Budowa boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej Nr 17 im. Bohaterów Westerplatte w Zabrzu przy ul. Korczoka 98 – Etap I – w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2018 – wniosek nr P0010

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest :
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej Nr 17 im. Bohaterów Westerplatte w Zabrzu przy ul. Korczoka 98” - o nawierzchni syntetycznej (w obrębie istniejącej nawierzchni asfaltowej) wraz z zagospodarowaniem terenu i odwodnieniem ( I etap) na działkach nr: 2329/107 i 2833/116 – zgodnie z dokumentacją projektową.

UWAGA!
Zadanie dokumentacyjnie zostało podzielone na dwa etapy realizacji z uwagi na możliwość przekroczenia kwoty przeznaczonej na inwestycję. Zakres robót objęty niniejszym zamówieniem, został opisany w dokumentacji projektowej (I Etap) i w przedmiarze robót.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ oraz n/w dokumentacja projektowa:

a) Projekt budowlano – wykonawczy
b) Przedmiar robót
c) STWiORB
d) Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych pismo-zaświadczenie znak: WB.6743.581.2018.GC z dnia 24.07.2018 r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.12.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi demontażu

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się