Budowa mola pływającego z altaną i platformą widokową oraz budowa mostku (kładki ozdobnej) dla pieszych i rowerzystów w konstrukcji stalowej z drewnianą nawierzchnią na stawie w Parku Miejskim im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

» Opis zapytania

Zamówienie polega na budowie mola pływającego wraz z posadowieniem altany i platformą widokową oraz budowie mostku (kładki ozdobnej) dla pieszych i rowerzystów w konstrukcji stalowej z drewnianą nawierzchnią na stawie znajdującego się na terenie Parku Miejskiego im. T. Kościuszki
w Zgierzu – część zachodnia, zrewitalizowana, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie
z programem funkcjonalno – użytkowym dla projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM”.

A/Przedmiot zamówienia w zakresie realizacji dokumentacji
1. Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego dla mola pływającego z altaną i platformą widokową oraz budowa mostku dla pieszych i rowerzystów w konstrukcji stalowej z drewnianą nawierzchnią wraz
z uzyskaniem niezbędnych formalności związanych z realizacją inwestycji - 4 egzemplarze papierowe oraz wersja elektroniczna 1 egzemplarz w formacie pdf.
2. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - 4 egzemplarze papierowe oraz wersja elektroniczna 1 egzemplarz w formacie pdf.
3. Wykonanie informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 4 egzemplarze papierowe oraz wersja elektroniczna jeden egzemplarz w formacie pdf.
4. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej projektowej wskazującej na współfinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zgodnie z wzorem i treścią uzgodnioną z Zamawiającym, zgodną z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji
o wymiarach nie mniejszych niż. 80 x 120 cm.
Zamawiający zastrzega, iż zachodnia, zrewitalizowana część Parku Miejskiego im. Tadeusza Kościuszki jest pod nadzorem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Zamawiający podkreśla, iż dysponuje aktualną mapą do celów projektowych.
Podczas opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym przyjęte rozwiązania projektowe. Zamawiający ma 7 dni roboczych na ustosunkowanie się do proponowanych rozwiązań projektowych. Po opracowaniu dokumentacji Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia jej Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający ma prawo wielokrotnego wnoszenia uwag do przedłożonej dokumentacji.
Za wady w dokumentacji odpowiedzialność ponosi Wykonawca, pomimo zatwierdzenia projektu przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia administracyjne zgodnie z obowiązującym prawem, w tym wodno – prawne (jeśli dotyczy).

B/Przedmiot zamówienia w zakresie realizacji robót:
Przedmiotem zamówienia jest:

1. Budowa mola pływającego z posadowieniem altany i z platformą widokową – przewiduje się budowę mola na stawie w zachodniej, zrewitalizowanej części Parku Miejskiego im. Tadeusza Kościuszki, w lokalizacji stanowiącej przedłużenie pasażu Ryszarda Kuklińskiego.
Średnia głębokość stawu wynosi ok. 1,45 m, wysokość piętrzenia ok. 1,9 m. Dno zbiornika wodnego stanowi podłoże naturalne.
Molo stanowiące przedmiot zamówienia powinno mieć długość ok 50 m z balustradą. Na zakończeniu usytuowana będzie altana z platformą widokową o wym. ok 5,0 x 5,0 m. Molo połączone z lądem trapem dojściowym o wym. ok. 2,0 x 5,0 m. Platforma widokowa wyposażona w altanę drewnianą z dachem pokrytym strukturą i kolorystyką pasującą do wyglądu altany parkowej, typu gont bitumiczny, dachówka rolowana lub inne polecane przez Wykonawcę.

Molo wraz z trapami i altaną winny być dostarczone na teren inwestycji jako gotowe elementy przeznaczone do montażu na miejscu objęte jedną dokumentacją techniczno – ruchową i jedną deklaracją. Molo wraz z trapami powinno zostać zaimpregnowane i zabezpieczone zarówno przed korozją biologiczną, jak i przed korozją chemiczną. Wszystkie elementy drewniane powinny być również zabezpieczone przed działaniem grzybów, owadów środkami do ochrony drewna . Impregnat stosowany do zabezpieczenia konstrukcji mola i altany musi być dopuszczony do kontaktu zabezpieczanej powierzchni z ludźmi i nie może powodować odbarwień w kontakcie z ludzką skórą. Kolorystyka impregnatu pozostaje do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

Sposób mocowania i konstrukcja mola i altany zapewniający bezpieczeństwo użytkowania, zgodne z obowiązującymi normami i standardami.

2. Budowa mostku (kładki ozdobnej) dla pieszych i rowerzystów w konstrukcji stalowej z drewnianą nawierzchnią
Budowa mostku (kładki ozdobnej) w konstrukcji stalowej z drewnianą nawierzchnią w zrewitalizowanej części Parku Miejskiego im. Tadeusza Kościuszki, w lokalizacji wskazanej w Koncepcji zagospodarowania wschodniej części parku Miejskiego w Zgierzu, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Mostek (kładka ozdobna) będzie miał za zadanie połączyć istniejący wokół stawu ciąg pieszo – rowerowy. Zlokalizowany będzie nad kanałem rzeki Bzury tuż przed ujściem do stawu. Zamawiający informuje, iż głębokość rzeki na której zlokalizowany zostanie mostek (kładka) wynosi ok. 0,5 m. Dno rzeki jest betonowe.

Budowa mostku (kładki ozdobnej) wiąże się również z przebudowaniem istniejącej ścieżki pieszej i ścieżki rowerowej tak, by bezkolizyjnie objechać staw lub kontynuować trasę w dalszej części Parku Miejskiego im. Tadeusza Kościuszki.
Nawierzchnia mostku (kładki ozdobnej) winna być dostosowana do przejazdów rowerów, rolek i ruchu pieszych (antypoślizgowa). Szerokość mostku dostosowana do przejazdu rowerów, rolek i ruchu pieszych, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi. Nośność mostku (kładki ozdobnej) musi wynosić 3,5 t.
W miejscu usytuowania mostku (kładki ozdobnej) nad stawem należy wzmocnić nabrzeże. Kanał należy oczyścić,
a jego betonowe ściany odrestaurować.
Elementy mostku (kładki ozdobnej) powinny zostać zaimpregnowane i zabezpieczone zarówno przed korozją biologiczną, jak i przed korozją chemiczną. Wszystkie elementy drewniane mostku powinny być również zabezpieczone przed działaniem grzybów, owadów środkami do ochrony drewna i malowane w kolorze naturalnego drewna. Impregnat stosowany do zabezpieczenia elementów drewnianych mostu musi być dopuszczony do kontaktu zabezpieczanej powierzchni z ludźmi i nie może powodować odbarwień w kontakcie z ludzką skórą.
Sposób mocowania i konstrukcja mostku (kładki ozdobnej) winien zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, zgodne z obowiązującymi normami i standardami.
Szczegółowa technologia robót i zakres ich wykonania powinien zostać określony w dokumentacji projektowej.


C/Warunki realizacji zamówienia:
1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym w szczególności:
- koszty wywozu gruzu i utylizacji innych materiałów,
- koszty zabezpieczenia prowadzonych robót,
- koszty zabezpieczenia terenu w trakcie prowadzenia robót budowlanych;
- koszty usunięcia drzew;
- inne określone w Ogólnych warunkach umowy wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. Wykonawca winien zorganizować zaplecze socjalne i magazynowe na terenie inwestycji.
3. Po wykonaniu robót budowlanych Wykonawca uporządkuje zajęty pod zaplecze budowy teren.
5. Wszelkie wątpliwości i szczegóły dotyczące wykonywanej Wykonawca powinien uzgadniać
z Zamawiającym.
5. Wykonawca nie może umieszczać żadnych reklam na terenie inwestycji bez zgody Zamawiającego.
6. Zamawiający zastrzega, iż na terenie inwestycji mogą być prowadzone jednocześnie inne prace rewitalizacyjne.
Zaleca się, by przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z warunkami panującymi w terenie.
Wykonawca skoordynuje swoje prace z innymi robotami budowlanymi wykonywanymi na obiekcie. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu z 14 dniowym wyprzedzeniem harmonogram wykonywanych prac.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy dla przedmiotowego zadania.

UWAGA:
Zamawiający wymaga, aby na czas i w zakresie realizacji zamówienia Wykonawca
lub Podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane niżej czynności:

- roboty ogólnobudowlane.


Załączniki do opisu:
1. Program funkcjonalno – użytkowy dla projektu: „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM”
2. Koncepcja zagospodarowania wschodniej części Parku Miejskiego w Zgierzu

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 12:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się