Remont Komisariatu Policji nr IV w Bytomiu.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie robót budowlano - instalacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane pn. „Remont Komisariatu Policji nr IV w Bytomiu.” Budynek umieszczony jest w wykazie zabytków nieruchomych wyznaczonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków.
2. CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45431000-7 Kładzenie płytek
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45317300-5 Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych
45312300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331000-6 Instalacje cieplne i wentylacyjne
45331200-8 Wentylacja i klimatyzacja
3. Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje wykonanie robót budowlano – instalacyjnych zgodnie z dokumentacją techniczną składającą się z: przedmiarów robót, a także zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i jego zakresu znajdują się w:
3.1. załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy;
3.2. załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór umowy;
3.3. załączniku nr 3 do SIWZ – Oświadczenia Wykonawcy dot. podstaw wykluczenia;
3.4. załączniku nr 4 do SIWZ – Oświadczenia Wykonawcy dot. warunków udziału w postępowaniu;
3.5. załączniku nr 5 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych;
3.6. załączniku nr 6 do SIWZ – Dokumentacja techniczna;
3.7. załączniku nr 7 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dot. grupy kapitałowej;
3.8. załączniku nr 8 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu.
4. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwa Etapy:
4.1 Etap nr 1: Zamawiający określi zakres robót po zawarciu umowy. Zakres robót nie przekroczy kwoty brutto w wysokości 351 672,00 zł. W przypadku niewykonania określonego zakresu we wskazanym terminie Zamawiający podejmie decyzję o wykonaniu tych robót w późniejszym terminie. Dopuszcza się podjęcie przez Zamawiającego jednostronnej decyzji o włączeniu robót niewykonanych do etapu II w przypadku pozyskania środków finansowych.
4.2 Etap nr 2: pozostały zakres robót wynikający z kosztorysu ofertowego, po wcześniejszym potwierdzeniu środków finansowych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
5.1 zmiany kolejności wykonywanych robót objętych harmonogramem.
5.2 możliwości zmiany terminu ostatecznego zakończenia całego przedmiotu zamówienia w przypadku braku środków finansowych oraz w przypadku innych uzasadnionych okoliczności.
6. Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach przedmiotowego zamówienia publicznego będzie wykonany na obiekcie czynnym.
7. Zamawiający wymaga aby gwarancja na wykonane roboty budowlane wynosiła minimum 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego oraz Zamawiający wymaga aby udzielona gwarancja na zamontowany sprzęt była wystawiona na okres równy gwarancji producenta, który ma wynosić minimum 36 miesięcy, licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania technologii (systemu) materiałów równoważnych. Wykazanie równoważności technologii, systemów materiałów (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp) spoczywa na Wykonawcy. W przypadku zaoferowania technologii (systemu) materiałów równoważnych Wykonawca musi wraz z formularzem ofertowym i kosztorysem przedstawić oferowaną technologię (system), materiały, z określeniem typu zastosowanych technologii (systemu) materiałów oraz dołączyć materiały dokumentujące parametry techniczne i analizę porównawczą, z których jednoznacznie wynikało będzie, że są one w pełni równoważne do technologii (systemu) materiałów wskazanych w dokumentacji. Zaproponowane systemy i materiały równoważne powinny posiadać wymagane prawem świadectwa, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oraz spełniać wymagania określone w dokumentacji.
9. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1, nr 3, nr 4 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
10. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób, które wykonują wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie dla tego zamówienia na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem przedmiotu zamówienia, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych.
11. W związku z powyższym Wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić Inspektorowi Nadzoru oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.
11.1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
11.2. W odniesieniu do podwykonawców lub dalszych podwykonawców oświadczenie o którym mowa w Rozdziale I ust. 11.1 SIWZ, należy przedłożyć wraz kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jednak nie później niż przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby.
11.3. Bez spełnienia tych wymogów osoby nie będą wpuszczane na teren budowy, a więc nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy.
11.4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w Rozdziale I pkt. 11 SIWZ będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę.
12. Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru w każdym momencie realizacji umowy przysługuje prawo do skontrolowania spełniania wymagań przez Wykonawcę w zakresie określonym w Rozdziale I pkt. 11 SIWZ. Kontrola dopuszcza wymóg przedłożenia - do wglądu - kopi zanonimizowanych umów o pracę oraz zanonimizowanych dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę dla osób, których dotyczy oświadczenie sprecyzowane w Rozdziale I pkt 11.1. SIWZ
12.1. Kopia umowy/umów o pracę, kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych celem uchylenia dyrektywy 95/46/W oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
14. Zamawiający wymaga, aby pracownicy świadczący roboty budowlane niniejszego zamówienia publicznego i kadra kierownicza były osobami, które nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym.
15. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO). Obowiązek poinformowania podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13 lub art.. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie złożone w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2018 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi demontażu

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się