Modernizacja zaplecza badawczego Instytutu Medycyny Pracy

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
"Modernizacja zaplecza badawczego Instytutu Medycyny Pracy”

Zakres przedmiotu zamówienia
1. Kompleksowy remont i modernizacja pomieszczeń użytkowanych przez:
1.1. Zakład Ochrony Radiologicznej znajdujący się w budynku A – pomieszczenia nr: 036, 043, 044, 045, 046, 480a, 480b, 481, 481a, 481b, 477, 478, 478a, 478b, 380.
2. W ramach remontu i modernizacji pomieszczeń konieczne są do wykonania następujące prace:
2.1. Przedstawienie założeń modernizacji pomieszczeń w formie graficznej rozmieszczenia instalacji sprzętów, mebli i urządzeń, do zaakceptowania przez użytkownika (meble stare i nowe, aparatura stara i nowa, wentylacja pomieszczeń i aparatury, linie sieci komputerowej, linie i gniazda telefoniczne, sieć elektryczna zasilająca komputery, sieć elektryczna zasilająca urządzenia i aparaturę, oświetlenie).
2.2. Przeanalizowania dróg transportowych (szerokości i wysokości przejść, szerokości korytarzy, klatek schodowych, wind itp.) w IMP oraz rozwiązania ewentualnych problemów transportowych (wraz z wykonaniem dodatkowych prac budowlanych) na własny koszt.
2.3. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac remontowych do wyniesienia mebli, sprzętów i aparatury w miejsce wskazane przez użytkownika, zabezpieczenie przed uszkodzeniem i zapyleniem.
2.4. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia mebli i sprzętów (starych i nowych) oraz wyposażenia pomieszczenia zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami- transport do miejsca posadowienia, patrz p.1, a także podłączenia sprzętów i aparatury, uruchomienia, przeprowadzenia szkolenia pracowników.
2.5. Prace budowlane
Prace budowlane przewidują kompleksowy remont wskazanych w punkcie 1 pomieszczeń.
Zakres prac budowlanych został szczegółowo przedstawiony w Przedmiarze Robót będącym Załącznikiem nr 1 do SIWZ.
Na wszystkie prace budowlane wymagana jest minimum trzyletnia gwarancja Wykonawcy.
2.6. Instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjna
Zakres prac instalacyjnych wentylacji został szczegółowo przedstawiony w Przedmiarze Robót będącym Załącznikiem nr 1 do SIWZ.
Dla montowanych przez wykonawcę klimatyzatorów i urządzeń wentylacji wymagana jest dwuletnia gwarancja producenta.
2.7. Instalacja sygnalizacji pożaru.
Istniejące w obszarze prac elementy instalacji sygnalizacji pożaru należy trwale zabezpieczyć na cały okres prowadzenia robót.
2.8. Instalacja elektryczna.
Zakres prac instalacyjnych elektrycznych został szczegółowo przedstawiony w Przedmiarze Robót będącym Załącznikiem nr 1 do SIWZ.
2.8.1. Pomieszczenia w piwnicy oraz na III i IV piętrze.
2.8.1.1. Instalacja siły i światła.
Wykonać nową instalację elektryczną w układzie TN-S.
Instalację oświetlenia wykonać przewodami typu YDYżo (YDYpżo) 3x1,5 mm2 450/750V, a instalację gniazd wtykowych 230V i klimatyzatorów przewodami typu YDYżo (YDYpżo) 3x2,5 mm2 450/750V.
Przewody na korytarzu układać nad istniejącym sufitem podwieszonym w istniejących metalowych korytkach kablowych. Wpomieszczeniach z istniejącymisufitami podwieszonymi przewody nad sufitami podwieszonymi mocować do ścian i sufitów uchwytami paskowymi. Pozostałe przewody w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i w korytarzach układać pod tynkiem.
W pomieszczeniach laboratoryjnych przewody układać w listwach i korytach kablowych.
Łączniki oświetlenia instalować na wysokości 140 cm od podłogi. Stosować łączniki świecznikowe p/t.
Gniazda 230V zasilające urządzenia komputerowe instalować na wysokości 30 cm od podłogi, Stosować gniazda typu SCHUKO 2p+Z p/t. Dla jednego stanowiska pracy przewidzieć należy 3 gniazda SCHUKO instalowane we wspólnej ramce.
Gniazda 230V ogólnego przeznaczenia instalować na wysokości 30 cm od podłogi, Stosować gniazda 2p+Z 16A p/t. Dla jednego stanowiska pracy przewidzieć należy 2 gniazda ogólnego przeznaczenia instalowane we wspólnej ramce.
W każdym pomieszczeniu biurowym i laboratoryjnym zainstalować pod wyłącznikiem oświetlenia gniazdo wtykowe 230V 2p+Z 16A p/t porządkowe na wys. 30 cm od podłogi.
W pomieszczeniach laboratoryjnych gniazda 230V zasilające urządzenia komputerowe instalować w listwach nad blatami stołów laboratoryjnych. Stosować gniazda typu SCHUKO 2p+Z p/t. Dla jednego stanowiska pracy przewidzieć należy 3 gniazda SCHUKO instalowane we wspólnej ramce.
W pomieszczeniach laboratoryjnych gniazda 230V ogólnego przeznaczenia instalować w listwach nad blatami stołów laboratoryjnych. Stosować gniazda 2p+Z 16A p/t. Dla jednego stanowiska pracy przewidzieć należy 2 gniazda ogólnego przeznaczenia instalowane we wspólnej ramce.
W pomieszczeniach laboratoryjnych gniazda 230V zasilające aparaturę laboratoryjną instalować w listwach w pobliżu zasilanych urządzeń laboratoryjnych. Stosować gniazda 2p+Z 16A p/t. Ilość gniazd dostosowana do ilości zasilanych urządzeń.
We wszystkich pomieszczeniach (biurowych i laboratoryjnych) zainstalować oprawy oświetleniowe typu LED mocowane natynkowo lub w istniejących sufitach podwieszanych. Przewidziano oprawy panel LED 60x60 50W barwa 4000K. W pomieszczeniach biurowych stosować oprawy IP20, a w pomieszczeniach laboratoryjnych zastosować oprawy IP20 lub oprawy szczelne (minimum IP44) – do ustalenia z Zamawiającym.
Szczegóły i ilości znajdują się w załączonym przedmiarze robót będącym Załącznikiem nr 1 do SIWZ..
2.8.1.2. Pomiary i próby oraz dokumentacja techniczna.
Po zakończeniu prac związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej i dostawie urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia protokołów z powykonawczych pomiarów elektrycznych - skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, wyłączników różnicowoprądowych. Pomiary elektryczne muszą być wykonane miernikami posiadającymi aktualne świadectwo wzorcowania przez osoby posiadające aktualne uprawnienia do wykonywania takich pomiarów (min. 1 osoba w zakresie eksploatacji + min. 1 osoba w zakresie dozoru lub min. 1 osoba posiadająca uprawnienia pomiarowe w zakresie eksploatacji i dozoru).
Po zakończeniu prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą instalacji elektrycznej w wersji papierowej i na płycie CD w dwóch egzemplarzach.
Na wbudowane materiały, aparaty i urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu wymagane świadectwa, certyfikaty i deklaracje zgodności.
2.9. Okablowanie LAN
Przewiduje się dostawę i montaż nowego swich-a oraz ewentualną wymianę istniejących gniazd na nowe:
a. Dostawę i montaż przełącznika zarządzanego (switch) firmy HP, (np. model Aruba 2530 J9778A*), 48 porty 1Gigabit typu PoE+ plus 4 porty 10Gigabit.
b. Montaż nowych linii kablowych do remontowanego pomieszczenia laboratorium w piwnicy wraz z montażem gniazd abonenckich.
Należy zastosować kabel ekranowany kategorii 6.
Wszystkie prace muszą zostać objęte certyfikatem firmy Molex. UWAGA!!! Po wykonanych pracach należy zaktualizować istniejącą (będącą w posiadaniu IMP) dokumentację sieci informatycznej.
W przypadku naruszenia istniejącego przebiegu kabla nie objętego zadaniem, należy go odtworzyć od nowa i objąć certyfikacją MOLEX.
Zasady prowadzenia okablowania komputerowego i instalacji punktu przyłączeniowego w IMP podano niżej.
Podstawowe zasady prowadzenia instalacji okablowania komp. w IMP.
 Okablowanie musi być zgodne z systemem okablowania strukturalnego Molex (kat min 6).
 Przebiegi okablowania uzgodnione z administratorem sieci komp. i Działem Adm.-Techn. IMP.
 Wykonanie pomiarów miernikiem potwierdzającym zgodność z kat. min 6 i przekazanie wydruków do IMP.
 Wykonanie aktualnej i kompletnej dokumentacji sieci IMP (2 egzemplarze) na podstawie dokumentacji posiadanej przez IMP z uwzględnieniem dokonanych zmian (wersja papierowa i elektroniczna AutoCad).
 Uzyskanie certyfikatu Molex na wykonane okablowanie i przekazanie go niezwłocznie do IMP.
Instalacja punktu przyłączeniowego obejmuje:
 Puszkę przyłączeniową z euromodem opisanym zgodnie z zasadami stosowanymi w IMP,
 Kabel UTP (punkty przyłączone do B.XPD YY) albo STP (punkty przyłączone do A.XPD yy),
 Rynienki do prowadzenia kabla (metalowa lub z tworzywa sztucznego w zależności od lokalizacji),
 W pomieszczeniach remontowanych okablowanie pod tynkiem,
 Zarobienie kabla na panelu krosowym i euromodzie,
 Dostarczenie przewodu krosującego UTP albo STP do Szafy (1m),
 Dostarczenie przewodu stacyjnego do podłączenia komputera (3m),
 Przeprowadzenie testów na zgodność z kat. min 6 i przekazanie wydruków do IMP,
 Certyfikacja wykonanego połączenia w firmie Molex PL i przekazanie certyfikatu do IMP.
XPD oznacza CPD lub LPD.
YY oznacza numer szafy.
Szczegółowy zakres prac został przedstawiony w Przedmiarze Robót będącym Załącznikiemnr 1 do SIWZ.
Na wszystkie prace instalacyjne wymagana jest minimum trzyletnia gwarancja Wykonawcy.
W związku z tym, że infrastruktura sieciowa IMP oparta jest o urządzenia firmy HP (3Com), Zamawiający wymaga by urządzenia aktywne były również firmy HP lub innej w pełni kompatybilnej.
2.10. Instalacja telefoniczna.
Przewiduje się wymianę istniejącego okablowania i opraw gniazd na nowe.
Szczegółowy zakres prac został przedstawiony w Przedmiarze Robót będącym Załącznikiem nr 1 do SIWZ.
Na wszystkie prace instalacyjne wymagana jest minimum trzyletnia gwarancja Wykonawcy.
2.11. Instalacja wod.-kan.
Zakres prac instalacyjnych wod.-kam. został szczegółowo przedstawiony w Przedmiarze Robót będącym Załącznikiem nr 1 do SIWZ.
Na wszystkie prace instalacyjne wymagana jest minimum trzyletnia gwarancja Wykonawcy.
2.12. Instalacja C.O.
Zakres prac instalacyjnych wod.-kam. został szczegółowo przedstawiony w Przedmiarze Robót będącym Załącznikiem nr 1 do SIWZ.
Na wszystkie prace instalacyjne wymagana jest minimum trzyletnia gwarancja Wykonawcy.
2.13. Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej służbom technicznym IMP w wersji papierowej i na płycie CD w 2 egzemplarzach, a także certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów użytych materiałów.
2.14. Wykonawca zwróci szczególna uwagę przy wykonywaniu prac, na sposób ich wykonania, czystość i porządek, gdyż wykonuje prace w czynnym obiekcie.
2.15. Wykonawca zobowiązany jest do wywozu i utylizacji odpadów skasowanych sprzętów i wyposażenia oraz odpadów budowlanych.
2.16. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac zgodnie z SIWZ, polskimi normami i obowiązującymi przepisami, aktualnym stanem wiedzy technicznej, uzgodnieniami z użytkownikiem i sztuką budowlaną, przy zastosowaniu materiałów posiadających wymagane certyfikaty, deklaracje zgodności i atesty.
2.17. Wszelkie materiały i urządzenia wraz z ich dostawą i montażem, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia leżą po stronie wykonawcy.
2.18. Przed przystąpieniem do przetargu Wykonawca ma możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej.
2.19. Nie przeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawcę, nie zwalnia go z dokonania prawidłowej wyceny wartości przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się