Całodobowa obsługa konserwacyjna nieruchomości zarządzanych przez ZZM MSWiA usytuowanych w Warszawie na terenie osiedla Kabaty

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na bieżącej całodobowej obsłudze konserwacyjnej nieruchomości administrowanych przez ZZM MSWiA, z podziałem na dwie części.

Przez konserwację bieżącą należy rozumieć równoczesne wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót w branżach budowlanej, sanitarnej i elektrycznej (łącznie), mających na celu utrzymanie obiektu budowlanego w stanie niepogorszonym, zabezpieczenie przed szybkim zużyciem czy też zniszczeniem i zapewnienie użytkowania w stanie zgodnym z jego przeznaczeniem.

Zamówienie zostało podzielone na części:
1) I część zamówienia dotyczy nieruchomości zlokalizowanych w Warszawie na osiedlu Kabaty, przy ul. Dembego 7, ul. Dembego 9, ul. Zaruby 10, ul. Zaruby 12,
2) II część zamówienia dotyczy nieruchomości zlokalizowanych w Warszawie na osiedlu Kabaty, przy ul. Zaruby 13, ul. Zaruby 15, ul. Zaruby 17.

2. Szczegółowe opisy nieruchomości wraz z zakresem czynności i ich częstotliwością zawarte zostały w następujących załącznikach:
1) dotyczących I części zamówienia: „Charakterystyka nieruchomości” załącznik nr 8 do SIWZ, „Zakres czynności konserwacyjnych” załącznik nr 10 do SIWZ,
2) dotyczących II części zamówienia: „Charakterystyka nieruchomości” załącznik nr 9 do SIWZ, „Zakres czynności konserwacyjnych” załącznik nr 10 do SIWZ.

3. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na umowę o pracę, stosownie do treści art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), osobę wykonującą w trakcie realizacji zamówienia wskazane poniżej czynności – odpowiednio dla każdej części zamówienia:

1) czynności w branży sanitarnej (monter instalacji sanitarnych):
a. bieżąca eksploatacja urządzeń kotłowni, w tym:
― regulacja urządzeń automatyki sterującej pracą kotła, pomp,
― realizacja obsług serwisowych urządzeń sanitarnych zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia oraz obowiązującymi przepisami technicznymi,
― wymiana urządzeń pomp obiegowych, zaworów regulujących i sterujących, armatury,
― systematyczna kontrola parametrów technicznych pracy urządzeń kotłowni,
b. bieżąca eksploatacja instalacji c.o., c.c.w., kanalizacji sanitarnej i deszczowej, w tym:
― sprawdzenie działania instalacji c.o. i c.c.w., regulacja zaworów podpionowych, likwidacja niedogrzewań części budynku,
― bieżąca kontrola stanu technicznego i drożności instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
― usuwanie przecieków, niedrożności w instalacjach sanitarnych (pionów i poziomów),
― wymiana elementów sterujących w instalacji c.o., c.c.w. (zaworów, kryz).

2) czynności w branży elektrycznej (elektromonter):
a) bieżąca eksploatacja instalacji elektrycznych w części wspólnej budynku, instalacji oświetlenia terenu oraz instalacji w altanach śmietnikowych, w tym:
― systematyczna kontrola stanu technicznego tablic rozdzielczych w częściach administracyjnych budynku oraz ich zamknięć,
― kontrola stanu oświetlenia w części wspólnej budynku wraz z wymianą źródeł światła, elementów sterujących (wyłączników, żarówek),
― systematyczna kontrola złącz instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych w szczególności w pomieszczeniach kotłowni i podziemnych garaży,

b) bieżąca eksploatacja instalacji niskoprądowych, w tym:
― obsługa serwisowa urządzeń domofonowych wraz z wymianą elementów i regulacją,
― obsługa serwisowa sterowania bram wjazdowych do podziemnych garaży,
― obsługa serwisowa monitoringu.

4. Stosownie do art. 29 ust. 4 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający określa, że jeżeli Wykonawca do realizacji czynności, o których mowa w ust. 3 zatrudni na cały okres realizacji zamówienia osobę niepełnosprawną - odpowiednio dla każdej części otrzyma 10 pkt w kryterium „zatrudnianie osoby niepełnosprawnej”.

W przypadku niezatrudniania takiej osoby Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów w kryterium „zatrudnianie osoby niepełnosprawnej”.

Przez osobę niepełnosprawną należy rozumieć osobę, wobec której wydano orzeczenie o niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.).

5. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 3 i 4, a także uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje zostały określone w § 4, § 16 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 i 4 wzoru umowy.

6. W stosunku do osoby, prowadzącej działalność gospodarczą – jednoosobowo, która wykona zamówienie osobiście, wymogów określonych w ust. 3 nie stosuje się, chyba że na potrzeby wykonania zamówienia zatrudnia inne osoby.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2018 | 08:45


» Lokalizacja

Chełmska 8A
Warszawa 00-725
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA
Chełmska 8A
Warszawa 00-725
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się