Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej Gminy Skoczów

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są usługi związane z kompleksowym utrzymaniem terenów zieleni miejskiej Gminy Skoczów.

Zamawiający przewiduje wykonywanie następujących prac związanych z przedmiotem zamówienia:

Lp., Nazwa prac, nr objaśnienia (umieszczony pod pozycją 44), Jednostka, Przewidywana ilość jednostek wraz z krotnością wykonania w ciągu trwania umowy:
1.Wiosenne grabienie trawników, skarp i terenów nierównych wraz z zagospodarowaniem powstałych odpadów 3) -1 m2 - 406 765,02;
2.Jesienne grabienie trawników, skarp i terenów nierównych wraz z zagospodarowaniem powstałych odpadów 3)- 1 m2 -406 765,02;
3.Mechaniczne koszenie trawników + zagrabienie + roboty porządkowe wraz z zagospodarowaniem skoszonej trawy 3) - 1 m2 -1 837 210,95;
4.Mechaniczne koszenie skarp i terenów nierównych + zagrabienie + roboty porządkowe wraz z zagospodarowaniem skoszonej trawy 3) - 1 m2 - 518 299,86;
5.Wiosenne grabienie skupin wraz z zagospodarowaniem powstałych odpadów 3) - 1 m2 -6 753,24;
6.Jesienne grabienie skupin wraz z zagospodarowaniem powstałych odpadów 3) -1 m2 -6 753,24;
7.Obcinanie żywopłotów lub krzewów form wolnostojących + zagrabienie obciętych pędów wraz z zagospodarowaniem powstałych odpadów 3) -1 m2 -64 209,09;
8.Obsada rabat, gazonów, donic kwiatami (kolorystyka w uzgodnieniu z Zamawiającym) w zagęszczeniu 25-30 szt./1m2, wraz z likwidacją obsady, przeryciem gleby, przygotowaniem gleby, nawożeniem oraz rozwiezienie sadzonek kwiatów z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do 4 km 1) - 1 m2 -664,50;
9.Obsada kwiatami rabat i gazonów bez przygotowania gleby (uzupełnienia po kradzieżach, zniszczeniach) 1) -1 m2 -60,00;
10.Obsada donic o średnicy 20-22 cm pelargoniami wiatroodpornymi w ilości 4 sztuk (przeznaczonych na latarnie na Rynek) wraz z likwidacją starej obsady, przygotowaniem podłoża oraz umieszczeniem ich na latarniach 1) - 1 szt. -90,00;
11.Obsada 1 stojaka (typu piramida) pelargoniami wiatroodpornymi w ilości 110 sadzonek na jeden stojak wraz z likwidacją starej obsady, przygotowaniem podłoża 1) - 1 szt. -18,00;
12.Pielęgnacja gazonów, rabat kwiatowych i donic poprzez przekopanie, napowietrzenie, odchwaszczenie wraz z uzupełnieniem gruntu 1) - 1 m2 -798,03;
13.Pielęgnacja róż wraz z zagospodarowaniem powstałych odpadów chwastów 3): a/ Wiosenne rozkopcowanie -1 m2 -540,54; b/ Przekopywanie i odchwaszczanie - 1 m2 -1 081,08; c/ Obcięcie przekwitłych kwiatostanów -1 m2 -540,54; d/ Obcięcie po przekwitnięciu i zakopcowanie - 1 m2 -540,54;
14.Sadzenie róży lub rośliny okrywowej w dole o średnicy do 20 cm 1) -1 szt. -900,00;
15.Obcinanie (formowanie) drzew i krzewów o formach kulistych + zagospodarowanie powstałych odpadów 3) -1 m2 -19 365,57;
16.Podlewanie gazonów, donic, rabat (obsadzonych kwiatami - 2 obsady) + nawożenie dolistne nie rzadziej niż 2 x w miesiącu 1) – (wodę zapewnia Zamawiający) - 1 m2 -7 662,60;
17.Podlewanie donic z drabiny na lampach na wysokości do 3 m + nawożenie dolistne nie rzadziej niż 1 x w tygodniu 1) - (wodę zapewnia Zamawiający) -1 szt. donica -5 400,00;
18.Podlewanie 1 stojaka (o którym mowa w pkt 11) + nawożenie dolistne nie rzadziej niż 1 x w tygodniu 1) – (wodę zapewnia Zamawiający) -1 szt. stojak -720,00;
19.Podlewanie gazonów (obsadzonych krzewami) oraz skupiny Skwer Mały Rynek + nawożenie dolistne nie rzadziej niż 2 x w roku 1) – (wodę zapewnia Zamawiający) - 1 m2 -7 781,25;
20.Odchwaszczanie skupin oraz gazonów obsadzonych krzewami + nawożenie + zagospodarowanie powstałych odpadów 3) -1 m2 -14 546,61;
21.Odmładzanie żywopłotów twardych + zagospodarowanie gałęzi i pędów 3) - 1 m2 -600,00;
22.Rozścielanie kory z uprzednim przygotowaniem gruntu 1) -1 m2 -600,00;
23.Rozścielanie ziemi urodzajnej z uprzednim przygotowaniem gruntu 1) - 1 m2 -300,00;
24.Sadzenie drzew liściastych i iglastych z zaprawą dołów – drzewa o objętości bryły korzeniowej do 20 l -1 szt. -90,00;
25.Sadzenie krzewów liściastych i iglastych z zaprawą dołów -1 szt. -75,00;
26.Palikowanie drzew z przywiązaniem 1) -1 szt. palika -165,00;
27.Opryskiwanie środkiem chwastobójczym (nawożenie dolistne, przeciwko szkodnikom, itp.), przygotowanie cieczy roboczej i transport pomiędzy terenami oprysku 1) -1 l cieczy roboczej -900,00;
28.Odmładzanie drzew o średnicy pnia do 10 cm, bez użycia zwyżki 2) -1 szt. -6,00;
29.Odmładzanie drzew o średnicy pnia od 11 – 20 cm, bez użycia zwyżki 2) -1 szt. -6,00;
30.Odmładzanie drzew o średnicy pnia od 21 – 30 cm, bez użycia zwyżki 2) -1 szt. -6,00;
31.Odmładzanie drzew o średnicy pnia 31 – 40 cm, bez użycia zwyżki 2) -1 szt. -6,00;
32.Odmładzanie drzew, bez użycia zwyżki: za każde 5 cm średnicy drzewa 2) -1 szt. -3,00;
33.Ścinanie drzew o średnicy pnia do 16 cm bez użycia zwyżki 2) -1 szt. -6,00;
34.Ścinanie drzew o średnicy pnia 16 - 20 cm bez użycia zwyzki 2) -1 szt. -6,00;
35.Ścinanie drzew o średnicy pnia 21 - 30 cm bez uzycia zwyżki 2) -1 szt. -6,00;
36.Ścinanie drzew o średnicy pnia 31 - 40 cm bez użycia zwyżki 2) -1 szt. -6,00;
37.Ścinanie drzew o średnicy pnia 41 - 65 cm bez użycia zwyżki 2) -1 szt. -6,00;
38.Ścinanie drzew: Dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia 2) -1 szt. -3,00;
39.Karczowanie krzewów o średnicy korony do 1 m + zagospodarowanie powstałych odpadów 3) -1 szt. -90,00;
40.Karczowanie krzewów o średnicy korony powyżej 1 m + zagospodarowanie powstałych odpadów 3) -1 szt. -90,00;
41.Zagospodarowanie odpadów – gałęzi - o średnicy poniżej 5 cm z wycinki i przycinki drzew i krzewów 3) - przy zastosowaniu przelicznika 1mp/m3 x 0,25 -1 m3 -240,00;
42.Wykonanie trawników z nawożeniem bez względu na kategorie gruntu. Prace obejmują rozplantowanie ziemi, wyrównanie terenu, wygrabienie kamieni, wysiew nasion
i nawozów, zawalcowanie po wysiewie 1) -1 m2 -300,00;
43.Gracowanie ścieżek parkowych (utwardzonych porfirem) + oprysk + uzupełnienie porfirem 1) -1 m2 -7 740,84;
44.Wartość 1 r-g brutto (z narzutami) do wyceny prac nie występujących w powyższych pozycjach, a uzgodnionych z Zamawiającym (np. prace związane z usuwaniem skutków silnego wiatru, powodzi, usuwanie nadmiaru śniegu z krzewów, demontaż donic i kwietników po sezonie wegetacyjnym, itp.) -1 r-g -570,00.

Objaśnienia:
1) Materiał zapewnia Zamawiający po wcześniejszym zapotrzebowaniu przez Wykonawcę.
2) W cenę należy wkalkulować zabezpieczenie (oznakowanie) odpowiedniej strefy ochronnej w obrębie prac.
3) Powstające podczas wykonywania w/w prac odpady, takie jak: trawa, liście, gałęzie, pędy i inne odpady biodegradowalne należy zagospodarować w sposób zgodny z przepisami. Zabrania się palenia gałęzi, liści, trawy, itp.

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu stosuje się prawo opcji do ilości wskazanych powyżej. Oznacza to, że podane ilości są ilościami maksymalnymi ustalonymi na podstawie przewidywanego zapotrzebowania, a Zamawiający gwarantuje zapłatę za realizację 60% przedmiotu zamówienia. Wykonawcy nie przysługują roszczenia o realizację usług w podanych powyżej ilościach.

Na obszarze zadania występuje Staromiejski Układ Urbanistyczny Skoczowa, wpisany do rejestru zabytków dawnego województwa bielskiego na podstawie WKZ w B-B
z dnia 27.03.1981r., znak KI.IV-5340/22/81 poz. A 389/81.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenów zieleni miejskiej Gminy Skoczów,
w celu lepszego zaznajomienia się z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany do kompleksowego wykonywania prac związanych
z utrzymywaniem terenów zieleni w sposób zapewniający jej prawidłowe funkcjonowanie, łącznie z zagospodarowaniem odpadów (ziemi, kamieni, liści, trawy, gałęzi, pędów i innych odpadów biodegradowalnych) powstałych podczas prowadzenia prac.
Zamawiający zastrzega, że zlecone przez siebie roboty, w formie telefonicznej, pisemnej lub elektronicznej, Wykonawca rozpocznie w terminie do 3 dni kalendarzowych od momentu
ich zlecenia. Po zleceniu telefonicznym lub elektronicznym prac interwencyjnych ( po wichurach, klęskach żywiołowych itp.) do ich usunięcia należy przystąpić natychmiast.
Wykonawca zobowiązany jest realizować pilne interwencje przekazane telefonicznie przez Zamawiającego równolegle z innymi zleconymi wcześniej przez niego pracami.

Każde rozpoczęcie prac wymaga uprzedniego zgłoszenia telefonicznego, pisemnego lub w formie elektronicznej (dzień wcześniej lub najpóźniej do godz. 8:00 tego dnia, w którym mają być prowadzone prace) na adres mailowy ustalony przez Zamawiającego.
W zgłoszeniu Wykonawca powinien dokładnie określić teren, na którym wykonywane będą prace, termin rozpoczęcia i przewidywany termin ich zakończenia.
Zakończenie prac wymaga zgłoszenia telefonicznego, pisemnego lub w formie elektronicznej na adres mailowy ustalony przez Zamawiającego.
Forma prowadzenia dziennika codziennych zleconych prac oraz kosztorysu powykonawczego powinna przedstawiać się następująco:
Data, Teren, Nazwa prac, Ilość, Jednostka, Cena jednostkowa brutto, Wartość jednostkowa brutto.

W czasie wykonywania prac Zamawiający prowadzić będzie ciągłą kontrolę poprawności wykonania, zwracając szczególną uwagę na zgodność wykonywanych prac z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 13 do SIWZ), zleceniem oraz sztuką ogrodniczą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do cząstkowego wskazywania zakresu prac w trakcie trwania umowy. Decyzja o wykonywaniu nowych nasadzeń drzew, krzewów, róż , kwiatów itp. oraz zagospodarowania nowych terenów zielonych należy do Zamawiającego.
Obsadę skupin, rabat, gazonów, donic i konstrukcji kwiatowych należy każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym.
Koncepcja obsady powinna być przedstawiona Zamawiającemu, na minimum 1 miesiąc przed wykonaniem obsady.

Zamawiający gwarantuje zaopatrzenie Wykonawcy w materiały potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.:
- sadzonki i cebulki kwiatów, krzewy i drzewa,
- paliki, geowłóknina itp.
- nawozy mineralne, wapno, kora, ziemia, torf itp.,
- nasiona traw,
- środki chwastobójcze ,grzybobójcze, p/ślimakom itp.
- materiały kamienne np. grys, porfir, kora kamienna,
- wodę.

Rodzaj materiałów używanych przy konserwacji zieleni na terenie Gminy Skoczów oraz źródła zaopatrzenia ustala Zamawiający w ilościach zapotrzebowanych przez Wykonawcę.

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu stosownego pisemnego zamówienia na potrzebne materiały, wyprzedzająco w terminie:
- sadzonki i cebulki kwiatów, krzewy i drzewa - 2 tygodnie
- paliki ,geowłóknina itp - 1 tydzień
- nawozy mineralne, wapno, kora, ziemia itp - 1 tydzień
- nasiona traw - 1 tydzień
- środki chwastobójcze i grzybobójcze, p/ślimakom - 1 tydzień
- materiały kamienne np. grys, porfir, kora - 1 tydzień

Uporządkowanie terenu prac, po ich zakończeniu należy do Wykonawcy.

Pod pojęciem nienależytego wykonania przedmiotu umowy rozumie się m. in.:
a) w trakcie prac zniszczeniu ulega trawnik, pracujący sprzęt robi na nim koleiny, zagłębienia
i inne zniszczenia,
b) trawnik po koszeniu ma nierówną wysokość trawy,
c) koszenie odbywa się bez równoczesnego: dokaszania/podkaszania, grabienia skoszonej trawy, sprzątania trawy z terenów sąsiadujących z miejscem koszenia, tzn. jezdni, chodników, alejek, schodów i innych,
d) w trakcie koszenia ulegną zniszczeniu nasadzenia drzew i krzewów,
e) niefachowe, niezgodne ze sztuką ogrodniczą i przyjętymi normami oraz ustawą o ochronie przyrody cięcia pielęgnacyjne, techniczne i odmłodzeniowe oraz wycinka drzew i krzewów,
f) materiał pozyskany w trakcie prac nie jest złożony w pryzmy i zalega na terenie więcej
niż jeden dzień,
g) w trakcie oprysków ścieżek itp. sadzonki i trawa wokół oprysków schnie.
W momencie wystąpienia któregokolwiek w/w przypadku Wykonawca musi ponownie wykonać prace lub usunąć stwierdzoną wadę przedmiotu – np. uszkodzone młode nasadzenia drzew
i krzewów wymienić na nowe tego samego gatunku i o tych samych parametrach.

2. Zamawiający wymaga aby w ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio związane z bieżącym porządkowaniem terenu, koszeniem trawników, obsługą maszyn i urządzeń były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca czy podwykonawca.

Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określa także załączony do SIWZ wzór umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się