Wykonanie dokumentacji projektowej klimatyzacji północnej strony budynku Urzędu Miasta w Chorzowie przy Rynek 1

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej klimatyzacji północnej strony budynku Urzędu Miasta w Chorzowie przy Rynek 1.
Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje:
1. Wykonanie koncepcji ,
2. projekt budowlany,
3. projekt wykonawczy,
4. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary i kosztorysy inwestorskie, informacja BIOZ,
5. zbiorcze zestawienie kosztów- plan rzeczowo-finansowy wykonany w oparciu o kosztorysy inwestorski,
6. Pełnienie funkcji technicznych nadzoru autorskiego na budowie.

Planowana adaptacja ma na celu również dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno-użytkowy, stanowiący załącznik
nr 6 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Projekt budowlany i wykonawczy muszą opisywać przedmiot zamówienia na wykonanie robót budowlanych zgodnie z art. 29 ust. 2 i 3 ustawy Pzp w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji.

W cenie ofertowej należy również uwzględnić:
- aktualizację kosztorysu inwestorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji; przed rozpoczęciem procedury przetargowej na roboty budowlane; (w przypadku wystąpienia takiej konieczności),
- przygotowanie wyjaśnień, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji i przekazywanie ich Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie, podczas prowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, (w przypadku wystąpienia takiej konieczności, np. zadawane pytania przez wykonawców przygotowujących się do składania ofert w postępowaniu na roboty budowlane w oparciu
o przedmiotową dokumentację).


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się