Wykonanie robót budowlanych i wystaw w Muzeum 24.Pułku Ułanów w Kraśniku w ramach projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 VIII Oś priorytetowa (działanie 8.1) Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury pn. „Muzeum Lubelskie – ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka” nr POIS.08.01.00-00-0073/17

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych i wystaw w Muzeum 24.Pułku Ułanów w Kraśniku w ramach projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 VIII Oś priorytetowa (działanie 8.1) Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury pn. „Muzeum Lubelskie – ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka” nr POIS.08.01.00-00-0073/17 – ramowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a do SIWZ. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa w szczególności: dokumentacja projektowa, tj. projekty budowlane i wykonawcze, przy czym ze względu na fakt, że projekty budowlane zostały sporządzone na szerszy zakres, projekty wykonawcze obejmują faktyczny zakres zamówienia), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Dokumentacja projektowa dostosowana jest do potrzeb wszystkich użytkowników w tym zapewnia dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Dostosowanie projektów uwzględniających dostępność dla osób z niepełnosprawnościami jest zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania opartego na regułach: użyteczności dla osób o różnej sprawności, elastyczności w użytkowaniu, prostym i intuicyjnym użytkowaniu, czytelnej informacji, wygodnym użytkowaniu bez wysiłku, wielkości i przestrzeni odpowiedniej dla dostępu i użytkowania wynikającej z „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”. Jako obiekt publiczny po zrealizowaniu zamówienia, nie będzie posiadał ograniczeń dostępności przez wszystkich użytkowników, w tym przez osoby z niepełnosprawnościami, do czego obligują przepisy dotyczące wymagań m.in. dla warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi (t.j. Dz.U. z 2016. Poz. 124 z późn. zm.) i budynki (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.). Dla zapewnienia udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych w opracowanych dokumentacjach zostały przewidziane rozwiązania, które są opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także: 3.3.1. przygotowanie dokumentacji fotograficznej/ audiowizualnej; 3.3.2. zapewnienia nadzoru archeologicznego nad prowadzonymi robotami zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 5. Ilekroć w dokumentacji projektowej podane są typy urządzeń lub wyrobów oraz ich producenci, należy traktować je, jako przykładowe. Do realizacji robót mogą być stosowane urządzenia lub wyroby równoważne o minimalnych parametrach technicznych jak wskazane w dokumentacji. 6. Gdy zaoferowane rozwiązania równoważne będą powodowały konieczność zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca, którego oferta będzie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do dokonania – przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu zamówienia – zmiany tej dokumentacji oraz zostanie obciążony kosztami tych zmian. 7. W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. 8. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy pzp oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. 9. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać́ przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego. 10. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia 11. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach, zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągniecie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową. 12. Klauzula społeczna - Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia pracowników przy realizacji przedmiotu zamówienia. 12.1. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności (prace fizyczną na placu budowy) bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych, itp. 12.2. Rodzaj czynności, niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób, wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: - roboty rozbiórkowe, - roboty murarskie, tynkarskie - roboty dekarskie , ciesielskie - roboty wykończeniowe, malarskie 12.3. Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 12.4. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone są we wzorze umowy (załącznik nr 6 do SIWZ). Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbędny do wykonania danych czynności; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę. 12.5. Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia jako Podwykonawcy. 12.6. Czynności nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel Wykonawcy nie podlegają rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 13. Wykonane przez Wykonawcę zamówienie objęte będzie gwarancją jakości na okres czasu wynikający ze złożonej oferty z wyłączeniem sprzętu AV, który jest objęty gwarancją jakości producenta na okres 36 miesięcy. Karty gwarancyjne na sprzęt AV będą stanowiły załączniki do dokumentów wymienionych w § 12 ust. 8 pkt 1 umowy. Szczegółowe warunki gwarancji jakości zawarte są we wzorze stanowiącym załącznik do SIWZ. 14. W ramach informacji i promocji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 VIII Oś priorytetowa (działanie 8.1) Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury, Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania dokumentów i materiałów związanych z realizacją projektu, wg zasad określonych w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji – dla umów podpisanych do dnia 31.12.2017 r. zamieszczonego na stronie internetowej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/21172/Podrecznika_wnioskodawcy_i_beneficjenta_info_promo_140616.pdf”

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.12.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się