Dostawy sukcesywne gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są dostawy sukcesywne gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego tlenu ciekłego wraz z parownicą atmosferyczną oraz z dzierżawą butli medycznych dla Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. w Warszawie. Rodzaj i ilość asortymentu zostały określone w załączniku nr 2.1 – 2.2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy. Przez dostawę należy rozumieć dostarczenie asortymentu do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem go do pomieszczenia/pomieszczeń wskazanych przez pracownika/-ów Zamawiającego. Zamawiający wymaga od Wykonawcy składającego ofertę w zakresie zadania nr 1: dostarczyć butle z dwutlenkiem medycznym oraz dzierżawę butli wraz z transportem szczegółowo opisanych w załączniku 2.1 do SIWZ. Zamawiający wymaga od Wykonawcy składającego ofertę w zakresie zadania nr 2:
1) dostarczyć i zamontować zbiornik kriogeniczny tlenu ciekłego wraz z parownicą atmosferyczną ( o pojemności minimum 7000 litrów) w miejscu obecnie eksploatowanego zbiornika (w ciągu jednego dnia od podpisania umowy lub w dniu wskazanym przez Zamawiającego);
2) wydzierżawić zamontowany zbiornik kriogeniczny tlenu ciekłego z parownicą atmosferyczną z podwójnym układem redukcji ciśnienia;
3) zabezpieczyć ciągłą dostawę tlenu do instalacji Szpitala Grochowskiego na czas niezbędny do posadowienia i uruchomienia nowego zbiornika kriogenicznego tlenu;
4) uszczelnić zbiornik i instalacje, tak by były przystosowane do pracy z tlenem PTF i zgodne z przekazaną dokumentacją;
5) wykonać wszystkie czynności i procedury oraz uzyskać niezbędne zgody i zezwolenia wymagane prawem w celu zamontowania i użytkowania zbiornika;
6) skalkulować koszt czynności określonych powyżej w koszcie oferty w pozycji „Dzierżawa zbiornika o pojemności minimum 7000l na tlen medyczny ciekły”;
7) zaoferować zbiornik nie gorszy niż: zbiornik kriogeniczny tlenu ciekłego typ CC-7000S nr 516 z parownicą atmosferyczną typ AV-6-3265-1-8 z podwójnym układem redukcji ciśnienia, uszczelnienie zbiornika i instalacji ma być kompatybilne do pracy z tlenem PTF.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się