„Świadczenie usług pocztowych dla miasta Orzesze” w podziale na części: Cz. I „Świadczenie usług pocztowych dla miasta Orzesze w 2019r.” Cz. II „Świadczenie usług pocztowych dla miasta Orzesze w 2020r.”

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia
1.1 Rodzaj zamówienia: usługa
1.2. Opis przedmiotu zamówienia: „Świadczenie usług pocztowych dla miasta Orzesze” w podziale na części:
Cz. I „Świadczenie usług pocztowych dla miasta Orzesze w 2019r.”
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych,(listowych i paczek pocztowych) i ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1481 ze zm.) a także świadczenie usługi odbioru przesyłek z siedziby zamawiającego do wysłania dla potrzeb Miasta Orzesze - gminnej jednostki organizacyjnej: Urzędu Miejskiego Orzesze w 2019r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi (zał. Nr 1a i 1b do SIWZ ).
Cz. II „Świadczenie usług pocztowych dla miasta Orzesze w 2020r.”
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych,(listowych i paczek pocztowych) i ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1481 ze zm.) a także świadczenie usługi odbioru przesyłek z siedziby zamawiającego do wysłania dla potrzeb Miasta Orzesze - gminnej jednostki organizacyjnej: Urzędu Miejskiego Orzesze w 2020r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi (zał. Nr 1a i 1c do SIWZ ).
1.3. KODY Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określające przedmiot zamówienia
64100000-7 Usługi pocztowe i kurierskie
64110000-0 Usługi pocztowe
64112000-4 Usługi pocztowe dotyczące listów
64113000-1 Usługi pocztowe dotyczące paczek
1.4. Podwykonawcy:
1.4.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
1.4.2 Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia tj. w zakresie bezpośredniego przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów.
1.4.3 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
1.4.4 Powierzenie wykonawcy części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
1.4.5 Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu określone zostały w projekcie umowy art. od 12 do 17 (załącznik nr 6 do SIWZ)
1.4.6 Zamawiający nie określa przedmiotu umów o podwykonawstwo (o których mowa w art. 143 pkt 8 ustawy), który podlega obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto.

1.5. Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji przetargowej, przy opisie zastosowanych materiałów wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie przyjmuje się, że mogą być zastosowane materiały równoważne. Wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia ma charakter jedynie przykładowy i użyty jest w celu określenia standardów jakościowych i klasy, wymaganych w odniesieniu do stosowanych materiałów. W przypadku, gdy powoływane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy.
Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym.
1.6. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Jeśli w dokumentach składających się na dokumentację przetargową wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji przetargowej.
1.7. Wymagania art. 29 ust. 5 ustawy: specyfika usługi nie wymaga uwzględnienia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.
1.8. Zatrudnienie pracowników na umowie o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy: osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: bezpośrednie przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów.
Termin realizacji zamówienia:
1. W zakresie cz. I. od dnia 02.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.
2. W zakresie cz. II. od dnia 02.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Usługi kurierskie i pocztowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się