Przebudowa i dostosowanie obiektu do prowadzenia działalności kulturowej

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku (z wyłączeniem jego przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych) i dostosowanie obiektu do prowadzenia działalności kulturalnej przy ulicy Częstochowskiej 4 w Radoszycach na dz. nr ewid. 3879 w Radoszycach, gm. Radoszyce. Budynek będący przedmiotem opracowania jest dwukondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym.
Zakres prac obejmuje realizację etapu I architektury, instalacje elektryczne oraz instalacja wod-kan i co.:
- przebudowę ścian wewnętrznych działowych, zamurowanie otworów,
- położenie nowych warstw podłogowych wg części graficznej opracowania,
- położenie nowych tynków, powierzchni zmywalnych i powłok malarskich
- demontaż parapetów zewnętrznych z blachy
- montaż parapetów z blachy powlekanej
- wymianę stolarki okiennej
- wymianę drzwi zewnętrznych
- wykonanie stopni zewnętrznych przy budynku
- wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej
- instalacja wody zimnej
- instalacja wody ciepłej
- instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacja C.O.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ.

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
45000000-7 – roboty budowlane,
45210000-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków,
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne,
45311100-1 – Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,
45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

3.2. Na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129), wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i opis przedmiotu zamówienia nie obejmuje przedmiaru robót.
3.4. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
3.5. Klauzule społeczne
Zamawiający stosownie do art.29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia obejmuje prace:
- wykonanie robót konstrukcyjno murowych,
- wykonanie instalacji elektrycznych, niskoprądowych,
- wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnych, instalacji wentylacji mechanicznej,
3.5.1. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:
a) Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób – Wykonawca w terminie do 5 dni licząc od dnia przekazania terenu budowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie wymaganych osób tj.
- poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących czynności określone przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników oraz
- oświadczenia w/w osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia
b)w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający upoważniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę przez żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu i dokonywania ich oceny, żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów oraz przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,
3.5.2. Sankcje z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagań w zakresie zatrudnienia
a) w przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w pkt 3.5.1. ppkt. a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5000,00 PLN, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2018 | 08:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się