Promocja lokalnych produktów – przebudowa targowiska miejskiego w Wieleniu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: „Promocja lokalnych produktów – przebudowa targowiska miejskiego w Wieleniu”
1. Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez NeoStudio Architekci ul. Turniowa 5; 60-116 Poznań dla zadania związanego z „Promocją lokalnych produktów – przebudowa targowiska miejskiego
w Wieleniu”
2. Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku targowiska miejskiego, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną (utwardzenia, wjazdy, komunikacja wewnętrzna na działce uzbrojenie terenu, śmietniki), małej architektury oraz układami zieleni. Projektowane obiekty wchodzą w skład przewidzianej w rozwoju Gminy rewitalizacji placu Nowego Miasta, gdzie tworzy się miejsce pod funkcję handlową przywracając charakter kramny,
w nowej nowoczesnej odsłonie. Budynek targowiska projektuje się jako 1-kondygnacyjny.
Niniejsza inwestycja stanowi I etap rewitalizacji przestrzeni Placu Nowego Miasta.
Zaprojektowano obiekt o funkcji targowej składający się z wiaty stalowej, budynków kontenerowych: toalet, pomieszczeń administracyjno – socjalnych przeznaczonych na czasowy pobyt ludzi (szczegóły wg części architektonicznej opracowania).
Jednokondygnacyjna wiata stalowa w układzie szczytowo podzielonych modułach i dachach skośnych dwuspadowych o dwóch kątach spadków (45º i 25,23º) i maksymalnej wysokości kalenicy 5,49 m (wysokość mierzona do górnej krawędzi kalenicy) i wys. okapu 3,44 i 3,42 m.
Pod zadaszoną wiatą targowiska przewidziano miejsce dla stanowisk targowych tj. 72 miejsca, z czego 12 będą stanowiły miejsca do sprzedaży produktów z samochodu. Ze względu na podział zadań dla rewitalizacji obszaru placu – rynku Nowego Miasta, bilanse stoisk i miejsc postojowych należy rozpatrywać całościowo, wraz z obecnie otrzymanym pozwoleniem na budowę i realizacją przebudowy ulicy Nowe Miasto. Bilans miejsc postojowych w obszarze placu – rynku Nowego Miasta bilansuje się w ramach ww. inwestycji.

Szczegółowy opis zawierają:
- dokumentacje projektowe - załącznik nr 4c
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 4b
- przedmiary robót - załącznik nr 4a.

3. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia wykonawcy w ofercie należy uwzględnić wszystkie dodatkowe opłaty związane z wykonywanymi robotami, a wynikającymi z zakresu robót (m.in. utrudnienia związane dojazdem na plac budowy, wykonanie ogrodzenia tymczasowego, itp.). Ogrodzenie terenu budowy musi być trwałe, uniemożliwiające dostęp osób trzecich. Na wykonawcy spoczywa obowiązek dozorowania terenu budowy.
4. Sporządzona oferta musi być zgodna z przedmiotem zamówienia, projektem budowlano-wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (elementy te należy traktować jako podstawowe) oraz z dołączonymi przedmiarami robót.
5. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia rękojmi i gwarancji na okres minimum 3 lat, licząc od dnia odbioru końcowego. Gwarancja obejmować będzie swoim zakresem wykonane roboty budowlane, zamontowane urządzenia oraz wbudowane materiały.
6. Przed podpisaniem umowy, wykonawca którego oferta została wybrana, dostarczy zamawiającemu kosztorys ofertowy na wartość określoną w formularzu oferty (zał. 1).
7. Wykonawca robót przed wbudowaniem jakiegokolwiek materiału związanego z realizacją przedmiotu umowy, przedłoży inwestorowi dokumenty z których będzie wynikać, że zastosowane materiały spełniają wymogi określone w SIWZ.
8. Tam gdzie w dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub przedmiarach, został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z opracowaną dokumentacją oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.
9. Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w ich braku inne stosowane normy w kolejności zgodnej z art. 30 ust. 2 i 3 ustawy PZP.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się