Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach w zakresie ulic: Baniewickiej, Dworcowej, Gryfińskiej, części ulicy Targowej i w miejscowości Tywica oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Baniach”

» Opis zapytania

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach w zakresie ulic: Baniewickiej, Dworcowej, Gryfińskiej, części ulicy Targowej i w miejscowości Tywica oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Baniach” jest realizowane w całości bez podziału na etapy. W zakresie inwestycji wykonane zostaną między innymi: oczyszczalnia ścieków, przepompownie ścieków, sieć kanalizacji sanitarnej. Szczegółowy zakres prac został wyszczególniony z przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 5 do siwz. Zakres czynności w ramach umowy obejmuje:
1) Świadczenie usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, rozliczeniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją robót budowlanych, wraz z pełnieniem funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz prowadzeniem niezbędnych działań związanych z prawidłową realizacją umowy z Wykonawcą w celu wykonania zadania inwestycyjnego zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową, w ustalonym w umowie z Wykonawcą terminie oraz w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy wymagań określonych w Umowie oraz prawidłowego rozliczenia zadania inwestycyjnego. Inżynier będzie działał zgodnie z rolą, jaką przypisano mu w zakresie uprawnień i obowiązków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz wynikających z aktualnych przepisów Rzeczpospolitej Polskiej.
2) Szczegółowy zakres robót nad którym będzie sprawowany nadzór został określony w par. 1 wzoru umowy (załącznik nr 5 do siwz).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się