Budowa ul. Sosnowej w Gorzowie Wlkp.

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową ulicy Sosnowej na odcinku o długości ok. 300 m (część projektu zgodnie ze wzrostem kilometrażu licząc od ul. Wyszyńskiego, od 0+000 do 0+300) i będą realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Sosnowej”. 2) W zakresie przedsięwzięcia przewidziano budowę następujących
elementów: - konstrukcji jezdni wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wyszyńskiego, z tym że w ramach bieżącego zadania nie należy wykonywać warstwy ścieralnej - poboczy, - rowów drogowych, - terenu rozsączania powierzchniowego wód opadowych, 3) Zapewnienie nadzoru przyrodniczego, jeśli zajdzie konieczność pod kątem m.in.: chiropterologii, ornitologii, herpetologii, entomologii, botaniki, i in. ) wraz z uzyskaniem decyzji derogacyjnej jeśli jest wymagana. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia wycinki drzew w terminie do 15 października winna zostać poprzedzona kontrola przez specjalistę ornitologa, który dokona oględzin pod kątem obecności ptaków, a w przypadku potwierdzenia ich wystąpienia wskaże dopuszczalny termin prowadzenia wycinki. Ponadto drzewa mają zostać sprawdzone pod katem występowania innych gatunków chronionych. UWAGA! Drewno pozyskane w trakcie wycinki stanowi własność Zamawiającego. Drewno pochodzące z wycinki Wykonawca robót będzie zobowiązany dostarczyć do placówek oświatowych wskazanych przez Zamawiającego (na dległość ok. 15 km od miejsca wycinki). 4) Zakres planowanych do wykonania robót będzie obejmować działki o nr ewidencyjnych obręb: 0001 Chwalęcice, dz. nr 61/2, 60/8, 60/88, 60/4, 60/10 obręb: 0002 Górczyn, dz. nr 2307// 5) Zakres robót do wykonania i technologię robót określają w szczególności: 1. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 2. Projekt wykonawczy 3. Projekt budowlany 4. Tabela Elementów Rozliczeniowych stanowiąca załącznik do oferty Wykonawcy robót. 5. Umowa z wykonawcą robót. Uwaga: Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasności lub wieloznaczności wykonania, Wykonawca nie będzie mógł ograniczyć zakresu swojego zobowiązania ani zakresu należytej staranności. 6) Inwestycja będzie realizowana wg zasad określonych w ustawie z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zmianami). 7) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszym SIWZ we
własnym zakresie i na własny koszt wykona wszelkie roboty budowlane, uzyska decyzję pozwolenia na użytkowanie

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.01.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się