Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej i z kostki brukowej na terenie Gminy Stare Babice w 2019 r.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z remontem cząstkowym dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej i z kostki brukowej na terenie Gminy Stare Babice w 2019 r.
2. Wykaz dróg i rodzaj ich nawierzchni pokazano w załączniku do wzoru umowy – wykaz dróg.
3. Wyszczególnienie robót stanowiących przedmiot zamówienia:
1) Remont cząstkowy dróg o nawierzchniach asfaltowych:
a) wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów;
b) oczyszczenie uszkodzonych miejsc wraz z usunięciem i wywiezieniem rumoszu;
c) ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca;
d) rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub w dwóch warstwach w zależności od głębokości ubytku;
e) zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki;
f) skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i zasypanie grysem;
g) każdą ułożoną warstwę mieszanki mineralno – bitumicznej należy skropić emulsją asfaltową przed ułożeniem następnej w celu odpowiedniego połączenia między warstwowego; dodatkowo należy skropić emulsją asfaltową połączenia pomiędzy nowo układanymi a istniejącymi warstwami nawierzchni asfaltowej.
2) Remont cząstkowy dróg o nawierzchniach z destruktu bitumicznego:
a) wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów;
b) oczyszczenie uszkodzonych miejsc wraz z usunięciem i wywiezieniem rumoszu;
c) rozścielenie warstwy z destruktu bitumicznego o grubości do 10 cm wraz z jej zagęszczeniem;
d) jednokrotne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową kationową 70% modyfikowaną, szybko-rozpadową i grysami bazaltowymi o uziarnieniu 2/5 mm.
3) Remont nawierzchni z kostki brukowej
a) zdjęcie kostki w miejscu wymagającym naprawy;
b) zagęszczenie podłoża, położenie warstwy suchego betonu i wypoziomowanie nawierzchni;
c) ułożenie kostki (wykorzystanie istniejącej kostki lub wymiana na nową – według ustalenia Zamawiającego), dobicie kostek do właściwego poziomu i zasypanie szczelin piaskiem;

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się