Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Mielno Pyrzyckie z włączeniem do przepompowni P6 w miejscowości Siemczyn, gmina Kozielice

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Mielno Pyrzyckie z włączeniem do przepompowni P6 w miejscowości Siemczyn w zakresie: roboty ziemne, kanalizację grawitacyjną, kanalizację tłoczną, odwodnienie wykopów, ogrodzenie terenu przepompowni, utwardzenie nawierzchni i wjazdy na teren przepompowni, przepompownie wraz z wyposażeniem P1, P2, P3, P5 wraz z zasilaniem elektrycznym i systemem monitorującym działającym na terenie gminy Kozielice. Włączenie kanalizacji należy wykonać do przepompowni ścieków P6 w miejscowości Siemczyn. Zamawiający rezygnuje z budowy kanalizacji sanitarnej od studni S112 do przepompowni P4. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie wszystkich materiałów oraz kompleksowa realizacja wszystkich robót zgodnie z projektem niezależnie od tego czy były ujęte w przedmiarze robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do specyfikacji. Ewentualne podane nazwy własne producentów lub wyrobów należy traktować jako przykładowe. Oznacza to, że można zastosować materiały i wyroby podane jako przykładowe lub równoważne, pod warunkiem uzyskania parametrów technicznych równych lub lepszych niż uzyskane poprzez realizację wg wskazań dokumentacji technicznej. Zamawiający wymaga udzielenia min. 48 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Do wykonawcy należy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się