Remont elewacji z dociepleniem (z wyłączeniem ściany frontowej) budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Wyszyńskiego 80 w Szczecinku. Remont elewacji od strony podwórka wraz z wymianą stolarki oraz odprowadzenie wód opadowych z dachu poprzez rury spustowe oraz z terenu przy budynku poprzez system podziemnej kanalizacji deszczowej do miejskiej sieci deszczowej przy ul. Wyszyńskiego 78 w Szczecinku. Odprowadzenia wód opadowych z dachu poprzez rury spustowe oraz z terenu przy budynku poprzez system podziemnej kanalizacji deszczowej do miejskiej sieci deszczowej wraz z utwardzeniem placów wokół wpustów burzowych przy ul. Wyszyńskiego 76 w Szczecinku

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Remont elewacji z
dociepleniem (z wyłączeniem ściany frontowej) budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Wyszyńskiego 80 w Szczecinku. Remont elewacji od strony podwórka wraz z wymianą stolarki oraz odprowadzenie wód opadowych z dachu poprzez rury spustowe oraz z terenu przy budynku poprzez system podziemnej kanalizacji deszczowej do miejskiej sieci deszczowej przy ul. Wyszyńskiego 78 w Szczecinku. Odprowadzenia wód opadowych z dachu poprzez rury spustowe oraz z terenu przy budynku poprzez system podziemnej kanalizacji deszczowej do miejskiej sieci deszczowej wraz z utwardzeniem placów wokół wpustów burzowych przy ul. Wyszyńskiego 76 w Szczecinku.” Zakres robót obejmuje między innymi: Wyszyńskiego 80- remont elewacji z dociepleniem (z wyłączeniem ściany frontowej), izolację przeciwwilgociową ścian piwnic oraz wymianę stolarki okiennej w częściach wspólnych- piwnice oraz strych (zgodnie z dokumentacją techniczną tj. projekt budowlany). Wyszyńskiego 78- remont elewacji z dociepleniem od strony podwórka, izolację przeciwwilgociową ścian piwnic oraz wymianę stolarki okiennej w częściach wspólnych- piwnice oraz strych oraz odprowadzenie wód opadowych z dachu poprzez rury spustowe oraz z terenu przy budynku poprzez system podziemnej kanalizacji deszczowej do miejskiej sieci deszczowej (zgodnie z dokumentacją techniczną tj. projekt budowlany). Wyszyńskiego 76- odprowadzenia wód opadowych z dachu poprzez rury spustowe oraz z terenu przy budynku poprzez system podziemnej kanalizacji deszczowej do miejskiej sieci deszczowej wraz z utwardzeniem placów wokół wpustów burzowych. 2. Udzielenie rękojmi za wady i gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres ……….. (zgodnie z deklaracją Wykonawcy określoną w formularzu ofertowym) nie krótszy niż 60 miesięcy. 3. Szczegółowy zakres robót określają projekty budowlane, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, wzór umowy. 4. Przedstawione do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiary robót są tylko materiałem informacyjnym i nie stanowią zestawienia planowanych prac i przewidywanych wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Roboty nie ujęte w przedmiarach robót, a występujące w projektach budowlanych lub z nich wynikające nie są robotami dodatkowymi. W przypadku braku uwzględnienia części robót w przedmiarach, decydujące dla ustalenia zakresu robót są projekty budowlane. Wykonawca nie może żądać zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli na etapie realizacji inwestycji okaże się, iż nie uwzględnił on elementów opisanych w projektach budowlanych. 5. Wykonawcy mogą przedstawić równoważną techniczną propozycję zaznaczając wyraźnie w ofercie, w oddzielnym załączniku, zmienione pozycje dostarczając wtedy obowiązkowo wszystkie informacje konieczne do kompletnej oceny rozwiązania równoważnego przez zamawiającego, gdyż to na wykonawcy spoczywa ciężar wykazania równoważności treści składanej oferty. Użyte w dokumentacjach projektowych znaki towarowe, patenty lub pochodzenie są przykładowe i mają na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego i parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu, nie gorszego niż przywołany w dokumentacjach.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.01.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się