zagospodarowanie wnętrz podwórzowych przy ulicy: Wolności 18, Władysława IV 11A, Wyzwolenia 32 , Wyzwolenia 33 w Gdańsku.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie wnętrz podwórzowych przy budynkach:
 ul. Wolności 18 w Gdańsku; (działka nr 79, obręb 60),
 ul. Władysława IV 11A w Gdańsku; (działka nr 197, obręb 61),
 ul. Wyzwolenia 32 (działki nr 365/5, 356/7, 355/2, obręb 60) oraz ul. Wyzwolenia 33 w Gdańsku; (działka nr 365/5, obręb 60).2. Zakres robót obejmuje między innymi:
a) ul. Wolności 18:
 roboty rozbiórkowe,
 wykonanie chodnika z płyty chodnikowej,
 wykonanie utwardzenia płytami ekologicznymi oraz ekokratą,
 montaż wiaty śmietnikowej,
 wykonanie ogrodzenia stalowo - drewnianego,
 montaż elementów małej architektury – zestaw wypoczynkowy (stół, ławki),
 wykonanie trawników,
 wykonanie nasadzeń,
 uporządkowanie terenu,
b) ul. Władysława IV 11A:
 roboty rozbiórkowe,
 wykonanie utwardzenia – dojścia do klatek schodowych, droga wewnętrzna,
 wykonanie nowej wiaty śmietnikowej z wiatą rowerową,
 wykonanie nowego ogrodzenia stalowego ażurowego,
 urządzenie terenów zielonych,
 montaż elementów małej architektury – parking rowerowy,
 wykonanie nasadzeń,
 pielęgnacja istniejącej zieleni,
 uporządkowanie terenu,
c) ul. Wyzwolenia 32 i Wyzwolenia 33:
 roboty rozbiórkowe,
 wykonanie chodników z płyt betonowych,
 montaż elementów małej architektury – słupki chodnikowe blokujące (dot. Wyzwolenia 33), ławki (dot. Wyzwolenia 33), ograniczniki parkingowe (dot. Wyzwolenia 33), stojaki dla rowerów (dot. Wyzwolenia 32 i Wyzwolenia 33),
 wykonanie klombów (dot. Wyzwolenia 33),
 wykonanie trawników,
 wykonanie nasadzeń,
 uporządkowanie terenu.
Uwaga.
Przedmiot zamówienia wynikający z „Projektu budowlanego zagospodarowania terenu – ul. Wyzwolenia 32, 80-537 Gdańsk (załącznik nr 3.1 do SIWZ) należy zrealizować zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze robót załącznik nr 3.3 do SIWZ.
Przedmiot zamówienia wynikający z „Projekt budowlany zagospodarowania terenu – ul. Wyzwolenia 33, 80-537 Gdańsk (załącznik nr 4.1 do SIWZ) należy zrealizować zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze robót załącznik nr 4.3 do SIWZ.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
a) ul. Wolności 18:
 Projekt zagospodarowania wnętrza podwórzowego przy ul. Wolności 18 w Gdańsku - załącznik nr 1.1 do siwz,
• Rysunek nr 1 – lokalizacja – załącznik nr 1.1a do siwz,
• Rysunek nr 3 – projekt zagospodarowania terenu – załącznik nr 1.1b do siwz,
• Rysunek nr 4 – przekrój przez nawierzchnię – załącznik nr 1.1c do siwz,
• Rysunek nr 5 - wiata śmietnikowa i ogrodzenie – załącznik nr 1.1d do siwz,
 Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Projekt zagospodarowania wnętrza podwórzowego przy ul. Wolności 18 w Gdańsku - załącznik nr 1.2 do siwz,
 Przedmiar robót; Wolności 18 – załącznik nr 1.3 do siwz.
b) ul. Władysława IV 11A:
 Projekt zagospodarowania terenu – ul. Władysława IV 11A, 80-547 Gdańsk, dz. nr 197, obręb ew. 61 - załącznik nr 2.1 do siwz,
• Rysunek nr PB.A1 – zagospodarowanie terenu (uzgodnienia)– załącznik nr 2.1a do siwz,
• Rysunek nr ZT.1 – zagospodarowanie terenu – załącznik nr 2.1b do siwz,
• Rysunek nr ZT.2 – ogrodzenie i wiaty – załącznik nr 2.1c do siwz,
• Rysunek nr ZT.3 – detale i konstrukcja nawierzchni – załącznik nr 2.1d do siwz,
• Rysunek nr ZT.4 – wyposażenie terenu – załącznik nr 2.1e do siwz,

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - ul. Władysława IV 11A, 80-547 Gdańsk, dz. nr 197, obręb ew. 61 - załącznik nr 2.2 do siwz,
 Przedmiar; Władysława IV 11A – załącznik nr 2.3 do siwz.
c) ul. Wyzwolenia 32 i Wyzwolenia 33:
I. ul. Wyzwolenia 32:
 Projekt budowlany zagospodarowania terenu – ul. Wyzwolenia 32, 80-537 Gdańsk - załącznik nr 3.1 do siwz,
• Rysunek nr ZT.A1 – zagospodarowanie terenu (uzgodnienia) – załącznik nr 3.1a do siwz,
• Rysunek nr ZT.A1 – zagospodarowanie terenu – załącznik nr 3.1b do siwz,
• Rysunek nr ZT.A2 – nawierzchnie – załącznik nr 3.1c do siwz,
• Rysunek nr ZT.A3 – wyposażenie terenu – załącznik nr 3.1d do siwz,
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - ul. Wyzwolenia 32, 80-537 Gdańsk, dz. nr 355/2 oraz 365/5, obręb ew. 60 - załącznik nr 3.2 do siwz,
 Przedmiar zagospodarowania terenu zaplecza budynku przy ul. Wyzwolenia 32 w Gdańsku – załącznik nr 3.3 do siwz.
II. ul. Wyzwolenia 33:
 Projekt budowlany zagospodarowania terenu – ul. Wyzwolenia 33, 80-537 Gdańsk, dz. Nr 365/5, obręb ew. 60 - załącznik nr 4.1 do siwz,
• Rysunek nr ZT.1 – zagospodarowanie terenu (uzgodnienie) – załącznik nr 4.1a do siwz,
• Rysunek nr ZT.1 – zagospodarowanie terenu – załącznik nr 4.1b do siwz,
• Rysunek nr ZT.2 – detale – załącznik nr 4.1c do siwz,
• Rysunek nr ZT.3 – nawierzchnie – załącznik nr 4.1d do siwz,
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - ul. Wyzwolenia 33, 80-537 Gdańsk, dz. nr 365/5, obręb ew. 60 - załącznik nr 4.2 do siwz,
 Przedmiar zagospodarowania terenu zaplecza budynku przy ul. Wyzwolenia 33, dz. nr 365/5, obręb ew. 60, 80-537 Gdańsk – załącznik nr 4.3 do siwz.
4. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ wraz z załącznikami) nazw materiałów, urządzeń lub producentów należy je rozumieć, jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne materiały, których zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania. W przypadku, gdy Zamawiający użył oznaczeń norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy je rozumieć, jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust.4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w treści SIWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, europejska ocena techniczna, aprobata, specyfikacja techniczna i system referencji technicznej, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.
5. Wymagania dotyczące zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust 3a.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dotyczy także dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę lub umowy równoważnej (tj. umowy, której treść lub sposób realizacji odpowiada cechom stosunku pracy) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. robót budowlanych, takich jak: brukarskie, drogowe.
Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji danych robót (czynności) zatrudniać na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych pracowników wykonujących dane czynności.
Osoby te muszą brać czynny udział w realizacji zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się