Zakup awaryjny-latarnia cauera kompletna

» Opis zapytania

Latarnia Cauera kompletna, stosowana przy rozjazdach krzyżowych podwójnych w skład której wchodzi : podstawa mocująca latarnię, pędnia sztywna (pręty latarni 2 szt.) , wspornik prętów pędni (rolki pędni 2szt.).

Dostawa na koszt Wykonawcy do magazynu w Opolu Groszowicach, ul. Popiełuszki 57a, na podstawie zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 1.

Odbiór dostawy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, stanowiącego załącznik nr 2 oraz deklaracji zgodności, której wzór stanowi załącznik nr 3.

Dostarczone materiały muszą spełniać wymogi instrukcji Ie-102 z „Wymagania techniczne dla wskaźników i tablic sygnałowych”, stanowiącymi załącznik nr 4.

Dostarczone materiały muszą być nowe czyli wykonane z nowych elementów wcześniej nie używanych, nie regenerowanych a ich elementy składowe nigdy wcześniej nie były używane i nie wchodziły wcześniej w całości lub części w skład innych materiałów.

Wykonawca udzieli gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 12 m-cy od daty dostawy.

Wykonawcy mają obowiązek dołączyć do oferty n/w dokumenty w formie skanu:
1. Oświadczenie o akceptacji zapisów postępowania zakupowego;
2. Pełnomocnictwo do złożenia oferty;
3 Deklarację zgodności z wymaganiami instrukcji Ie-102 (zał. nr 3)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się