Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Inwałdzie – etap II” w ramach zadania „Rewitalizacja centrum wsi Inwałd”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Inwałdzie – etap II” w ramach zadania „Rewitalizacja centrum wsi Inwałd”.
Inspektor Nadzoru zobowiązany będzie pełnić w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane nadzór inwestorski nad realizacją ww. zadania.
Zakres robót budowlanych, nad którymi pełniony będzie nadzór inwestorski, obejmuje w szczególności:
a) izolację fundamentów (wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa),
b) wykonanie ścian nośnych, działowych, elementów żelbetowych,
c) roboty rozbiórkowe istniejącego dachu,
d) wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu,
e) ocieplenie stropu nad piętrem oraz elewacji całego budynku,
f) wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej dla nowej części budynku,
g) wykonanie posadzek na gruncie, na stropie, na tarasie,
h) roboty wykończeniowe: tynki wewnętrzne, malowanie, płytki itd.
i) roboty remontowe w istniejącym budynku,
j) wykonanie instalacji sanitarnych oraz elektrycznych,
k) zagospodarowanie terenu (prace brukarskie),
l) inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi:
- oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót,
- organizację zaplecza,
- wytyczenie geodezyjne,
- organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót,
- zapewnienie nadzoru zarządców sieci wynikające z uzgodnień,
- wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót /gdy wymagana/,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej bieżącej (roboty zanikowe) i końcowej powykonawczej,
- badania zagęszczenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni /gdy wymagane/,
- bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy,
- wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych.
Inspektor Nadzoru zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się