Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rewaloryzacja placu Kolegiackiego w Poznaniu”.
2. Zadanie inwestycyjne jest podzielone jest na 2 zadania, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia:
Zadanie I: przebudowa placu Kolegiackiego
Zadanie II: przebudowa skweru przed NZOZ wraz z fragmentem ul. Wodnej.
3. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyłącznie zadanie I, które zostało podzielone
na 3 etapy:
1) Etap I – realizacja robót budowlanych, prac montażowych i powiązanych oraz instalacja i rozruch urządzeń
a) PODETAP I.1:
- zakres: wykonanie robót budowlanych w zakresie robót budowy i przebudowy infrastruktury podziemnej (sieci elektroenergetyczne, informatyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ogólnospławnej, odwodnieniowej) wraz z niezbędnymi rozbiórkami nawierzchni i elementów infrastruktury, za wyjątkiem przyłączy do budynków i prac wykończeniowych przy studzienkach; zakup i dostawa 50% kostki kamiennej granitowej zgodnej z dokumentacją;
- termin: 6 miesięcy od daty przekazania placu budowy z wyłączeniem okresu zimowego
b) PODETAP I.2:
- zakres: wykonanie prac budowlanych w zakresie nawierzchni ulic, chodników i miejsc postojowych, placu w ilości co najmniej 90% całkowitej powierzchni oraz budowa podziemnych pomieszczeń technicznych;
- termin: 9 miesięcy od przekazania placu budowy z wyłączeniem okresu zimowego
c) PODETAP I.3:
- zakres: wykonanie pozostałych robót budowlanych i montażowych, instalacja i rozruch urządzeń;
- termin: 12 miesięcy od przekazania placu budowy z wyłączeniem okresu zimowego
2) ETAP II: Zakończenie i Odbiory Przedmiotu Umowy
a) PODETAP II.1.
- zakres: osiągnięcie gotowości do wystąpienia o wydanie pozwolenia na użytkowanie / zgłoszenia zakończenia robót budowlanych potwierdzone protokołem odbioru końcowego robót budowlanych;
- termin: 1 miesiąc od skutecznego odbioru Podetapu I.3
b) PODETAP II.2.
- zakres: przeprowadzenie szkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi i serwisowania Urządzeń;
- termin: 13 miesięcy od przekazania placu budowy z wyłączeniem okresu zimowego
c) PODETAP II.3.
- zakres: opracowanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu na użytkowanie, odbiór końcowy;
- termin: 2 miesiące od odbioru Etapu I
3) ETAP III: Okres gwarancji i rękojmi wraz z czynnościami serwisowymi
- zakres: określony w OPZ, dokumentacji projektowej w § 7 Umowy,
- termin: okres gwarancji i rękojmi od daty odbioru końcowego przez 5 lat,
wraz z czynnościami serwisowymi dotyczącymi pielęgnacji zieleni przez 5 lat oraz przez 3 lata w przypadku pozostałych branż.
4. Opis zadania
W zakres ww. Zadania Inwestycyjnego wchodzić będą roboty budowlane polegające
na wymianie nawierzchni, przebudowie układu drogowego wraz z uspokojeniem ruchu drogowego, częściowej wymianie infrastruktury podziemnej, w tym budowie podziemnych pomieszczeń technicznych, oraz budowie elementów architektonicznych (fontanna, Zegar Historii, z wyłączeniem elementów zawartych w punkcie 9 i 10 OPZ, wyniesione przeszklenia z ekspozycją reliktów dawnej kolegiaty, ławki, kosze na śmieci). Wykonanie robót budowlanych w tym nasadzeń zieleni wraz z usługami towarzyszącymi oraz oświetlenia przewidziane w projekcie budowlanym i wykonawczym Rewaloryzacji placu Kolegiackiego w Poznaniu. Wykonanie prac konserwatorskich przy odkrytych reliktach kolegiaty
pw. Św. Marii Magdaleny. Dostawa elementów zapasowych. Wykonywanie czynności serwisowych w okresie gwarancji i rękojmi w zakresie wskazanym w dokumentacji.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.01.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się