukcji i publikacji utworu w całości lub we fragmentach za pomocą dowolnej techniki;
- użyczanie, najmowanie, wprowadzanie do obrotu;
- prawa do opracowania utworu w szczególności jego przeróbki lub adaptacji;
- sporządzanie projektów na podstawie utworu;
- prawa do wykonywania robót budowlanych i innych prac sporządzonych na podstawie utworu
- wykorzystywanie do opracowania wniosków o dofinansowanie
- przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji
- udostępnianie wykonawcom, w tym również wykonanych kopii
- wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego;
- wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu
Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych zostanie zawarte w wynagrodzeniu ryczałtowym.
16 Jeżeli w SIWZ oraz w Programie Funkcjonalno-Użytkowym przy opisie przedmiotu
zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe. Zostały one bowiem określone jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie równoważnych tj. takich, w których Wykonawcy mogą zaproponować realizację przedmiotu zamówienia za pomocą materiałów i technologii o parametrach nie gorszych od podanych przez Zamawiającego.
17. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym, w przypadku zaoferowania produktów równoważnych do określonych w dokumentacji postępowania, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy opis oferowanych produktów wskazując, że zaproponowane rozwiązania są równoważne pod względem jakościowym i funkcjonalnym. Nie wykazanie produktów równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja dostarczenia materiałów, urządzeń itp. wymienionych w dokumentacji przetargowej.
18. Pod pojęciem równoważności Zamawiający rozumie materiały, urządzenia itp. o nie gorszych parametrach jakościowych, funkcjonalnych, posiadające co najmniej takie same parametry techniczne, użytkowe i funkcjonalne co artykuły określone przez Zamawiającego.
19. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
20. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i oraz rękojmi, na okres 24 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2018 | 13:15


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się