Dostawy części zamiennych (taśm i części gumowych) do instalacji ZUOK w Olsztynie oraz świadczenie usług serwisowych i usuwania awarii

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są:
1.1. Część 1: Dostawa taśm gumowych standardowych oraz klejenie zabieraków przy produkcji taśmy,
1.2. Część 2: Dostawa taśm gumowych specjalistycznych,
1.3. Część 3: Dostawa sprzętu specjalistycznego do taśm gumowych,
1.4. Część 4: Robocizna i sprzęt dotyczące wulkanizacji taśm,
1.5. Część 5: Dostawa części zamiennych gumowych do SBP,
1.6. Część 6 Robocizna i sprzęt dotyczące wulkanizacji taśm realizowane w trybie awarii.
2. Dostawy i usługi stanowiące przedmiot zamówienia będą realizowane:
2.1. sukcesywnie,
2.2. w terminach zgodnych z wymaganiami Zamawiającego i ofertą Wykonawcy, określonych na etapie zamówienia wykonawczego,
2.3. zamówienia będą składane wg potrzeb Zamawiającego wynikających
z rzeczywistych przebiegów i obciążenia maszyn.
3. Dostawy i usługi stanowiące przedmiot zamówienia na Części 1-5 będą realizowane
w terminie maksymalnie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia wysłania przez Wykonawcę odpowiedzi na zapytanie Zamawiającego. Ww. korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcą będzie odbywała się mailowo na adresy wskazane w umowie ramowej, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 8 i w ww. zapytaniu.
4. Dla Części nr 6 maksymalny dopuszczalny czas reakcji na zgłoszenie awarii wynosi 72 godziny (dla dni kalendarzowych) liczonych od momentu wysłania przez Wykonawcę odpowiedzi na zapytanie Zamawiającego. Ww. korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcą będzie odbywała się mailowo na adresy wskazane w umowie ramowej, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 8 i w ww. zapytaniu.
Przez czas reakcji na zgłoszenie awarii należy rozumieć czas podjęcia działań
w celu usunięcia awarii, tj. czas przyjazdu i rozpoczęcia napraw.
5. Okres gwarancji Przedmiotu zamówienia będzie wynosił minimum 12 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru /Dowodu Dostawy.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wykaz wszystkich części zamiennych objętych planowanymi dostawami oraz usług stanowią załączniki nr 1A - 1F do SIWZ, tj. Formularze cenowe stanowiące jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z Części.
7. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia opisane zostały w Projekcie umowy ramowej (Część II SIWZ). W razie niezgodności pomiędzy IDW, a postanowieniami Umowy, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.
8. Zamówienia wykonawcze będą udzielane zgodnie z zasadami określonym we wzorze umowy ramowej.
9. Zapisy dotyczące art. 29 ust. 3a ustawy PZP – odnoszą się do Części nr 4 pn.: „Robocizna i sprzęt dotyczące wulkanizacji taśm” i 6 pn.: „Robocizna i sprzęt dotyczące wulkanizacji taśm realizowane w trybie awarii”.
9.1. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby prace związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – zgodnie z art. 22 § 1* ww. ustawy (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666), tj. prace wykonywane przez:
1) osobę odpowiedzialną za koordynację i nadzór nad realizacją umowy;
2) osoby wykonujące usługi (serwisowania, napraw) odpowiednio dla części nr 4 i 6 zamówienia.
3) W przypadku zaistnienia uzasadnionych wątpliwości co do spełnienia wymogów określonych w ust. 9 pkt 9.1 ppkt.1-4, Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji sposobu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 9 pkt 9.1. ppkt 1 i 2 IDW zgodnie z postanowieniami umowy ramowej.
4) Szczegółowe warunki w zakresie zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę określa Projekt umowy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części do maszyn komunalnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się